Usnesení 4. zasedání 31. synodu ČCE
18. – 21. května 2006, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60

 

V Praze dne 6. června 2006

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 31. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení
4. zasedání 31. synodu ČCE:

A) Volby

Usnesení č. 1:   Volba ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

a)       Synod zvolil členy ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. Jsou to:
Miloslav Běťák, Jaromír Křivohlavý,
Jiří Stehno a Jiří Tomášek.

b)      Synod zvolil náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. Jsou to v označeném pořadí:
1. Marek Vanča, 2. Pavel Kalus, 3.
Vladimír Buzek, 4. Lubomír Kovář.

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 2:   Změny Církevního zřízení

CZ § 2 odst. 2:

Synod usnáší změnu CZ § 2 odst. 2 takto:

 1. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve.

CZ § 3 odst. 3:

Synod usnáší změnu CZ § 3 odst. 3 takto:

 1. Farní sbory a senioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod.

CZ § 11 odst. 3:

Synod usnáší změnu CZ § 11 odst. 3 takto:

 1. Kazateli jsou: faráři, případně jáhnové - členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří prošli povinnou přípravou, získali dekret volitelnosti, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru a byli ordinováni.

CZ § 12 odst. 3:

Synod usnáší změnu CZ § 12 odst. 3 takto:

Odstavec 3 se vypouští bez náhrady.
Název § 12 se mění na: Předčitatelé kázání a ordinovaní presbyteři.

CZ § 15 odst. 1:

Synod usnáší změnu CZ § 15 odst. 1 takto:

 1. Každý sbor hospodaří samostatně podle rozpočtu. Dbá přitom hospodárnosti, obecně platných právních předpisů, církevních řádů a pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění.

Usnesení č. 3:   Řízení o změnách Církevního zřízení

CZ § 3:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 3. Do CZ se vkládá nový § 3 v tomto znění:

§ 3. Ordinovaní členové církve

1.       Církev pověřuje ordinací některé své členy, muže i ženy, aby se s využitím svých obdarování a s podporou celého společenství soustředěně věnovali službě kázání Božího slova a Kristových svátostí.

2.       Ordinace stvrzuje, že společenství církve u ordinovaného rozpoznalo potřebná obdarování a přimlouvá se za jejich zachování a rozhojnění. Ordinovaný při ordinaci vyznává, že přijímá pověření jako povolání od Pána církve.

3.       Ordinaci musí předcházet odborná příprava, úspěšné složení předepsaných zkoušek, povolání ke konkrétní službě slova a svátostí v církvi a vyjádření souhlasu s učením a řády církve stvrzené vlastnoručním podpisem. Je-li ordinovaný církví povolán na jiné místo nebo k jinému druhu služby, nedochází k nové ordinaci.

4.       Ordinace se uděluje ke službě kazatelů a ordinovaných presbyterů.

a.       Kazatelé jsou povoláváni ke službě podle § 12 CZ. Přestanou-li vykonávat kazatelské povolání a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat synodní radu.

b.       Členové staršovstev jsou povoláváni ke službě ordinovaných presbyterů na základě rozhodnutí staršovstva, jehož členy jsou, doporučí-li jejich povolání příslušný seniorátní výbor. Přestanou-li být členy staršovstva a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat synodní radu.

c.       Kazatelé a ordinovaní presbyteři, kteří ztratili způsobilost k ordinované službě a jimž nebyla rozhodnutím synodní rady zachována, nemohou dále vykonávat ordinovanou službu v církvi ani k ní nemohou být povoláváni.

5.       Ordinovaní členové církve mohou samostatně připravovat a vést bohoslužby v církevních sborech, jsou-li k tomu povoláni správním orgánem příslušného sboru.

6.       O ordinaci k jiným druhům služby může rozhodnout synod na návrh synodní rady.

7.       Českobratrská církev evangelická uznává ordinaci udělenou členům církví sdružených ve Společenství evangelic­kých církví v Evropě (GEKE).

Dosavadní § 3 až § 10 se přečíslují na § 4 až § 11.

CZ § 11:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 11. Dosavadní § 11 se přečísluje na § 12 a mění se takto:

§ 12. Kazatelé

1.       Kazateli jsou faráři, případně jáhnové - členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří prošli povinnou přípravou, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru a byli ordinováni.

2.       Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi uděluje synodní rada podle Řádu pro kazatele.

3.       Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně se na službu faráře povinně připravují jako vikáři. Vikariát trvá zásadně jeden rok a je ukončen rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě faráře v církvi.

4.       Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání nižšího stupně se na službu jáhna povinně připravují v jáhenské praxi. Jáhenská praxe trvá zásadně jeden rok a je ukončena rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě jáhna v církvi.

5.       Všichni ordinovaní kazatelé jsou si rovni v mezích ustanovených církevním zřízením a řády a vykonávají svůj úřad jménem a z pověření celé církve.

6.       Kazatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně svěřeny.

7.       Povinnosti kazatele jsou určeny povolací listinou sboru, který jej zvolil. Kazatel zvolený v některém sboru je zaměstnancem církve, tj. povšechného sboru.

8.       Kazatel farního sboru je volen sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní radou. Kazatelé seniorátního sboru jsou voleni konventem na návrh seniorátního výboru po schválení synodní radou. Kazatelé povšechného sboru jsou voleni synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady.

9.       Dva nebo více sborů se mohou dohodnout na volbě společného kazatele.

10.   Po desetiletém působení kazatele v určitém sboru se přistoupí k opakované volbě. Není-li kazatel znovu zvolen, zaniká jeho úřad v uvedeném sboru do 6 měsíců od data této volby.

11.   Kazateli může být synodní radou dána výpověď ze zaměstnaneckého poměru v církvi pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden:

a.       skončí-li jeho povolání určitým sborem;

b.       je-li zrušeno kazatelské místo, které dosud zastával;

c.       žádá-li to svým nálezem pastýřská rada.

12.   Výpověď podle bodů a) a b) je možno dát pouze v případě, že kazatel nebyl zvolen žádným jiným sborem a církev nemá možnost ho jinde zaměstnat.

CZ § 12-13:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12 – 13. Dosavadní § 12 a 13 se vypouštějí, a vkládá se nový § 13 v tomto znění:

§ 13. Předčitatelé kázání

1.       Předčitatelé kázání slouží sboru přednesem kázání, která připravili ordinovaní členové církve. Ke službě předčitatelů povolává v odůvodněných případech staršovstvo sboru ty členy sboru, kteří jsou k tomu způsobilí.

