Zpráva  o  činnosti  revizorů  Diakonie

pro 4. zasedání 31. synodu ČCE

V průběhu roku 2005 podala Jana Benešová rezignaci na funkci revizorky Diakonie a na její místo postoupila náhradnice Eva Tkadlečková zvolená v r. 2003. Její funkční období je tedy od května 2005 do května 2007. V květnu 2007 také končí funkční období Vladimíra Zik­munda.

V červnu 2005 se sešel Vladimír Zikmund s Evou Grollovou a p. Kovaříkovou, aby si obě strany mohly ujasnit kompetence i účelnost funkce revizorů hospodaření v Diakonii. Řád diakonické práce ČCE stanovuje, že revizi hospodaření Diakonie ČCE, případně i jejích středisek, provádějí 2 revizoři Diakonie ČCE zvolení synodem na 4 roky (čl.18 odst. 4 písm. d).

Náplň činnosti revizorů hospodaření Diakonie a četnost revizí ve volebním období není nikde jinak specifikována, záleží tedy na iniciativě jich samotných.

Otázkou k diskusi zůstává, zda laičtí revizoři jsou schopni kvalifikovaně provádět revizi hospo­daření v podvojném účetnictví, navíc v situaci, kdy  ústředí Diakonie i většina středisek si dává provádět účetní audity nezávislými firmami.

Druhou otázkou zůstává, zda revizoři mohou posuzovat účelnost některých výdajů či vhodnost postupů při zajišťování financo­vání chodu jednotlivých středisek, nejsou-li seznámeni s dlouhodobým záměrem stře­diska. Z pozice svého oboru či vzdělání většinou nejsou odborníky, kteří dokáží posoudit, zda záměr střediska je vhodný a náklady účelně vynaložené. Většina středisek Diakonie však má své kontrolní mechanismy, které dohlížejí nejen na hospodaření, ale i na personální chod apod.

Jaké kontroly se v Diakonii provádějí?

-          audity účetnictví nezávislými firmami
(hospodaření ústředí, dotace MPSV, povinnost při čer­pání dotací od určité výše)

-          kontroly dozorčí radou Diakonie

-          interní kontroly revizory jmenovanými jednotlivými středisky

Závěry z diskuse o možnostech plánování kontrol revizory volenými synodem:

-          tam, kde se neprovádí nezávislý audit

-          na základě pokynu z ÚCK

-          na základě informací z jednání Ekonomické komise Diakonie

-          tam, kde si předmět revize vybereme sami, např. analýzou synodních materiálů

Ekonomická komise – poradní orgán představenstva Diakonie, předseda Petr Hejl (ředitel střediska Betlém v Kloboukách). Při červnovém setkání bylo slíbeno zasílání zápisů z jednání této komise revizorům k průběžnému informování o hospodářské situaci ústředí i středisek. Bylo splně­no, obdrželi jsme zápisy z jednání EK z průběhu roku 2005. Na základě těchto dokumentů nebylo rozhodnuto o revizi v žádném středisku Diakonie.

Revizoři Diakonie ve výše uve­deném období nedostali žádné další podněty ke kontrole středisek Diakonie, ani ze své iniciativy žádnou namátkovou kontrolu ve střediscích neprovedli.

Eva Tkadlečková                                                                                 Vladimír Zikmund