Usnesení č. 58 ze 3. zasedání 31. synodu:

Použití prostředků Personálního fondu

 

Synod schvaluje následující způsob rozdělení prostředků shromážděných v Personálním fondu:

1.       Uvolněná část Personálního fondu se stanovuje na 95 % výběru odvodů do Personálního fondu v předchozím roce (zbývajících 5 % je určeno na solidaritu sborů).

2.       Z prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce je 70 % určeno na přímou výplatu odměn a příplatků v běžném roce, 10 % na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů, 5 % na solidaritu sborů a 15 % jako rezerva, kterou je správní rada Personálního fondu oprávněna použít na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu.

3.       Nevyčerpaná rezerva bude vždy na konci roku převáděna do uzavřené části Personálního fondu.

4.       Pokud v roce 2006 nedojde ze strany státu k valorizaci mezd, bude v tomto roce 75 % prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce použito na přímou výplatu odměn a příplatků a 10 % ponecháno jako rezerva.

Synod schvaluje, že platy kazatelů/-lek se budou skládat z těchto složek:

1.       Ze základního platu a z hodnostního příplatku ve výši 1/3 rozpětí stanoveného vyhláškou MPSV ČR, resp. ve výši stanovené rozhodnutím MK ČR o dotaci na platy kazatelů. Případné snížení dotace na základní platy a hodnostní příplatky v průběhu roku bude vyrovnáno z uvolněné části PF.

2.       Z odměn za vyšší výkon (mentorství a administrace) ve výši stanovené Vnitřní směrnicí ČCE pro platy kazatelů (viz Tisk 4. zasedání 30. synodu č. 15, část 4. Odměny za vyšší výkon), které budou hrazeny z prostředků poskytovaných MK ČR na odměny za vyšší výkon a doplňovány z uvolněné části Personálního fondu.

3.       Z odměn rozdělovaných na základě rozhodnutí seniorátních výborů, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

4.       Z ostatních příplatků, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu. Výše ostatních příplatků bude stanovena nezávisle na platové třídě, pouze v závislosti na velikosti pracovního úvazku a rozdělena rovnoměrně mezi všechny kazatele/-ky. Místo části ostatních příplatků mohou být kazatelům/-kám na jejich žádost poskytovány jídelní kupony.

5.       Z příspěvku na penzijní připojištění, jenž bude poskytován kazatelům/-kám, kteří/-ré mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, a bude hrazen z uvolněné části Personálního fondu.

Synod ruší část 3. Hodnostní přídavky z Vnitřní směrnice ČCE pro platy kazatelů usnesené 4. zasedáním 30. synodu (viz Tisk č. 15 ze 4. zasedání 30. synodu).

Priorita plateb z PF:

 

1)      základní mzdy

2)      hodnostní příplatky

3)      odměny za vyšší výkon   

4)      příspěvek na penzijní připojištění

5)      odměny rozdělované SV

6)      statní příplatky (vč. stravenek)