Zpráva předsednictva synodu
o plnění usnesení 3. zasedání 31. synodu

Zprávu předkládá předseda 31. synodu V. Kopecký

1.       Zvolení delegáti se zúčastní valného shromáždění církví GEKE v Budapešti ve dnech 12. až 18.9.2006
a 4. synodu církví leuenberského společenství v ČR ve dnech 24. a 25.11.2006.

2.       ÚCK informovala zvolené náhradníky revizorů Diakonie o jejich pověření.

3.       P. Brodský nastoupil 1.2.2006 na místo celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě.

4.       Usnesené změny CZ § 22 odst. 6 a § 25 vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

5.       Řízení o změnách CZ zahájila synodní rada 19. července 2005.

6.       Řád sborového života usnesený synodem vstoupil v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

7.       Usnesené změny Řádu o správě církve vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

8.       Usnesené změny Jednacího a volebního řádu vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

9.       Usnesené změny Řádu pro kazatele vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.
Změny Řádu pro kazatele související s Pravidly jáhenské praxe jsou předloženy synodu k projednání v tisku 18/1.

10.   Usnesená změna Řádu pastýřské služby vstoupila v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

11.   Usnesené změny Řádu diakonické práce vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

12.   Usnesené změny Řádu hospodaření církve vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

13.   Usnesené změny Statutu Personálního fondu vstoupily v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

14.   Pravidla zřizování kazatelských míst usnesená synodem vstoupila v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

15.   Pravidla hospodářské pomoci usnesená synodem vstoupila v platnost vyhlášením synodní radou 31.5.2005.

16.   Návrh Pravidel jáhenské praxe a souvisejících změn řádů je předložen synodu k projednání v tisku 18/1.

17.   Usnesení je z objektivních důvodů plněno pomaleji než bylo stanoveno. Zpráva o plnění s návrhem na změnu usnesení je předložena v tisku 18.

18.   Synodní rada oznámila 31.5.2005 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o předložených zprávách.

19.   Tisk „Budování sboru“ byl rozeslán všem církevním sborům 29.6.2005 s výzvou k dalšímu rozhovoru o tomto tématu.

20.   Tisk „Problematika homosexuálních vztahů“ byl rozeslán všem církevním sborům 29.6.2005.

21.   S byty ve vlastnictví povšechného sboru nakládá ÚCK v souladu s koncepcí, kterou synod vzal na vědomí.

22.   Spirituálové na místech zřízených ve školách Evangelické akademie se ve své činnosti řídí zásadami, které synod vzal na vědomí.

23.   Plněná usnesení 2. zasedání 31. synodu:

18. SR 31.5.2005 oznámila církevním sborům, že usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 18 bylo splněno.

27. Zprávu o zkušenostech se smlouvami, které upravují bydlení kazatelů ve sborech předkládá SR v tisku 18.

29. Zprávu o zkušenostech s katechismy při přípravě konfirmandů předkládá SR v tisku 18/2.

31. Poslanecká sněmovna PČR neschválila návrh na prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna.

35. SR 31.5.2005 oznámila církevním sborům, že usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 35 bylo splněno.

37. Zprávu o postupu prací na přípravě nového Evangelického zpěvníku předkládá SR v tisku 18.

44. Zprávu o výsledcích jednání o možnostech společného bydlení studentů ETF UK předkládá SR v tisku 18.

58. SR 31.5.2005 oznámila církevním sborům, že usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 58 bylo splněno.

63. Zprávu o výsledku jednání o snížení nákladů na telekomunikační služby předkládá SR v tisku 18.

64. SR 31.5.2005 oznámila církevním sborům, že usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 64 bylo splněno.

24.   Návrh textu Obnovených zásad ČCE je předložen synodu k projednání v tisku 18/3.

25.   SR 31.5.2005 oznámila církevním sborům, že usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 48 o novém vydání dětských zpěvníků bylo zrušeno.

26.   Prohlášení synodu bylo 31.5.2005 rozesláno všem církevním sborům jako součást usnesení synodu
a umístěno na internetových stránkách ČCE. Předseda synodu zaslal prohlášení vládě ČR a oběma komorám PČR.

27.   Zprávu o situaci disidentů na Kubě a o krocích ČCE, které s ní souvisejí, předkládá SR v tisku 18/12. Zpráva bude doplněna ústní inormací v průběhu 4. zasedání 31. synodu.

28.   Pravidla evidence členů ve sborech ČCE jsou předložena synodu k projednání v tisku 18/4.

29.   Dokument „Liturgický oděv kazatelů“ byl rozeslán všem církevním sborům 29.6.2005.

30.   Bohoslužebné pořady a formuláře schválené synodem byly rozeslány všem církevním sborům 29.6.2005.
Zprávu o postupu prací na přípravě nové Agendy předkládá SR v tisku 18.

