ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE

pro 4. zasedání 31. synodu ČCE ze dne 13.4.2006.

Dozorčí rada Diakonie ČCE byla zvolena na 1. zasedání 31. synodu ČCE v květnu 2003 v tomto složení:
Ing. Jan Teplý Bc., Mgr. Tomáš Matějovský, Milada Havránková.

Dozorčí rada provedla ve smyslu Řádu diakonické práce čl. 19 kontrolu činnosti a hospodaření Diakonie ČCE se zaměřením na tuto oblast činnosti :

1. Zajištění hlavní činnosti Diakonie ČCE ústředím a jejími středisky:

Vedení DČCE a její představenstvo se v průběhu roku zabývalo výsledky plnění strategických plánů, které jsou rozvrženy na r. 2004 až 2006. Tyto plány měly za cíl rozvinout činnost se zaměřením na seniory, osoby s mentálním a kombinovaným postižením, program sociálně intervenčních služeb a především zavedení systému řízení kvality. Mělo také dojít k propojení zdravotní a sociální péče a získat smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro oblast ošetřovatelské péče. V řadě středisek se tento úkol daří, jsou připravována otevřít i nová střediska. Pro rok 2005 se podařilo získat dotace na 18 různých projektů od MPSV v celkové částce 23 267,6 tis. Kč, od MPŠT 24 355,1 tis. Kč. Neustále probíhají jednání na MPSV i na krajích. Problematické jsou zejména některé kraje, které nemají zájem nebo v obvodu jejich působnosti tyto služby zajišťuje jiná nezisková organizace. Celkově Diakonie ČCE získala od krajů přes 95 mil. Kč.

Představenstvo se zabývalo i úkoly, které vyplynuly ze 2. zasedání 2. shromáždění DČCE, tj. změnou systému řízení, a vymezilo změny v Řádu diakonické práce. Novela ŘDP by měla být předložena ke schválení a nabýt účinnosti 1.1.2007. Představenstvo se zabývalo podrobně i novým zákonem o sociálních službách. Pro Diakonii to znamená zařadit se do registru poskytovatelů. K tomu však je nutné do r. 2007 splnit podmínky stanovené zákonem, tj. zavést v plném rozsahu standarty kvality a mít připravené kvalifikované síly.

2. Vnitřní problémy v rámci řízení Diakonie:

Dozorčí rada byla seznámena s problematikou ve středisku "Zvonek" v Praze 4. Středisko mělo dlouhodobé potíže v oblasti kompetencí mezi ředitelkou střediska a představenstvem střediska a smluvním sborem ČCE v Praze 4. DR se podrobně seznámila se situací při jednání s vedením Diakonie ČCE, správní komisí zastoupenou Dr. M. Gryndlerem, s. Šormovou a s. Swiatkovou i s názorem zástupce představenstva Mgr. Zdeňkem Bártou. Vzhledem k předloženým výsledkům kontrol, které byly na středisku provedeny za období od r. 1998 až 2005, a to včetně Nejvyššího kontrolního úřadu, vyplynulo, že nedošlo k porušení zákona a u všech 8 kontrol bylo konstatováno účelové využití dotací s daným záměrem. Kromě toho byla sledována kompetentnost řízení, odborná kvalita, účetnictví i vztahy mezi zaměstnanci. Dle názoru DR byly napjaté vztahy mezi sborem a vedením střediska v osobní rovině a neměly vliv na kvalitu služeb klientům střediska. Ředitelka střediska byla odvolána a byla také ukončena spolupráce mezi partnerským sborem a střediskem. Správní komise navrhla jmenovat současnou ředitelku školy pí. I. Landmanovou. Zbývá dořešit partnerský sbor.

Stále přetrvávají problémy v řízení ve středisku v Přelouči, přestože pracovníci ústředí Diakonie i představenstva prováděli pravidelné dohlídky v tomto středisku. Předsedkyně představenstva střediska Přelouč rezignovala na svoji funkci a zatím se nepodařilo zvolit předsedu ani s působností seniorátního výboru. Řízení sociálních služeb střediska neodpovídá programu Diakonie. Je uvažováno jmenovat správní komisi, případně zrušit středisko.

Člen DR Diakonie ČCE ing. Jan Teplý Bc. vykonal návštěvu ve středisku "Cesta" v Uherském Hradišti, kde chyběla dostatečná vazba na sbor. Po jednání se zastupující ředitelkou a br. farářem doporučuje urychleně jmenovat ředitele střediska. Některé drobné nedostatky, které zjistil, vyplývají z kumulace funkcí zastupující ředitelky. Rovněž doporučuje navázat spolupráci s městem a vypracovat společnou koncepci práce v sociální oblasti tak, aby středisko bylo dostatečně zajištěno finančně.

Ve středisku "Světlo" Vrchlabí, které DR rovněž navštívila, se situace zklidnila a stabilizovala, všechny děti se vrátily zpět do střediska. Obnovily se a zlepšily kontakty s městem.

