Evangelická akademie

Zpráva pro 4. zasedání 31. synodu ČCE

V souvislosti s „Novým školským zákonem“ (561/04) bylo třeba provést právní transformaci škol. Vydali jsme se cestou školské právnické osoby (ŠPO), stejně jako drtivá většina církevních zřizovatelů. Žádosti o zápis ŠPO – jednotlivých škol byly podány na Ministerstvo školství v březnu 06. Školy se stanou ŠPO v momentě zápisu do rejstříku ŠPO – nejpozději do 31.8. 06, pravděpodobně v červenci 06.

Se zmíněnou právní změnou souvisí nové názvy škol – viz. níže.

Ve všech školách byly dle zákona ustanoveny do konce roku 05 školské rady (1/3 volena rodiči žáků či zletilými studenty, 1/3 volena pedagogy, 1/3 jmenována ředitelem/kou školy)

Všem ředitelkám, ředitelům, pedagogům a členům školských rad patří velký dík za jejich práci.

Následují stručné informace o jednotlivých školách.

Bratrská škola – církevní základní škola

Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423

bratskola@quick.cz

www.bratrska.cz

ředitel: Bohumil Bulíř

Jde o základní školu 1. stupně (1. – 5. roč.). O školu je zájem díky kvalitě a rodinné atmosféře. Stále se nedaří vyřešit problém s chybějící jídelnou. Děti dojíždějí na obědy do jiné školy. Obcí přislíbená finanční pomoc byla odložena z důvodu rekonstrukcí objektů poničených povodní 2002. Jde o poslední školu (kromě hradecké), kde nebylo vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele/ky (pro církevní školy nemusí být dle zákona, ale je to dobré). Proto synodní rada vyhlásila v lednu výběrové řízení. Proběhne 12.5.2006. O zřízení místa spirituála se neuvažuje.

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609

skola@eapraha.cz

http://www.eapraha.cz

ředitelka: Jitka Jarošová

V květnu 2005 byla na základě výběrového řízení jmenována ředitelkou školy Jitka Jarošová. Školu i nadále sužují nedostačující učební prostory. Sídlí na dvou místech – střední škola na Spořilově a VOŠ na Jižním městě. V tuto chvíli se rýsuje možnost pronájmu pro VOŠ ve spořilovské základní škole. O studium na škole je zájem. Spirituálkou je Irena Škeříková.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní

Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741

vos@eabrno.cz

http://www.eabrno.cz

ředitelka: Hana Svobodová

a

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie

Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 542 213 593

cszs@eabrno.cz

http://www.eabrno.cz

ředitelka: Hana Svobodová

Jde o dva samostatné subjekty na dvou místech pod vedením jedné ředitelky (dva poloviční úvazky). Obě školy jsou personálně stabilizované bez větších obtíží včetně finančních. V obou školách působí spirituálky – Jana Kašparová a Romana Špačková.


Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie

Jiráskova 461, 547 01 Náchod, 491 426 044

akademie@cbox.cz

www.cbox.cz/akademie

ředitel: David Hanuš

Také akademie v Náchodě má problém s prostorami. Hlavní výuka probíhá na dvou místech (od září 2005 v učebnách Sokolovny). Občanské sdružení SPEA se snaží získat prostředky na opravu budovy Bartoňova sirotčince v areálu nemocnice (cca 30 mil. Kč), kam by se škola vešla. V případě neúspěchu „akce sirotčinec“ je v jednání s městem budova speciální školy (program v útlumu), kam by se škola vešla také.

Spirituálem je Radim Žárský.

Konzervatoř Evangelické akademie

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, 573 335 509

ck@snt.cz

http://www.ckonz.cz

ředitel: František Fiala

Od září 2005 je 2. zástupcem ředitele Hana Čermáková. Škola se přestěhovala v březnu 06 v rámci Kroměříže do vhodnějších prostor – zrekonstruovaná bývalá kasárna. Projekt přestěhování do Olomouce je v běhu. Na rekonstrukci olomoucké budovy (cca 40 mil. Kč) se podařilo získat 15 mil. Kč ze státního rozpočtu, 800 000 od Olomouckého kraje (v tomto roce přislíbili 2 – 5 mil. Kč), 200 000 od magistrátu Města Olomouc, 500 000 od olomoucké kapituly. 1. etapa rekonstrukce má začít jaro/léto 2006. V tomto roce proběhne stejné „kolečko“ žádostí o financování 2. etapy rekonstrukce. Nepůsobí zde spirituál. Jednání o spirituálovi začnou před dokončením „akce Olomouc“.

Vyšší odborná škola biblická Evangelické akademie

Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové, 495 513 959

eavosb@volny.cz

http://www.volny.cz/eavosb

ředitel: Petr Firbas

Ve škole dobíhá poslední ročník. V září 2006 proběhnou absolutoria. V případě, že školu úspěšně absolvují všichni studenti, škola „papírově“ zanikne pravděpodobně do konce tohoto roku. V případě odložení či neúspěchu při absolutoriu bude třeba školu ponechat „papírově“ nadále a probudit ji v případě absolutorií. Ředitelem bude i po absolutoriích Petr Firbas na 0,1 úvazku. Nepůsobí zde spirituál.

Zaměstnanci škol EA se sešli říjnu 2005 na víkendovém pobytu v Bělči.

Mgr. Martin Čech, ředitel Ústředí Evangelické akademie


Nadační fond
na podporu církevního školství

Informace pro 4. zasedání 31. synodu ČCE

Základní informace:

SR na svém zasedání číslo 2/2001, bod 26b rozhodla zřídit nadační fond, jehož účelem bude komplexní podpora církevního školství

Nadační fond pro podporu církevního školství byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 2. ledna 2002, oddíl N, vložka 425. Sídlo a adresa NFPCŠ je Jungmannova ul. 9/22, pošt. přihrádka 466, 111 21  Praha 1 - Nové Město. Číslo účtu vedeného u ČSOB a.s. je 176922105/0300.