31.   Návrh komplexního řešení otázky ordinace v ČCE je předložen synodu k projednání v tisku 18/5.

32.   Návrh úpravy povinností administrátorů v ČCE je předložen synodu k projednání v tisku 18/6.

33.   Usnesení synodu k otázce služby nerozvedených kazatelů/kazatelek, kteří žijí s jinou ženou/mužem, bylo 31.5.2005 rozesláno všem církevním sborům spolu s ostatními usneseními synodu.

34.   Návrh řešení účasti dětí při Večeři Páně je předložen synodu k projednání v tisku 18/7.

35.   Zprávu o výsledcích jednání s ERC a ČBK o zavedení Dne tolerance předkládá SR v tisku 18.

36.   Synodní senior 29.6.2005 vyzval sbory osobním dopisem, aby si připomínaly Den reformace.

37.   Zprávu o výsledcích jednání o vzájemné spolupráci s představiteli Slezské evangelické církve a.v. předkládá SR v tisku 18.

38.   Zprávu o zahájení vnitrocírkevního rozhovoru o odluce církve a státu předkládá SR v tisku 18.

39.   Sbory v Telči a velké Lhotě u Dačic se po seznámení s usnesením synodu rozhodly, že budou existovat dál jako samostatné sbory s plným pracovním úvazkem kazatele. Sbor ve Velké Lhotě u Dačic zvažuje žádost o zřízení podporovaného kazatelského místa.

40.   Misijní místo seniorátního faráře Královéhradeckého seniorátu je obsazeno do 30.9.2006. Návrh na řešení ve spolupráci s EA v dalším období je předložen synodu k projednání v tisku 18/8.

41.   Podporované místo ve FS v Hořovicích bylo obsazeno 3.10.2005. Zpráva o průběhu projektu s návrhem na další řešení je předložena synodu k projednání v tisku 18/9.

42.   Na místo celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě nastoupil 1.2.2006 P. Brodský, který byl na toto místo zvolen 3. zasedáním 31. synodu.

43.   Středisko Diakonie ČCE ve Vlašimi zaměřené na pomoc mladým lidem v krizi bylo zřízeno.

44.   Zprávu Diakonie o situaci škol Diakonie ČCE předkládá SR v tisku 18.

45.   Zprávu o činnosti studentů teologie při bohoslužbách u Martina ve zdi předkládá SR v tisku 18.

46.   Doporučení synodu k užívání titulů v ČCE bylo 31.5.2005 rozesláno všem církevním sborům spolu
s ostatními usneseními synodu.

47.   Doporučení synodu k jednotnému označení sborů ve Zlatých stránkách bylo 31.5.2005 rozesláno všem církevním sborům spolu s ostatními usneseními synodu.

48.   V Evangelickém kalendáři na rok 2006 jsou uvedeny roky narození kazatelů a kurátorů farních sborů ČCE.

49.   Výzva synodu, aby sbory jednaly o zveřejnění začátků bohoslužeb na internetových stránkách obcí byla 31.5.2005 rozeslána všem církevním sborům spolu s ostatními usneseními synodu.

50.   Usnesení synodu a příslušné tisky byly 21.6.2005 zveřejněny na internetových stránkách ČCE.

51.   Tématu Budování sborů je věnováno 4. jednání 4. zasedání 31. synodu. Výsledky ankety provedené ve sborech jsou předloženy synodu jako podklad k rozpravě v tisku 17.

52.   Synodní rada ve spolupráci s předsednictvem synodu svolala 4. zasedání 31. synodu ve stanoveném termínu.

53.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o účetní závěrce hospodaření povšechného sboru za rok 2004, o hospodaření Personálního fondu a o operacích s ostatními fondy.

54.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o rozpočtu povšechného sboru na rok 2005.

55.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních reparticích v roce 2006 a o jejich rozdělení na senioráty.

56.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních sbírkách v roce 2006.

57.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o odvodech do PF v roce 2006.

58.   SR 31.5.2005 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o rozdělení prostředků PF v roce 2006 a o jejich použití na doplnění kazatelských platů.

59.   Doporučení synodu k alokaci prostředků PF oznámila SR 31.5.2005 správní radě PF. Zpráva, kde jsou v současné době uloženy prostředky PF je předložena synodu v tisku 8 C.

60.   Přehled dluhů jednotlivých sborů vůči Personálnímu fondu a návrh na jejich vypořádání předkládá SR synodu k projednání v tisku 18/10 společně s odloženým návrhem č. 133 z rozpravy na 3. zasedání 31. synodu.

61.   Zpráva o výsledku vnitrocírkevního rozhovoru o liberalizaci odvodů do Personálního fondu s návrhem řešení této otázky je předložena synodu k projednání v tisku 18/11.

62.   Pro nakládání s nemovitostmi povšechného sboru, které synod prohlásil za nezcizitelné, platí ustanovení ŘHC čl. 15, 19 a 20.

63.   Náklady 3. zasedání 31. synodu byly uhrazeny podle usnesení synodu.