Usnesení č. 4:   Závazný postup při změnách Církevního zřízení

Synod ukládá synodní radě, aby ke všem návrhům na změnu Církevního zřízení, které jsou předkládány k projednání sborům a seniorátům, byla od počátku řízení připojena důvodová zpráva, která srozumitelně a úplně vysvětlí, proč se dané ustanovení zavádí, mění nebo ruší.

Usnesení č. 5:   Změna Řádu sborového života

ŘSŽ čl. 1:

Synod usnáší změnu ŘSŽ čl. 1. Do ŘSŽ čl. 1 se vkládá nový odstavec 14 v tomto znění:

 1. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné dětí, které samy a nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud VP nepřijímají, mohou se zúčastnit obecenství Kristova stolu a přijmout požehnání. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou být děti účastny vysluhování VP.

Dosavadní odstavce 14 - 15 se přečíslují na 15 - 16.

Usnesení č. 6:   Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 7:

Synod usnáší změnu ŘSC vložením čl. 7. Do ŘSC se vkládá nový článek 7 v tomto znění:

Čl. 7. Zrušení farního sboru

 1. Farní sbor může být synodem zrušen:

a.       bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že pro neplnění svých základních funkcí nemůže dále samostatně působit

b.       není-li dlouhodobě schopen plnit své splatné závazky

2.       Na návrh příslušného seniorátního výboru a konventu rozhodne synod, do kterých sousedních sborů budou převedeni členové zrušeného sboru.

 1. Zrušený sbor vstoupí do likvidace podle obecně platných právních předpisů.

Články 7 - 51 se přečíslují na 8 -52.

ŘSC čl. 38 odst. 1 písm. c.:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 38 odst. 1 písm. c. takto:

c.       usnášet se o zřízení, sloučení nebo zrušení farních sborů

ŘSC čl. 38 odst. 1 písm. n. - p.:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 38 odst. 1 písm. n. - p.:

Dosavadní písm. n. se mění takto:

n.       volit na čtyřleté období osm členů a čtyři náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE

Dosavadní písm. o. se vypouští bez náhrady, dosavadní písm. p. se přečísluje na písm. o. a mění se takto:

o.       volit na čtyřleté období čtyři revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky

Dosavadní písm. q. - s. se přečíslují na písm. p. - r.

ŘSC čl. 44 odst. 1 písm. x. - z.:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 44 odst. 1 písm. x. - z.:

Dosavadní písm. x. se mění takto:

x.       jmenovat svého zástupce dozorčí radě Diakonie ČCE a vykonávat činnost jí nadřízeného správního orgánu

Dosavadní písm. y. se nemění a písm. z. se vypouští bez náhrady.

Usnesení č. 7:   Změny Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 12 odst. 7:

Synod usnáší změnu JVŘ čl. 12 odst. 7 takto:

 1. Slib zní: „Slibuji před Bohem, že během své činnosti na konventu (synodu) budu svědomitě dbát svědectví Písma svatého a ustanovení církevních řádů, aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava, totiž v Krista.“

JVŘ čl. 22 písm. A:

Synod usnáší změnu JVŘ čl. 22 písm. A. Poslední odstavec se mění takto:

Zástupce podle bodů 2a, 2b, 2c a 4 zvolí příslušná grémia na svých schůzích a oznámí jejich jména předsednictvu synodu a synodní radě. U Diakonie je předseda její dozorčí rady virilním poradcem, zbývající dva poradce volí shromáždění Diakonie. Právního poradce předsednictva synodu navrhuje předsednictvo synodu po dohodě s PO právním.

Usnesení č. 8:   Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 2 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 2 odst. 3 takto:

 1. Kazatel má nárok na byt, který mu poskytuje sbor. O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s kazatelem smlouvu na dobu určitou, na kterou je kazatel sborem povolán. Smlouva pozbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí kazatelovo povolání ve sboru. Smlouva nabývá platnosti po schválení nadřízeným správním orgánem.

ŘK čl. 4 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 4 odst. 3 takto:

 1. Má-li být kazatel povolán k plné nebo částečné službě ve středisku Diakonie ČCE, s nímž příslušný sbor spolupracuje, nebo v Diakonii ČCE, uzavře správní orgán příslušného sboru před volbou se správní radou střediska Diakonie ČCE nebo se správní radou Diakonie ČCE písemnou dohodu o podmínkách služby kazatele ve středisku Diakonie ČCE nebo v Diakonii ČCE.

ŘK čl. 7 odst. 1:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 7 odst. 1 takto:

 1. Není‑li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže‑li farář vykonávat svůj úřad po dobu delší než 3 měsíce, nebo je‑li na místo kazatele farního sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. Administrátorovi přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se staršovstvem administrovaného sboru smlouvu o náplni práce administrátora, kterou schvaluje seniorátní výbor. Smlouvou nemůže být náplň práce administrátora sjednána v menším rozsahu, než jaký stanovuje minimální náplň práce administrátora sboru schválená synodem. Není-li uzavřena smlouva o náplni práce administrátora, řídí se rozsah práce administrátora minimální náplní práce administrátora sboru schválenou synodem.

ŘK čl. 14:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 14. Dosavadní článek 14 se vypouští a nahrazuje se novým v tomto znění:

Čl. 14. Příprava jáhnů

1.       Jáhnem se může stát:

a)       ten, kdo úspěšně absolvoval studium na Evangelické akademii - vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové (EA-VOŠB)

b)      studující UK ETF po úspěšném složení první odborné zkoušky

c)      absolvent bakalářského studia pastoračního zaměření při UK ETF

d)      absolvent jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně. Jeho odbornou způsobilost a teologickou orientaci přezkoumá komise pro jáhenskou službu.

2.       O zařazení absolventa EA-VOŠB nebo jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně do jáhenské praxe rozhodne synodní rada, a to na základě doporučení staršovstva příslušného farního sboru a vyjádření psychologa, kterého sama určí.

3.       Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada dekret volitelnosti za jáhna za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

4.       V odůvodněných případech může synodní rada neúspěšnému absolventovi prodloužit dobu jáhenské praxe nejdéle o další rok.

5.       Absolventovi jáhenské praxe, který byl řádně povolán za jáhna některého církevního sboru, se uděluje ordinace ke službě slova a svátostí způsobem stanoveným v Agendě Českobratrské církve evangelické.

6.       Synodní rada vede seznam uchazečů o jáhenskou praxi a zve je k rozhovorům.

7.       Jáhenská praxe trvá jeden rok. Náplň praxe stanovují Pravidla jáhenské praxe, která usnáší synod.

8.       Uchazeč o jáhenskou službu je zaměstnancem církve na dobu jáhenské praxe. Místo konání jáhenské praxe určuje synodní rada na návrh komise pro jáhenskou službu.

9.       Způsobilost uchazečů k jáhenské službě v ČCE posuzuje po absolvování jáhenské praxe komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe.

