ZPRÁVA O ČINNOSTI JERONYMOVY JEDNOTY

za rok 2005

pro 4. zasedání 31. synodu ve dnech 18. - 21.5.2006

1. Úvod – celkové hodnocení roku 2005

Výroční shromáždění Jeronymovy jednoty se v roce 2005 konalo ve dnech 16.–18. září. Hostitelskými sbory tohoto shromáždění byly FS Pelhřimov-Strměchy a Moraveč. Již tradičně bylo jedno odpoledne věnováno návštěvě okolních sborů - tentokrát prohlídce tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic a města Telče, kde nám, coby průvodkyně, posloužila sestra far. Melmuková.

Při výročním shromáždění mohlo být na darech rozděleno celkem 2 324 000,- Kč, z toho              2 294 000,- Kč činila sbírka darů, resp. její 2/3, o nichž rozhoduje výroční shromáždění. K rozdělení bylo použito rovněž 30 000,- Kč z daru, který JJ obdržela v červenci 2005 pro svoji činnost od GAW Pfalz. Z těchto prostředků byla poskytnuta pomoc celkem 22 tuzemským a jednomu zahraničnímu sboru - tentokrát Českému reformovanému sboru v rumunském Peregu Mare (podrobněji k rozdělení viz bod 2. této zprávy).

Dosažená sbírka darů, resp. její 2/3, dosáhla v roce 2005 výše 2 294 000,- Kč (zaokrouhleno na celé tisíce), což je o 22 000,- Kč méně než v roce 2004. HDL vyhlášený ve prospěch FS v Praze 4 - Modřanech dosáhl částky 766 666,- Kč, tj. o cca 3 800,- Kč méně než v roce předcházejícím.

Celkem se tedy v tomto období shromáždilo o cca 26 000,- Kč méně než v roce předchozím. Protože se jedná již o opakované, byť v celkovém objemu ne příliš výrazné snížení, je třeba se propagací sbírek prováděných JJ vážně zabývat.

Potřeby sborů vyjádřené podanými a seniorátními orgány doporučenými žádostmi o udělení daru jsou stále vyšší než shromážděné prostředky, a proto nezbývá než žádosti krátit, v některých případech i zcela zamítnout. Nicméně krátit podané žádosti nelze automaticky, percentuelně, nýbrž je nutno brát do úvahy i to, jaký vliv bude mít krácení na realizaci díla. Je třeba na jedné straně zohlednit naléhavost akce (zejm. případy havárií), na druhé straně otázka krácení bezprostředně souvisí s finančním zajištěním projektu a podílem pomoci JJ na něm. Tj. je třeba zkoumat i to, zda dar v krácené podobě bude pro sbor přijatelný a užitečný, resp. dostatečný pro zahájení dané stavební akce.

Toto bylo, kromě jiného, i důvodem, proč byly v roce 2005 zamítnuty žádosti sborů Praha 4 - Modřany a Cheb, i když si je Jeronymova jednota potřebnosti podpory projektů obou sborů vědoma.

Potřeby dalších tří sborů (Sázava, Chodov a Chvaletice) byly řešeny tím, že bylo navrženo SR  postoupit jejich projekty Ministerstvu kultury ČR coby žadatelé o státní příspěvek na opravu církevního majetku pro rok 2006.

Dále zmiňujeme, že vzhledem k přechodu sborů ČCE na podvojné účetnictví a návaznou změnu v podobě celocírkevních výkazů hospodaření bylo nutno odpovídajícím způsobem aktualizovat stávající formulář žádosti o dar/půjčku z prostředků JJ, který byl zároveň převeden do formátu MS Excel pro snazší elektronické vyplňování. Tyto nové formuláře, vč. pokynů pro jejich správné vyplňování, byly rozeslány sborům prostřednictvím sborové zásilky v březnu r. 2006 a jsou k dispozici rovněž na webových stránkách ČCE.

Co se týče výkaznictví, byl rovněž vytvořen nový jednotný způsob pro vyúčtování darů, který je závazný počínaje r. 2006, tj. týká se již darů poskytnutých v r. 2005. S tímto způsobem vyúčtování darů byla seznámena také seniorátní představenstva JJ a je na jejich uvážení, zda jej využijí pro potřeby svých seniorátů.