3. Kontrola výsledků hospodaření Diakonie ČCE:

a) Výsledek hospodaření za r. 2005:

Z předložených podkladů (Rozvaha, Výsledovka) vykazuje ústředí Diakonie ČCE za r. 2005 ztrátu Kč 41 597 tis. Kč. Není zúčtován dar středisku v Myslibořicích (budova zámku) ve výši 42 465 tis. Kč, který bude z nákladového účtu odepsán po převodu majetku a zúčtování odpisů. Náklady i výnosy vlastního hospodaření ústředí Diakonie byly podstatně vyšší, než stanovil plán na r. 2005, což se promítlo především do různých projektů, které ovlivnily navýšení výnosů o 3 480 tis. Kč. Nárůst nákladů o 4 139 tis. Kč, se promítl do materiálových nákladů, do položky opravy a udržování a do ostatních služeb. Výsledná ztráta 2 941,1 tis. Kč byla ovlivněna odpisy ve výši Kč 3 810 tis. Kč. Nárůst odpisů proti plánu (2 mil.) činí 1 810 tis. Kč.

b) Kontrola čerpání dotací z MPSV, MŠMT a krajů:

Namátkově byly kontrolovány požadavky dotací středisek Praha 4 Michle, Jaroměře a Rokycan. Středisko Praha 4 Michle obdrželo dotaci od MŠMT ve výši 6 840 846,- Kč a od magistrátu 1 792 000,- Kč. Středisko Jaroměř od MPSV 865 400,- Kč a mimořádnou dotaci na práci s romskými dětmi 340 000,- Kč. Středisko Rokycany od MPSV 506 600,- Kč a 472 500,- Kč. Předložené požadavky středisek byly pokryty. Sledované projekty byly bez závad. Audit dotace MPSV zatím nebyl proveden.

c) Inventarizace za rok 2005 v ústředí Diakonie:

Inventarizace majetku za r. 2005 je prováděna ve smyslu příkazu ředitele Diakonie Mgr. Pavla Vychopně č. 479/2005 a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991. Zbývá ještě provést dokladovou inventarizaci u závazků, pohledávek a ostatního majetku.

d) Revize účetnictví revizní komisí synodu:

Revize účetnictví nebyla do data kontroly DR ČCE zatím provedena.

e) Výroční zpráva Diakonie ČCE za rok 2005: Výroční zpráva není zatím dokompletována. Pozdržena byla v důsledku naléhavých prací na povodních.

4. Výsledky analýzy ztrát jednotlivých středisek Diakonie ČCE:

Za rok 2005 vykazuje DČCE spolu se svými středisky ztrátu Kč 49 613 tis. Kč. Po odečtení ztráty ústředí 41 597 tis. Kč. činí ztráta u 24 středisek celkem 8 016 tis. Kč. Po úpravě výsledku hospodaření o odpisy, které činí 9 071 tis. Kč, je celkový výsledek za střediska kladný 1 054 tis. Kč. Problémy se vyskytují u 9 středisek, která vykazují ztrátu 5 117 tis. Kč a tato ztráta nebyla ovlivněna odpisy. Rozhodnutím č.4/2004 ředitele DČCE uložilo ústředí konkrétní opatření při vzniku opakované ztráty ve dvou po sobě jdoucích letech s povinností vysvětlit příčiny ztrát a předložit způsob krytí. V roce 2005 se ztráta opakuje u 4 středisek (Náchod, Praha - Stodůlky, Příbor a Val. Meziříčí - Hospic). Nekryté ztráty (z fondů) vykazuje 8 středisek. Při schvalování rozpočtu na r. 2005 uložilo představenstvo ředitelům středisek, aby dbali na hospodaření bez ztrát (plnění usnesení č. 13 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu) a řešili situaci pomocí restrukturalizace práce středisek, redukcí programů i s tím související redukcí počtu zaměstnanců.

5. Závěr:

Dozorčí rada oceňuje práci ústředí Diakonie i jejích středisek, které se snaží ve většině případů zajišťovat úkoly ve smyslu Řádu diakonické práce, usilují o zlepšení nabídky služeb podle potřeby klientů a připravují nové projekty v oblastech, kde tato služba chybí. Vedení Diakonie reaguje promptně na změny zákonů v oblasti sociálních služeb i změn školského zákonu a je ochotno jednat jak na úrovni ministerstev, tak i magistrátů a krajů.

V oblasti hospodaření středisek je nutno zabývat se finanční situací těch středisek, která opakované vykazují ztrátu bez vlivu odpisů, jak to ukládá Rozhodnutí ředitele č. 4/2004 a strategický plán rozvoje organizace zaměřený na stabilizaci příjmů. K vyřešení problematiky odpisů do nákladů zřejmě nedojde - nebude v nejbližší době zákonem řešeno, proto se střediska budou muset i s tímto úskalím vypořádat.

DR na základě svých poznatků doporučuje změnu Řádu diakonické práce podle následujících zásad:

1)    Synod je nejvyšší orgán - volí dozorčí radu

2)    Dozorčí rada jmenuje představenstvo

3)    Představenstvo jmenuje ústřední vedení DČCE, vedení DČCE může být členy, ředitel předsedou představenstva

4)    Nově stanovit kompetence smluvního sboru s cílem omezit vliv na přímé řízení střediska

5)    Nově stanovit kompetence a odpovědnost a vztahy uvnitř DČCE (ústředí, středisek, sboru, staršovstva, faráře)

V Praze, dne 13.4.2006

Za Dozorčí radu: Ing. Jan Teplý Bc., Mgr. Tomáš Matějovský, Milada Havránková