10.   Jáhnovi, který přijme volbu v některém církevním sboru, umožní církev vysokoškolské studium bohosloví při zaměstnání za podmínek, které zaměstnavatelé obvykle poskytují svým zaměstnancům při distančním studiu.

11.   Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium bohosloví, obdrží dekret volitelnosti za faráře bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý pro službu faráře v církvi.

ŘK čl. 20:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 20 takto:

Čl. 20. Zkušební komise

 1. a. Synod volí společného předsedu komise pro hodnocení absolventů vikariátu a komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe a dva jeho náhradníky na dobu shodnou s délkou funkčního období poslanců na synod.

b. Synod zřizuje zkušební komisi, která zkouší uchazeče o službu ordinovaných presbyterů.

 1. Statut zkušební komise a zkušební řády schvaluje synod.

ŘK čl. 21:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 21 takto:

Čl. 21. Obsah zkoušek

 1. Způsob hodnocení absolventů vikariátu i způsob jejich posuzování stanovují Pravidla vikariátu přijatá synodem.
 2. Způsob hodnocení absolventů jáhenské praxe i způsob jejich posuzování stanovují Pravidla jáhenské praxe přijatá synodem.
 3. Cílem zkoušek uchazečů o službu ordinovaných presbyterů je zjistit jejich znalosti a schopnosti v těchto oborech:

a.       Bible, její dobové pozadí, literární historie, teologie a výklad.

b.       Věrouka a etika a jejich uplatnění ve sborové práci a ve společnosti.

c.       Nauka o kázání, vyučování a pastoraci a způsobilost uchazeče ke kázání, vyučování a osobní pastýřské péči.

d.       České i všeobecné církevní dějiny a jejich působení na život církve a společnosti.

e.       Nauka o církvi, organizace a správa církve, její zřízení a řády a obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti církve.

f.        Ostatní církve a ekumenismus.

 1. Před ústní zkouškou předkládají uchazeči o službu ordinovaných presbyterů písemné vypracování pořadu služeb Božích s vlastním kázáním, modlitbami a výběrem písní. Texty kázání zadává zkušební komise.

ŘK čl. 22:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 22 takto:

Čl. 22. Prováděcí ustanovení o zkouškách uchazečů o službu ordinovaných presbyterů

 1. Způsobilost uchazeče ke kázání a vedení bohoslužebného shromáždění je posuzována v bohoslužebném shromáždění některého církevního sboru. Uchazeč vede toto shromáždění, kterému jsou přítomni pověření členové zkušební komise.

2.       Zkoušky jsou hodnoceny dvěma stupni: Prospěl nebo neprospěl.

3.       Uchazeč, jehož zkouška byla hodnocena stupněm neprospěl, ji může opakovat nejdříve po 6 měsících.

4.       Termíny zkoušek i opravných zkoušek určuje zkušební komise.

Usnesení č. 9:   Řád diakonické práce

1.       Synod usnáší Řád diakonické práce ve znění uvedeném v tisku č. 19 na str. 2-16.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 32. synodu zajistila přepracování ŘDP čl. 13 písm. C odst. 6 tak, aby stanovoval odměny členům dozorčí rady Diakonie ČCE.

Usnesení č. 10:                    Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 2 odst. 5:

Synod usnáší změnu ŘHC čl. 2 odst. 5 takto:

 1. Sbor poskytuje kazateli na svůj náklad byt včetně vody, otopu a energie v bytě. Hradí i další poplatky spojené s užíváním bytu. O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s kazatelem smlouvu na dobu určitou, na kterou je kazatel sborem povolán. Smlouva pozbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí kazatelovo povolání ve sboru.

Usnesení č. 11:                    Změny Statutu Personálního fondu

Statut PF čl. 3 odst. 4:

Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 3 vložením odst. 4. Do čl. 3 se vkládá nový odst. 4 v tomto znění:

 1. Pokud synod pro následující kalendářní rok nestanoví odvod do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro předchozí rok.

Statut PF čl. 5 odst. 1:

Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 5 odst. 1 takto:

 1. Farní sbor, který se nečekaně ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do PF ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak.

Statut PF čl. 5 odst. 5:

Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 5 odst. 5 takto:

 1. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do PF ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše jednou. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků potřetí, musí o žádosti rozhodnout synod.

Statut PF čl. 6 odst. 4:

Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 6 odst. 4 takto:

 1. Volné finanční prostředky Personálního fondu mohou být ukládány na termínované vklady, případně investovány do bezpečných dluhopisů resp. podílových dluhopisových fondů renomovaných emitentů. Nesmějí být používány k podnikání, ani svěřovány do správy třetím osobám.

Usnesení č. 12:                    Pravidla jáhenské praxe

Synod usnáší Pravidla jáhenské praxe ve znění uvedeném v tisku č.18/1 na str. 4-5.

Usnesení č. 13:                    Změna Pravidel povolávání kazatelů

Synod usnáší změnu Pravidel povolávání kazatelů oddíl C odst. 1 písm. a), b) takto:

a)       Smlouva o bydlení:

Sbor a kazatel uzavřou smlouvu. Při sestavování této smlouvy postupuje staršovstvo a kazatel dle Řádu hospodaření církve čl. 2, odst. 5.

b)      Spoluúčast kazatele na nákladech spojených s užíváním bytu:

Pokud ve smlouvě není stanovena spoluúčast kazatele na nákladech spojených s užíváním bytu přímo nebo není-li k tomu uzavřena smlouva samostatná, bude se kazatel na nákladech spojených s užíváním bytu (energie, otop, vodné a stočné, odvoz odpadu) podílet částkou rovnající se 10% hrubého základního platu, který pobírá kazatel od ČCE.

Usnesení č. 14:                    Pravidla evidence členů ČCE

Synod usnáší Pravidla evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE ve znění navrženém v tisku č. 18/4 na str. 1-2 s touto změnou:

Do oddílu A odst. 6 se doplňuje poslední věta ve znění:

Je-li člen sboru po dobu 5 let zapsán v seznamu nezvěstných členů sboru, bude po uplynutí této doby převeden do seznamu bývalých členů sboru.

Usnesení č. 15:                    Náplň práce administrátora

Synod usnáší Minimální náplň práce administrátora sboru dle návrhu v tisku č.18/6 na str. 1 a 2 jako závazný pokyn pro farní sbory ČCE.