2. Sbírka darů

Sbírka darů ve výši 2 294 000,- Kč byla rozhodnutím výročního shromáždění JJ rozdělena takto:

Farní sbor

Účel

Výše daru

Předhradí

napojení na veřejnou kanalizaci

53 000 Kč

Kovánec

kompletní oprava střechy lodi kostela

280 000 Kč

Jindřichův Hradec

stavební úprava a půdní vestavba sbor. domu - II. etapa

100 000 Kč

Volyně

opravy sbor. domu (okna, podlahy, ošetření proti vlhkosti, výmalba)

200 000 Kč

Plzeň - západ.sbor

výměna střešní krytiny kostela

50 000 Kč

Rokycany

výměna krytiny, části krovu, oplechování

175 000 Kč

Přeštice

instalace ÚT, nový kotel na plyn a tuhá paliva

195 000 Kč

Náchod – Šonov

umoření dluhu u JTD (r. 03 - oprava střechy sbor. domu)

20 000 Kč

Trutnov

oprava fasády fary, oplechování a nátěr střechy

100 000 Kč

Horní Čermná

oprava interiéru kostela

150 000 Kč

Čáslav

výměna střešní krytiny kostela

50 000 Kč

Chvaletice

výměna stropní konstrukce a krytiny kostela

35 000 Kč

Jihlava

umoření půjčky u JTD (r. 04 - GO střechy sbor. domu)

40 000 Kč

Sněžné

nátěr střechy kostela

150 000 Kč

Brno II

celková oprava střechy

100 000 Kč

Brno – Husovice

oprava modlitebny - dokončení stavby a umoření dluhů

90 000 Kč

Rovečné

umoření dluhu u JTD (r. 02 - přístavba fary)

86 000 Kč

Hodonín

oprava fasády, soklu a balkonu fary

40 000 Kč

Pržno

odstranění dřevomorky v bytě faráře - umoření překl. půjčky z r. 05

100 000 Kč

Střítež nad Bečvou

restaurování historických varhan - umoření překl. půjčky z r. 05

130 000 Kč

Šumperk

dokončení opravy topení

50 000 Kč

Vítkov

oprava střechy fary

100 000 Kč

Σ

 

2 294 000 Kč

Peregu Mare

oprava podlahy v kanceláři, nové vstupní dveře kostela
použity prostředky z daru GAW Pfalz

30 000 Kč

3. Hlavní dar lásky

HDL roku 2005 byl určen výročním shromážděním JJ v  r. 2004 pro FS Praha 4 - Modřany na sanaci sborového domu včetně jeho rozšíření a dosáhl částky 766 666,40 Kč.

Sbírka HDL v roce 2006 konaná na Velikonoční neděli 16. dubna je z rozhodnutí výročního shromáždění JJ 2005 určena pro FS Domažlice na stavbu nového sborového domu. Její výše není v době zpracování této zprávy známa.

4. Jubilejní toleranční dar

Sbírka JTD v r. 2005 vynesla  422 524,50 Kč (včetně opožděných sbírek za rok 2004 ve výši 7 450,- Kč). Proti údaji v letáku JJ se liší o 2 271,- Kč, což je dáno dodatečným přeúčtováním sbírek dvou sborů v důsledku uvedení chybného variabilního symbolu

Půjčky z fondu JTD v  r. 2005:

Farní sbor

Účel

Typ půjčky

Výše půjčky

Praha 5 - Smíchov

výměna vodoinstalace

běžná

300 000 Kč

Pardubice

oprava střechy fary, inovace bytu faráře

běžná

200 000 Kč

České Budějovice

stavba sbor.domu v Kaplici

překlenovací
(dar GAW v r.07)

600 000 Kč

Střítež n/Bečvou

oprava varhan

překlenovací (dar JJ)

150 000 Kč

Pržno

odstranění dřevomorky ve farním bytě

překlenovací (dar JJ)