Složení správní rady:

Pavel Kalus, předseda NF

Abigail Hudcová

Alice Pištorová, sekretář NF

Revizorem Nadačního fondu pro podporu církevního školství je Petr Ženatý.

Přehled hospodaření NFPCŠ za rok 2005 (v Kč):

zůstatek
k 1.1.2005

příjem

výdej

zůstatek
k 31.12.2005

předmět/poznámka

845 612,48

 

 

 

bankovní účet

3 199,00

 

 

 

pokladna

 

317 727,00

 

 

sbírka na EA

 

676,31

 

 

kladné úroky

 

 

3 068,00

 

bankovní poplatky

 

 

315 542,00

 

příspěvky školám

 

279,60

 

 

nevyčerpaný příspěvek EA Náchod

 

 

 

845 685,39

bankovní účet

 

 

 

3 199,00

pokladna

848 811,48

318 682,91

318 610,00

848 884,39

 

Pro rok 2006 správní rada NFPCŠ odsouhlasila příspěvek školám ve výši 313 080,- Kč.

Alice Pištorová

 


Příloha k tisku č. 11:

Biblická a misijní škola a Evangelická akademie

Vyšší odborná škola biblická, Hradec Králové, Kavčí plácek 121

1991-2006

Zpráva pro 4. zasedání 31. synodu ČCE

V letošním roce škola, která byla zřízena Synodní radou ČCE v roce 1991 a přijata do sítě škol jako Biblická a misijní škola a v roce 1996 pak po přijetí nového projektu studia jako Evangelická akademie – VOŠ biblická, ukončí svou činnost. Až do roku 1996 škola realizovala denní dvouleté pomaturitní studium jako přípravu pro diakony, později jáhny, ordinované presbytery a laické pracovníky nejen v ČCE, ale také v jiných církvích. Od počátku měla ekumenický charakter.

V letech 1993-96 proběhlo v Praze také tříleté dálkové studium. Až do roku 1996 byla škola ukončována tzv. maturitou z odborných předmětů. Od jejího počátku vyučoval ve škole farář Miroslav Heryán, první ředitel, kterého  pak v roce 1995 vystřídal Petr Firbas. Od roku 1996 pak škola realizovala intenzivní tříleté dálkové vyšší odborné studium v oboru katecheticko-pastorační činnost, které bylo zakončeno řádným absolutoriem z odborných předmětů, jazykovou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Studium bylo spojeno s řízenou praxí ve sborech.

Na škole vyučovala řada farářů, kteří se specializovali na daný vyučovací předmět

a  postupně také  řada učitelů ETF, z nichž  někteří vyučují dodnes. Všeobecně vzdělavatelné, doplňující předměty zde vyučovali odborní pracovníci z vysokých škol.

Od roku 1991 studovalo v Hradci Králové celkem 172 studentek a studentů, většina z naší církve, někteří z menších denominací, několik studentů z Římskokatolické církve a postupně si škola získala oblibu také u studentů ze Slezské evangelické církve a.v. V současné době dokončuje třetí  ročník posledních  7 studentů, z  nichž je pět z ČCE.

Do letošního roku zatím řádně ukončilo studium BMŠ a pozdější EA-VOŠB celkem 103 studentů. Za 14 let existence školy odešlo do jáhenské služby v ČCE celkem 17 studentů, 8 se stalo ordinovanými presbytery, dva se stali diakony v nově zřízeném diakonátu, řada absolventů pracuje v Diakonii, ostatní  v katechetické či pastorační službě ve svých sborech.

Někteří absolventi byli motivováni k dalšímu studiu na ETF UK.  Za velký přínos považujeme ucelené vzdělávání aktivních laiků, které pak převážilo u dálkového studia EA-VOŠB a které vidím i do budoucna pro církev jako velmi potřebné. 

V dálkovém studiu EA-VOŠB se jednalo většinou o studenty mladšího středního věku, bývalé středoškoláky nebo vysokoškoláky, kteří při zaměstnání věnovali často celé dovolené náročnému studijnímu programu a byli ochotni přijíždět k pravidelným setkáním a zkouškám někdy i 200 a více kilometrů. Škola pořádala v rámci studijního programu také pravidelné povinné desetidenní studijní pobyty v Myslibořicích. Přitom hlavní motivací většiny dálkových frekventantů byl zájem získat  kvalifikovaný základ pro dobrovolnou laickou službu ve sborech a spoluutváření misijního zázemí sborů.  Přizpůsobit se určité studijní řeholi musely i rodiny řady studentů.

Za to jim všem patří uznání. Škola se kromě studijní nabídky stala také školou vzájemných vztahů, ekumenického sdílení a otevřeného kolegiálního vztahu mezi vyučujícími a dospělými studenty. Uznání a dík si zaslouží nejen odborně fundovaný, ale také otevřený a zapálený přístup jednotlivých externích vyučujících.

Jsme vděčni za to, co jsme mohli společně na této škole vytvářet i za obohacení, které mohli přinést naši absolventi do svých sborů. Děkujeme všem, kdo nás podporovali a sdíleli naši vizi týmového společenství, které se i při vzájemné odlišnosti učí respektu k druhému. Jsme také vděčni Synodní radě za to, že školu podporovala. Vděčně jsme také přijali v posledních letech doplnění nákladů na provoz školy z celocírkevního rozpočtu, protože minimální dotace MŠMT na dálková studia ani pravidelné školné studentů a příležitostné dary  nemohly už pokrýt nutné potřeby provozu školy.

Za EA-VOŠB 

Petr Firbas, ředitel školy