Usnesení č. 16:                    Změna Řádu o správě církve pro 1. zasedání 32. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh na změnu ŘSC v tomto znění:

ŘSC čl. 44 odst. 1 písm. j.:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 44 odst. 1 písm. j. Čl. 44 odst. 1 písm. j. se mění takto:

j.        vydávat kazatelům osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře, jáhna, nebo ordinovaného presbytera v církvi


Usnesení č. 17:                    Změny Řádu pro kazatele pro 1. zasedání 32. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrhy na změny ŘK v tomto znění:

ŘK čl. 3:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 3 takto:

Čl. 3. Způsobilost k ordinované službě kazatele

 1. O zvolení v některém církevním sboru se může kazatel ucházet pouze s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna uděluje synodní rada.
 2. Ztrátu způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna vysloví synodní rada vždy po právoplatném rozhodnutí pastýřské rady o ztrátě způsobilosti k ordinované službě a v případech, kdy farář nebo jáhen, který ukončil kazatelskou službu v církvi, nepožádá o zachování způsobilosti k ordinované službě.
 3. O zachování nebo ztrátě způsobilosti k ordinované službě jedná synodní rada, když farář nebo jáhen ukončí kazatelskou službu na určitém místě v církvi, nepřijme jiné kazatelské místo v církvi, není církví povolán k jinému druhu služby nebo odejde do důchodu, pokud do šesti měsíců od ukončení služby požádá o zachování způsobilosti k ordinované službě. K žádosti je nutno připojit vyjádření staršovstva sboru, jehož členem žadatel je, a vyjádření příslušného seniorátního výboru.
 4. Zachování nebo ztrátu způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna vyslovuje synodní rada zvláštním rozhodnutím v každém jednotlivém případě. Ztráta způsobilosti k ordinované službě nabývá účinnosti doručením písemného rozhodnutí kazateli.
 5. Obnovení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, jenž způsobilost ztratil, je možné za podmínek, které v každém jednotlivém případě určí synodní rada.

ŘK čl. 7 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 7 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

 1. Při výkonu jednotlivých církevních služebností se mohou kazatelé po vzájemné dohodě a v mezích svého pověření zastupovat. Oprávnění takto zastupovat mají i kazatelé, kterým byla ponechána způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna a církví ordinovaní učitelé bohosloví.

ŘK čl. 9 odst. 1-2:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 9. Název článku a dosavadní odst. 1 a 2 se mění takto:

Čl. 9. Způsobilost kazatelů jiných církví k ordinované službě faráře nebo jáhna

 1. Kazatelům jiných evangelických církví, kteří do církve přistoupili, nebo jimž bylo propůjčeno členství, může synodní rada vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, splňují-li požadavky tohoto řádu. Ordinace udělená v jiné evangelické církvi se pak uznává i pro Českobratrskou církev evangelickou.
 2. Kazatelům a duchovním jiných křesťanských církví než evangelických může synodní rada vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi, splňují-li požadavky tohoto řádu a přesvědčí-li se synodní rada z dosažitelných svědectví i z osobního rozhovoru s nimi o opravdovosti jejich rozhodnutí vstoupit do Českobratrské církve evangelické a sloužit jí.

ŘK čl. 10 odst. 1:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 10 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

 1. Za odbornou bohosloveckou přípravu faráře pokládá církev absolvování jednooborového magisterského studijního programu „Evangelická teologie“ na UK ETF, nebo obdobného studijního programu na některé zahraniční teologické fakultě.

ŘK čl. 11 odst. 5:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 11 odst. 5. Dosavadní odst. 5 se mění takto:

 1. Úspěšnému absolventovi vikariátu vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

ŘK čl. 14 odst. 3 a 11:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 11. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

 1. Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

Dosavadní odst. 4 až 10 se nemění. Dosavadní odst. 11 se mění takto:

 1. Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium jednooborového magisterského studijního programu „Evangelická teologie“ na UK ETF, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý k ordinované službě faráře v církvi.

ŘK čl. 17:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 17. Vypouští se dosavadní odst. 6.

Dosavadní odst. 7 až 9 se přečíslují na 6 až 8. Za odst. 8 se vkládají nové odst. 9 až 12 v tomto znění:

 1. Ztrátu způsobilosti k ordinované službě presbytera vysloví synodní rada vždy po právoplatném rozhodnutí pastýřské rady o ztrátě způsobilosti k ordinované službě a v případech, kdy ordinovaný presbyter, který přestal být členem staršovstva, nepožádá o zachování způsobilosti k ordinované službě.
 2. O zachování nebo ztrátě způsobilosti k ordinované službě presbytera jedná synodní rada, když ordinovaný presbyter přestane být členem staršovstva, nestane se členem staršovstva jiného sboru nebo není církví povolán k jinému druhu služby, pokud do šesti měsíců od ukončení členství ve staršovstvu požádá o zachování způsobilosti k ordinované službě. K žádosti je nutno připojit vyjádření staršovstva sboru, jehož členem žadatel je, a vyjádření příslušného seniorátního výboru.
 3. Zachování nebo ztrátu způsobilosti k ordinované službě presbytera vyslovuje synodní rada zvláštním rozhodnutím v každém jednotlivém případě. Ztráta způsobilosti nabývá účinnosti doručením písemného rozhodnutí ordinovanému presbyterovi.
 4. Obnovení způsobilosti k ordinované službě presbytera, jenž způsobilost ztratil, je možné za podmínek, které v každém jednotlivém případě určí synodní rada.

Usnesení č. 18:                    Změna Řádu pastýřské služby pro 1. zasedání 32. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh na změnu ŘPS v tomto znění:

ŘPS čl. 8 odst. 1 písm. C:

Synod usnáší změnu ŘPS čl. 8 odst. 1 písm. C písm. i. - j.: Dosavadní písm. i. se mění takto:

i.         O ztrátě způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi (ŘK 3,3) na dobu nejvýše 6 let.

Dosavadní písm. j. se nemění a za ně se vkládá nové písm. k. v tomto znění:

k.       O ztrátě způsobilosti k ordinované službě presbytera (ŘK 17,10) na dobu nejvýše 6 let.

Usnesení č. 19:                    Změna Pravidel vikariátu pro 1. zasedání 32. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh na změnu Pravidel vikariátu v tomto znění:

Synod usnáší změnu Pravidel vikariátu oddílu E. Dosavadní oddíl E se mění takto:

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi

 1. Vikář, který úspěšně absolvoval vikariát, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi a volbou ve sboru se stává farářem.

Usnesení č. 20:                    Působnost seniorátních výborů

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila návrh změn církevních řádů, který upraví působnost seniorátních výborů ve věci zařazování uchazečů do seznamu kandidátů služby v církvi, do vikariátu a do jáhenské praxe.

Usnesení č. 21:                    Úprava odvolacího systému v ČCE

Synod prodlužuje lhůtu pro plnění usnesení č. 17 ze 3. zasedání 31. synodu o úpravě odvolacího systému v ČCE do 2. zasedání 32. synodu.