100 000 Kč

Humpolec

úprava nájemního bytu sboru

běžná

45 000 Kč

Čáslav

nový plynový kotel

běžná

25 000 Kč

Šumperk

dokončení opravy topení na faře

běžná

70 000 Kč

Brno II

oprava střechy sbor.domu

běžná

240 000 Kč

Suchdol nad Odrou

rozdělení farního bytu

běžná

40 000 Kč

DČCE Myslibořice

rekonstrukce ústavní kuchyně

překlenovací
(nadace Třebická)

800 000 Kč

Kovánec

oprava střechy lodi kostela

běžná

100 000 Kč

Vítkov

oprava střechy fary

běžná

50 000 Kč

Σ

 

 

2 720 000 Kč


Půjčky z fondu JTD v lednu až dubnu 2006:

Farní sbor

Účel

Typ půjčky

Výše půjčky

DČCE Myslibořice

rekonstrukce ústavní kuchyně

překlenovací
(nadace Třebická)

200 000 Kč

Velké Meziříčí

rekonstrukce sálů ve sbor.domě

běžná

400 000 Kč

Chodov

výměna střeš. krytiny kostela

překlenovací
(dotace MK ČR)

350 000 Kč

Σ

 

 

950 000 Kč

5. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR
na opravy a údržbu církevního majetku

r. 2005

FS Hodslavice:              580 000,- Kč      na generální opravu budovy staré školy

FS Čáslav:                    841 400,- Kč      na opravu fasády věže kostela včetně klempířských prvků

celkem přiděleno:        1 421 400,- Kč

r. 2006

FS Chodov:                   400 000,- Kč      na výměnu střeš. krytiny kostela

FS Chvaletice:               479 586,- Kč      na opravy provedené na chvaletickém kostele

FS Sázava:                    400 000,- Kč      na odvodnění, opravu omítek, nátěr střechy a okapů kostela

celkem přiděleno:     1 279 586,- Kč

6. Zahraniční dary – Gustav-Adolf-Werk

·         Projektkatalog GAW 2004:         přislíbeno             poukázáno           (30.3.2005)

FS Praha 4 – Spořilov:           25 000,00 €       715 632,59 Kč           (24 221,28 €)
z toho 600 000,- Kč použito na úhradu překlenovací půjčky z fondu JTD z r. 2004,
zbytek daru převeden na účet sboru

·         Projektkatalog GAW 2005:         přislíbeno             poukázáno                       (24.3.2006)

Diakonie ČCE:                       25 000,00 €       703 925,00 Kč                       (25 000,00 €)

částka bude použita pro hospic Citadela Valašské Meziříčí (úhrada překlenovací půjčky z r. 2004)

·         Projektkatalog GAW 2006:         přislíbeno

FS České Budějovice:             18 400,00 €   (dokončení stavby sbor. domu v Kaplici)

FS Hodslavice:                        4 600,00 €  (oprava budovy staré evangelické  školy)

·         Projektkatalog GAW 2007:         přislíbeno

FS Praha 4 – Modřany:          24 500,00 €  (sanace sbor. domu včetně jeho rozšíření)

·         GAW Pfalz – dar na činnost JJ z 8.7.2005:         60 480,00 Kč           (2 000,00 €)

7. Náklady kanceláře JJ a Ústředního představenstva JJ v R. 2005
(zaokrouhleno na celé Kč)

7.1. Služby:

·   Tisk a distribuce letáků JJ:                              50 123,- 

·   Náklady na Ústřední shromáždění JJ v r.2005:

- ubytování:                                                   10 225,-  

- stravování:                                                    5 190,-  

- doprava:                                                       4 275,-  

·   Poštovné:                                                            15,-  

·   Kopírování:                                                        129,-  

7.2. Cestovné:                                                        36 775,-  

7.3. Telefon:                                                           10 950,-  

7.4. Bankovní výlohy:                                               6 730,-  

7.5. Členský příspěvek JJ do AGDE:                         15 705,-  

7.6. Náklady na reprezentaci - občerstvení:                    220,-  

Náklady celkem                                                   140 337-  

8. Rekapitulace ÚP JJ za funkční období 2000 - 2006

Rok 2006 je rokem, ve kterém končí funkční období současného ústředního představenstva Jeronymovy jednoty. Protože jde o završení práce prvního představenstva podle nového statutu JJ,  dovolte, abychom se pokusili o nástin hodnocení, i když jsme si zároveň vědomi toho, že hodnocení naší práce a usilování nám nepřísluší. I když víme, že je třeba ještě mnohé vykonat a zlepšit, přesto si dovolujeme předložit několik věcí, které nás naplňují  radostí, uspokojením a vděčností.