C) Správa církve

Usnesení č. 22:                    Rozhodnutí o předložených zprávách

1.       Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.

2.       Synod bere na vědomí Zprávu předsedy synodu o plnění usnesení 3. zasedání 31. synodu předloženou v tisku č. 6.

3.       Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7

4.       Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9. (příloha).

5.       Synod bere na vědomí Zprávu Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10 A (přílohy).

6.       Synod bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10 B.

7.       a) Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti revizorů Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10 C.
b) Synod konstatuje, že revize neproběhla, a ukládá revizorům, aby každoročně prováděli revizi hospodaření ústředí Diakonie v intencích ŘHC.

8.       Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11.

9.       a) Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12 (příloha).
b) Synod ukládá představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby ve spolupráci s 
ÚCK předložilo 1. zasedání 32. synodu výsledky inventarizace pohledávek Jeronýmovy jednoty a přehled jejich splácení.

10.   Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.

Usnesení č. 23:                    Splněná usnesení 3. zasedání 31. synodu

Usnesení č. 23/44: Bydlení studentů ETF UK
Synod bere na vědomí, že usnesení č. 23/44 ze 3. zasedání 31. synodu je plněno.

Usnesení č. 35:       Den tolerance
Synod bere na vědomí, že usnesení č. 35 ze 3. zasedání 31. synodu bylo splněno.

Usnesení č. 37:       Den reformace
Synod bere na vědomí, že usnesení č. 37 ze 3. zasedání 31. synodu bylo splněno.

Usnesení č. 38:       Odluka církve a státu
Synod bere na vědomí, že usnesení č. 37 ze 3. zasedání 31. synodu bylo splněno.

Usnesení č. 44:       Zrušení škol Diakonie ČCE
Synod bere na vědomí, že usnesení č. 44 ze 3. zasedání 31. synodu bylo splněno.

Usnesení č. 24:                    Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod bere na vědomí zprávu tvůrčí skupiny pro přípravu nového Evangelického zpěvníku a očekává další průběžnou zprávu na 1. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 25:                    Snižování nákladů na telekomunikační služby

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady uvedenou v tisku č. 18. Konstatuje, že usnesení č. 23/63 ze 3. zasedání 31. synodu o snižování nákladů na telekomunikační služby bylo splněno, a ukládá synodní radě, aby pokračovala v aktivitě v oblasti pevných linek a přenosu dat.

Usnesení č. 26:                    Doplnění Agendy o nové formuláře

Synod konstatuje, že usnesení č. 30 ze 3. zasedání 31. synodu o doplnění Agendy je plněno. Očekává další zprávu na 1. zasedání 32. synodu a ukládá SR, aby průběžně zveřejňovala výsledky práce na Agendě.

Usnesení č. 27:                    Využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů

Synod bere na vědomí, že usnesení č. 45 ze 3. zasedání 31. synodu o využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů je plněno, a ukládá SR, aby 1. zasedání 32. synodu předložila další zprávu o spolupráci ČCE a ETF UK při praktické výchově studentů.

Usnesení č. 28:                    Užívání katechismů v ČCE

Synod bere na vědomí zprávu o užívání katechismů předloženou v tisku č. 18/2.

Usnesení č. 29:                    Příručka Pozvání na cestu

Synod přijímá předložený text ‚Pozvání na cestu‘ jako pomůcku k základnímu seznámení s Českobratrskou církví evangelickou. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s autorem tento text bez doprovodného textu komise vydala tiskem.

Usnesení č. 30:                    Účast dětí na Večeři Páně

Synod ukládá synodní radě, aby rozeslala do sborů teologické stanovisko „Účast dětí na Večeři Páně“ z tisku č. 18/7 jako podklad pro odpovědné rozhodování staršovstev a sborových shromáždění o účasti pokřtěných dětí při Večeři Páně.

Usnesení č. 31:                    Situace kubánských disidentů

Na základě výsledků konference o situaci vězněných obránců lidských práv na Kubě zřídil synod komisi ve složení Jindřich Halama, Martin Prudký, Miloš Rejchrt a Tomáš Trusina, která připravila projev solidarity s vězněnými, adresovaný kubánským představitelům a apel na církve v ekuméně, aby projevovaly podobnou solidaritu.

1.       Synod usnáší, že prezidentovi Kubánské republiky, panu Fidelu Castrovi, zašle prostřednictvím velvyslanectví Kubánské republiky v Praze dopis v tomto znění:

Pane prezidente,

s velkou pozorností a úctou sledujeme úsilí stále většího počtu kubánských občanů o takové uspořádání kubánské společnosti, které by přineslo více svobody a odpovědnosti pro každého občana a zařadilo vaši krásnou zemi mezi respektované demokratické státy světa.

Naše křesťanská víra a konkrétní dějinné zkušenosti nám potvrzují, že náboženská svoboda a svoboda občanská jsou neoddělitelné. Považujeme proto za škodlivé pro celou kubánskou společnost, že křesťané na Kubě jsou omezováni ve svobodě shromažďovat se, vzdělávat ve víře sebe i své děti, vytvářet a budovat nová společenství a konat diakonickou a sociální práci.

Jsme přesvědčeni, že úsilí o rozšiřování prostoru svobody je v zájmu každého člověka i společnosti. Proto nás zaujal Projekt Varela, zvláště jeho důraz na nenásilí, na rozhovor všech se všemi a na nutnost realizovat práva, která kubánským občanům zaručuje jejich ústava. Projekt Varela trvá na tom, že o své budoucnosti musí rozhodovat občané Kuby sami. Toto stanovisko na základě vlastní zkušenosti sdílíme.

Tím více nás rozhořčuje, že v roce 2003 bylo za údajné politické zločiny odsouzeno 75 Kubánců, z velké většiny aktivistů hnutí Varela, k trestům až 28 let odnětí svobody. Podle našich informací bylo 14 z nich mezitím propuštěno, což nás utvrzuje v přesvědčení, že jejich odsouzení a věznění v krutých podmínkách je aktem politické vůle a že i jejich osvobození je záležitostí politického rozhodnutí.

Proto vás žádáme, užijte své moci a svého vlivu k tomu, aby stoupenci projektu Varela byli bezodkladně propuštěni z věznic a státní moc respektovala svobodu občanů, kteří ku prospěchu své země a nás všech usilují o důstojný život v solidaritě a svobodě.

S přáním pokoje a Božího požehnání všemu kubánskému lidu

31. synod Českobratrské církve evangelické

2.       Synod usnáší, že zašle WCC, WARC, WLF, CEC, ERC a ČBK dopis v tomto znění:

Vážené sestry a bratři,

z pověření 31. synodu ČCE Vám zasíláme dopis, kterým se synod obrátil na Fidela Castra ve věci pronásledovaných obhájců lidských práv na Kubě.

Naše církev sleduje s trvalým zájmem situaci na Kubě. V našem křesťanském tisku byl zveřejněn překlad Projektu Varela, náš synod se v r. 2003 obrátil na kubánské církve s projevem solidarity se 75 uvězněnými občanskými aktivisty. Naposledy jsme nedávno uspořádali mezinárodní seminář o situaci na Kubě za účasti zástupců SRC, KEK a pražského světícího biskupa římskokatolické církve. S příspěvkem vystoupil i ministr zahraničních věcí ČR.

Jako křesťané ze země ovládané ještě nedávno komunistickou stranou jsme poznali, že ti, kdo v rámci daných zákonů usilují o respekt k lidským právům, rozšiřování prostoru svobody a pokojnou proměnu společenských poměrů a jsou pro své přesvědčení ochotni i trpět, své vlasti neškodí, ale naopak prospívají.

V této souvislosti připomínáme svou nedobrou zkušenost s omezením ekumenických kontaktů na oficiální, režimem uznané představitele církví. Sami jsme poznali, že pěstování takových jednostranných kontaktů vede v ekuméně k vytváření falešného obrazu o místní církvi. V místní církvi pak narušuje důvěru a jednotu mezi vedením a členy církve.

Ve vztahu k církvi, která žije v nesvobodných poměrech, je třeba zvláště pamatovat na ty, kdo jsou odsunuti na okraj, umlčováni či dokonce vězněni. Právě jim má patřit náš přednostní zájem (Žd 13,3).

Proto vás chceme povzbudit, abyste důrazně a vytrvale věnovali pozornost diskriminovaným křesťanům a pronásledovaným aktivistům na Kubě. Jsme přesvědčeni, že konkrétní projevy solidarity se všemi utiskovanými a ponižovanými patří k závazkům vyplývajícím pro křesťany z evangelia a upevňují jednotu církve Kristovy.

Za poslance 31. synodu ČCE předseda synodu

Usnesení č. 32:                    Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve

Synod zřizuje komisi ve složení Pavel Hlaváč, Jaromír Procházka, Pavel Keřkovský, Martin Šimsa, Peter Moreé, Miloš Rejchrt, Barbara Tranová a Rut Šormová, která doplní dokument z r. 1993 „Cesta církve 1945 až 1989“ o nové poznatky a nová hodnocení na základě materiálů, které se objevily v archivech státních institucí, ve sborech a v ekuméně po roce 1993. Komise předloží průběžnou zprávu 1. zasedání 32. synodu a výsledek své práce 2. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 33:                    Supervize kazatelů

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 32. synodu předložila návrh koncepce supervize kazatelů ČCE včetně ekonomické rozvahy.

Usnesení č. 34:                    Koncepce využití střediska v Herlíkovicích

Synod ukládá SR, aby obnovila činnost kuratoria střediska v Herlíkovicích, které do 1. zasedání 32. synodu připraví koncepci využití střediska. Koncepce musí obsahovat jasné vymezení nabídky pro členy ČCE.

Usnesení č. 35:                    Sloučení sborů v Doksech a v České Lípě

Synod schvaluje sloučení FS ČCE v Doksech a FS ČCE v České Lípě k 1.7.2006.
Nástupnickým sborem je FS ČCE v České Lípě, jehož právní subjektivita zůstává zachována.
FS v Doksech v důsledku sloučení zaniká a přeměňuje se na kazatelskou stanici FS ČCE v České Lípě.
Veškerý majetek FS ČCE v Doksech včetně závazků přechází ke dni sloučení na FS ČCE v České Lípě.

Usnesení č. 36:                    Prodloužení misijního kazatelského místa v Královéhradeckém seniorátě

Synod prodlužuje do 30.9.2007 misijní místo seniorátního faráře Královéhradeckého seniorátu určeného pro práci v EA Náchod. Podpora se poskytuje v rozsahu ½ stanoveného odvodu do PF. Podpora bude hrazena primárně z grantů a dotací.

Usnesení č. 37:                    Prodloužení podpory kazatelského místa v Hořovicích

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Hořovicích o jeden rok od 1.10.2006 do 30.9.2007.

Usnesení č. 38:                    Prodloužení podpory kazatelského místa ve Strakonicích a ve Volyni

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Strakonicích a ve Volyni o dva roky od 1.10.2006 do 30.9.2008 s podmínkou, že se odvody do PF za toto kazatelské místo budou zvyšovat takto:

Odvod za dobu od 1.10.2006 do 30.9.2007 bude činit 25% částky stanovené synodem.

Odvod za dobu od 1.10.2007 do 30.9.2008 bude činit 50% částky stanovené synodem.

Usnesení č. 39:   Zřízení podporovaného kazatelského místa ve Kdyni

Synod zřizuje podporované kazatelské místo ve FS ČCE ve Kdyni na dobu dvou let.

Usnesení č. 40:                    Zřízení podporovaného kazatelského místa v Lounech

Synod zřizuje podporované kazatelské místo ve FS ČCE v Lounech na dobu dvou let od 1.7.2006 do 30.6.2008.

Usnesení č. 41:                    Přehled podporovaných kazatelských míst

Synod ukládá synodní radě, aby každoročně předkládala synodu přehled stávajících podporovaných a misijních míst a vypracovala ekonomickou rozvahu možného počtu podporovaných míst.

Usnesení č. 42:                    Zřízení střediska Diakonie v Jablonci nad Nisou

Synod souhlasí se zřízením Diakonie ČCE – Střediska v Jablonci nad Nisou, které bude poskytovat pečovatelskou službu. Středisko bude zřízeno nejpozději k 1. 9. 2006.

Usnesení č. 43:                    Zrušení střediska Diakonie v Přelouči

Synod souhlasí se zrušením Diakonie ČCE – Střediska náhradní rodinné péče se sídlem v Přelouči.

Usnesení č. 44:                    Spirituálové a pastorační pracovníci

1.       Synod bere na vědomí vyhodnocení místa spirituála v Evangelické akademii Náchod.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 32. synodu zajistila úpravy církevních řádů a vytvořila pravidla, která umožní vytváření systemizovaných míst pastoračních pracovníků a spirituálů na úrovni povšechného sboru a jejich financování primárně z dotací, nadačních příspěvků a státních prostředků, případně z repartic.

3.       Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 32. synodu připravila všechny podklady potřebné ke zřízení systemizovaného místa spirituála pro školy Evangelické akademie včetně popisu jeho práce a kvalifikačních požadavků.

Usnesení č. 45:                    Téma 1. zasedání 32. synodu

Synod se usnáší, že tématem 1. zasedání 32. synodu bude Manželství, rodina a jejich současná úskalí.