První záležitostí je, že se podařilo ve spolupráci s ekonomickým úsekem ÚCK obnovit řád v hospodaření fondu JTD. Z tohoto fondu byla oddělena část sloužící dříve pro poskytování půjček   jednotlivcům a převedena do sociálního fondu SR. Půjčky sborům jsou nyní poskytovány pouze na základě smlouvy o půjčce, jejíž součástí je také splátkový kalendář. Krátkodobější překlenovací půjčky jsou sborům a zařízením ČCE poskytovány rovněž na základě smlouvy. Pokud  předpokládaná částka, která má být použita na úhradu překlenovací půjčky, nedosáhne potřebné výše, aby půjčku zcela umořila, zůstává sboru závazek vůči JTD v příslušné výši.

Rovněž dary, jak ze SD tak i HDL, jsou sborům a zařízením ČCE poskytovány na smluvním základě, přičemž darovací smlouva obsahuje podmínky čerpání daru včetně požadavku na jeho vrácení v případě, že obdarovaný podmínky nedodrží.

Druhou potěšitelnou skutečností je, že se podařilo nastolit velmi úzkou a dobrou spolupráci s ÚCK. Zejména spolupráce se samostatným referentem pro stavební činnost bratrem Strakou je velkým přínosem při hledání racionálních řešení nejen technických, ale i ekonomických problémů našich sborů, z kterých si často sami nemohou pomoci. Zprostředkovává jednání s MK ČR o podpoře při opravách církevních budov. Podle potřeby se účastní jednání ústředního představenstva JJ a podílí se  ochotně na přípravě podkladů pro tato jednání. Samostatně nebo spolu s představenstvem navštěvuje podle aktuální potřeby jednotlivé farní sbory.

Ocenění si rovněž zaslouží i pečlivá a pilná práce sestry Pištorové, která vykonává činnost  kanceláře JJ.

Protože v průběhu  našeho funkčního období došlo k volbě nové synodní rady, patří poděkování za spolupráci jak sestře synodní kurátorce Mahuleně Čejkové, tak předchozímu virilnímu členu ústředního představenstva JJ br. Joelovi Pokornému, který se zejména v počátečním období nesmazatelným způsobem zapsal do práce tohoto představenstva.

S koncem našeho funkčního období chceme vyjádřit vděčnost, že jsme mohli být svým způsobem účastníky a svědky mnoha dokončených malých i velkých projektů staveb a oprav realizovaných  proto, aby mohlo docházet k naplňování poslání a tužeb při rozvíjení a budování bratrských společenství našich farních sborů.

Připomeňme si jen dokončení stavby sborového domu v Letohradě, započatého ještě v době předchozího představenstva, stavební úpravy areálu tolerančního sboru v Hodslavicích, nebývale rychlou výstavbu sborového domu "Archa" v kazatelské stanici českobudějovického sboru v Kaplici, nebo i stavbu kostela a sborového domu v Praze na Jižním městě, v jehož dokončení na podzim letošního roku si dovolujeme doufat. Do Boží péče chceme vložit i nově započatá díla FS v Praze-Modřanech a FS v Domažlicích. V přesvědčení, že i tyto stavby se budou těšit péči a podpoře nejen Jeronymovy jednoty, jejího nového představenstva, které tento synod s pomocí Boží zvolí, ale že se stanou věcí celé naší církve, vyprošujeme, pro její veškeré úsilí při hledání naplnění jejího poslání, Boží požehnání.

Za ústřední představenstvo Jeronymovy jednoty

Duben 2006                                                                                                    Jiří Tomášek - předseda

Součástí této zprávy je příloha obsahující:

- přehled sbírek JJ za r.2005 za jednotlivé farní sbory vč. konečné sumarizace za všechny senioráty,

- meziroční srovnání sbírek JJ za r.2004 a 2005,

- vývoj sbírek JJ za období let 2001 - 2005.