Usnesení č. 46:                    Příští zasedání synodu

Synod stanovuje dobu 1. zasedání 32. synodu na dny 10. až 13. května 2007.
Synod stanovuje dobu 2. zasedání 32. synodu na dny 15. až 18. května 2008.

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 47:                    Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2005

1.       Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2005 a úhradu ztráty včetně ztráty minulých let ve výši 16 363 004,- Kč z fondů.

2.       Synod bere na vědomí zprávu o hospodaření s Personálním fondem a schvaluje čerpání prostředků z Personálního fondu ve výši 10 317 786,- Kč a doplatku za rok 2005 ve výši 715 645,-, který byl vyplacen v únoru 2006.

Usnesení č. 48:                    Rozpočet povšechného sboru pro rok 2006

Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2005 předložený v tisku č. 16 na str. 1-4. (příloha)

Usnesení č. 49:                    Celocírkevní repartice v roce 2007

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2007 v celkové výši 3 211 300,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2007

Seniorát

Repartice 2007

I

Pražský

538 600

VIII

Chrudimský

259 900

II

Poděbradský

246 700

IX

Poličský

147 700

III

Jihočeský

64 100

X

Horácký

199 800

IV

Západočeský

129 400

XI

Brněnský

393 000

V

Ústecký

100 200

XII

Východomoravský

485 700

VI

Liberecký

75 600

XIII

Moravskoslezský

348 300

VII

Královéhradecký

187 100

XIV

Ochranovský

35 200

Celkem

3 211 300

Usnesení č. 50:                    Celocírkevní sbírky v r. 2007

Synod usnáší, že v roce 2007 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

1.       Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost     - postní neděle

2.       Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty                      - Velikonoce

3.       Sbírka pro Diakonii                                          - Svatodušní svátky

4.       Sbírka solidarity sborů                                     - červen

5.       Sbírka pro křesťanskou službu                          - první neděle v září

6.       Sbírka pro sociální a charitativní pomoc            - Díkčinění

7.       Sbírka JTD                                                     - do konce října

8.       Sbírka pro bohoslovce a vikariát                       - Vánoce

Usnesení č. 51:                    Odvod do Personálního fondu v r. 2007

Synod stanovuje pro rok 2007 odvod do Personálního fondu ve výši 63 000,- Kč za každé místo obsazené kazatelem.

Usnesení č. 52:                    Dluhy sborů vůči Personálnímu fondu

O přeplatcích a dluzích sborů vůči Personálnímu fondu z dřívějších let se synod usnáší takto:

a)       Sbor, který má dluh vůči Personálnímu fondu, je povinen dluh uhradit.

b)      Sbor, který má dluh vůči Personálnímu fondu a není schopen ho ihned uhradit, je povinen dohodnout se správní radou Personálního fondu splátkový kalendář do 31.10.2006.

c)      V odůvodněných případech může sbor požádat SR o prominutí části nebo celého dluhu. SR rozhodne na základě doporučení správní rady Personálního fondu.

d)      Má-li sbor přeplatek vůči Personálnímu fondu, je správní rada Personálního fondu povinna dohodnout s ním způsob vyrovnání, případně splátkový kalendář do 31.10.2006.

Usnesení č. 53:                    Liberalizace odvodů do Personálního fondu

Synod odkládá usnesení o liberalizaci Personálního fondu na 1. zasedání 32. synodu a ukládá synodní radě, aby zajistila analýzu dopadů liberalizace Personálního fondu na život ČCE.

Usnesení č. 54:                    Hospodaření s prostředky Personálního fondu

Synod doplňuje usnesení č. 58 ze 3. zasedání 31. synodu o hospodaření s prostředky Personálního fondu takto:

Synod schvaluje následující způsob rozdělení prostředků shromážděných v Personálním fondu:

1.       Uvolněná část Personálního fondu se stanovuje na 95 % výběru odvodů do Personálního fondu v předchozím roce (zbývajících 5 % je určeno na solidaritu sborů).

2.       Z prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce je 70 % určeno na přímou výplatu odměn a příplatků v běžném roce, 10 % na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů, 5 % na solidaritu sborů a 15 % jako rezerva, kterou je správní rada Personálního fondu oprávněna použít na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu.

3.       Nevyčerpaná rezerva bude vždy na konci roku převáděna do uzavřené části Personálního fondu.

4.       Pokud v roce 2006 nedojde ze strany státu k valorizaci mezd, bude v tomto roce 75 % prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce použito na přímou výplatu odměn a příplatků a
10 % ponecháno jako rezerva.

Synod schvaluje, že platy kazatelů/-lek se budou skládat z těchto složek:

1.       Ze základního platu a z hodnostního příplatku ve výši 1/3 rozpětí stanoveného vyhláškou MPSV ČR, resp. ve výši stanovené rozhodnutím MK ČR o dotaci na platy kazatelů. Případné snížení dotace na základní platy a hodnostní příplatky v průběhu roku bude vyrovnáno z uvolněné části PF.

2.       Z odměn za vyšší výkon (mentorství a administrace) ve výši stanovené Vnitřní směrnicí ČCE pro platy kazatelů (viz Tisk 4. zasedání 30. synodu č. 15, část 4. Odměny za vyšší výkon), které budou hrazeny z prostředků poskytovaných MK ČR na odměny za vyšší výkon a doplňovány z uvolněné části Personálního fondu.

3.       Z odměn rozdělovaných na základě rozhodnutí seniorátních výborů, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

4.       Z ostatních příplatků, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu. Výše ostatních příplatků bude stanovena nezávisle na platové třídě pouze v závislosti na velikosti pracovního úvazku a rozdělena rovnoměrně mezi všechny kazatele/-ky. Místo části ostatních příplatků mohou být kazatelům/-kám na jejich žádost poskytovány jídelní kupony.

5.       Z příspěvku na penzijní připojištění, jenž bude poskytován kazatelům/-kám, kteří/-ré mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, a bude hrazen z uvolněné části Personálního fondu.

6.       Z náhrad za dovolenou, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

Synod ruší část 3. Hodnostní přídavky z Vnitřní směrnice ČCE pro platy kazatelů usnesené 4. zasedáním 30. synodu (viz tisk č. 15 ze 4. zasedání 30. synodu).

Priorita plateb z PF:


1)      základní mzdy

2)      hodnostní příplatky

3)      odměny za vyšší výkon

4)      příspěvek na penzijní připojištění

5)      odměny rozdělované SV

6)      ostatní příplatky (vč. stravenek)

Usnesení č. 55:                    Změna vnitřní směrnice pro tvorbu platů kazatelů

Synod ukládá synodní radě, aby v souvislosti s unesením č. 58 ze 3. zasedání 31. synodu, část 2, odst. 2 změnila Vnitřní směrnici ČCE pro tvorbu platů kazatelů usnesenou 4. zasedáním 30. synodu (tisk č. 15 B). Část 4) se mění takto:

4)   Odměny za vyšší výkon:

za administraci sboru obsazeného jáhnem       600,-

za mentorskou funkci                                Kč 1 200,-

Usnesení č. 56:                    Podmínky bydlení kazatelů

Synod se usnáší o podmínkách bydlení kazatelů takto:

a)       Synod ukládá sborům, které poskytují kazatelům bydlení v bytech, jež jsou jejich majetkem, aby nejpozději do 30.9.2006 upravily podmínky bydlení kazatelů smlouvami, které jsou v souladu s ustanoveními ŘHC čl. 2 odst. 5, ŘK čl. 2 odst. 3 a s Pravidly povolávání kazatelů. Ve smlouvách musí být uvedeno, zda sbor kazateli poskytuje bydlení, energie a služby zdarma, nebo jaké částky kazatel hradí za spotřebované energie a za služby související s bydlením, případně i za bydlení.

b)      Nepeněžní příjem, který má kazatel ve formě bydlení, se stanoví takto:

Nedohodnou-li se sbor a kazatel jinak, je nepeněžním příjmem kazatele hodnota užívání bytu stanovená náhradním způsobem, a to paušální částkou ve výši odpovídající velikosti daného místa takto:

při počtu obyvatel 1 - 10 000:        8 % z průměrné základní mzdy kazatele ve 2. tarifní třídě

při počtu obyvatel 10 000 - 150 000: 9 % z průměrné základní mzdy kazatele ve 2. tarifní třídě

při počtu obyvatel nad 150 000:     10 % z průměrné základní mzdy kazatele ve 2. tarifní třídě

V ostatních případech je nepeněžním příjmem kazatele rozdíl mezi skutečnou úhradou za užívání bytu a regulovaným nájemným, které je v místě a čase obvyklé.

c)      Nepeněžní příjem, který má kazatel ve formě energií a služeb souvisejících s bydlením, se stanoví takto:

Nedohodnou-li se sbor a kazatel jinak, je nepeněžním příjmem kazatele hodnota energií a služeb stanovená náhradním způsobem, a to paušální částkou, která činí 10 % hrubého základního platu, který kazatel pobírá od ČCE.

V ostatních případech je nepeněžním příjmem kazatele rozdíl mezi úhradou za energie a služby, která je stanovena dohodou, a skutečnou hodnotou spotřebovaných energií a služeb.

d)      Kazatel, jemuž ČCE na jeho žádost provádí vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, je povinen předložit ÚCK písemné potvrzení o nepeněžním příjmu, který mu poskytuje sbor ve formě bydlení a ve formě energie a služeb souvisejících s bydlením, a to v měsíci, kdy nepeněžní příjem vznikl či zanikl nebo se změnila jeho výše. 

Poskytuje-li sbor nepeněžní příjem ve formě bydlení, energie a služeb souvisejících s bydlením kazateli, jemuž ČCE na jeho žádost provádí vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, je tento sbor povinen do dvou měsíců po skončení každého kalendářního roku uhradit na příslušný účet povšechného sboru ČCE přímé náklady, které povšechnému sboru ČCE vznikly v souvislosti s nepeněžním příjmem kazatele.

e)       Kazatel, který podává daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, musí plnit povinnosti, které v souvislosti s nepeněžním příjmem vyplývají z obecně platných právních předpisů.

f)       Nemá-li kazatel trvalé bydliště v bytě, který je majetkem sboru, poskytuje mu zaměstnavatel po dobu jeho práce přechodné ubytování v místě pracoviště za podmínek stanovených dohodou o užívání bytu pro potřeby přechodného ubytování uzavřenou mezi kazatelem a sborem a nájemní smlouvou uzavřenou mezi povšechným sborem ČCE a sborem, v němž kazatel působí. V tomto případě nemá kazatel nepeněžní příjem ve formě bydlení, energie a služeb souvisejících s bydlením.

Usnesení č. 57:                    Zakoupení budovy v Praze – Malešicích pro ČCE - povšechný sbor

1.       Synod souhlasí se záměrem SR zakoupit pro povšechný sbor od FS Praha 3 Jarov modlitebnu v Malešicích s pozemkem za cenu do 2,7 mil. Kč.

2.       Synod ukládá SR, aby 1. zasedání 32. synodu předložila podrobnou studii posuzující možnosti využití této nemovitosti pro činnost církve včetně možnosti výstavby koleje pro studenty ETF. Studie musí obsahovat rozpočet a přehled zdrojů financování investičních i provozních výdajů pro jednotlivé varianty řešení.

Usnesení č. 58:                    Budova pro středisko Diakonie v Uherském Hradišti

Synod schvaluje zakoupení budovy v ulici Na Stavidle 1266 a přilehlého pozemku v Uherském Hradišti pro Diakonii ČCE – středisko Cesta v Uherském Hradišti.

Usnesení č. 59:                    Pokyn pro předkládání účetní závěrky povšechného sboru

Synod ukládá synodní radě, aby při předkládání účetní závěrky za předchozí rok uváděla stručné a přehledné vysvětlení u účetních středisek, kde se skutečné plnění liší od schváleného rozpočtu o víc než 20 %.

Usnesení č. 60:                    Pokyn pro přípravu letáku Jeronýmovy jednoty

Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby leták Jeronýmovy jednoty vždy obsahoval popis projektu, který v daném roce bude příjemcem HDL, a specifikaci výše a účelu přidělených darů a půjček včetně HDL.

Usnesení č. 61:                    Publikace „Naše církev a její peníze“

Synod ukládá synodní radě, aby pro potřeby sborů aktualizovala publikaci „Naše církev a její peníze“.


Usnesení č. 62:                    Audit hospodaření Diakonie

Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby nejdéle do dvou let od účinnosti Řádu diakonické práce usneseného na 4. zasedání 31. synodu zajistila každoroční audit hospodaření Diakonie ČCE a jejích středisek.

Usnesení č. 63:                    Úhrada nákladů synodu

Náklady 4. zasedání 31. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny takto: V případech, kdy byl použit osobní automobil obsazený nejméně čtyřmi osobami, bude hrazeno cestovné autem dle zákona o cestovních náhradách. Ve všech ostatních případech bude hrazeno cestovné ve výši nákladů na jízdné v prostředcích hromadné dopravy. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice.

Za předsednictvo synodu:      Vladimír Kopecký, předseda 31. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE:           Joel Ruml, synodní senior,

                                          Mahulena Čejková, synodní kurátorka