Zpráva synodní rady o plnění usnesení

2. zasedání 31. synodu ČCE

Usnesení č. 18: Diakonská služba v církvi

b) Synod ukládá synodní radě, aby prostřednictvím odboru křesťanské služby a ve spolupráci s Diakonií hle­dala cesty k prohloubení spolupráce sborové a instituční diakonie.

K postupnému naplňování této části usnesení, tj. k hledání možných způsobů žádoucí spolupráce mezi Diakonií ČCE (instituční) a diakonií konanou ve sborech (křesťanská služba), bylo v květnu tr. svoláno pracovní setkání odpovědných zástupců obou složek diakonické služby v ČCE. Toto setkání mj. vymezilo úkoly, jejichž postupné řešení směřuje k vzájemné součinnosti obou oblastí diakonické práce. Některé náměty, vzešlé z této porady, byly uplatněny již při různých setkáních a kurzech, jak v Diakonii, tak na kurzu křesťanské služby. V každém případě jde o dlouhodobou a trpělivou činnost, kterou nelze časově omezit. V tomto smyslu je možno toto usnesení považovat za splněné (P. Prosek).

Usnesení č. 27: K usnesení č. 26 z 1. zasedání 31. synodu
„Vzorová nájemní smlouva“

Synod ukládá synodní radě, aby na základě zkušeností s oběma druhy smluv připravila do 4. zasedání 31. synodu ČCE odpovídající úpravy CZ a církevních řádů.

Synodní rada shromažďuje poznatky z používání obou typů nájemních smluv ve farních sborech a do 4. zasedání předloží výsledek.

Usnesení č. 28: K usnesení č. 29 z 1. zasedání 31. synodu
„Obnovené zásady ČCE“

Synod bere na vědomí postup synodní rady při plnění usnesení č. 29 z 1. zasedání 31. synodu ČCE a ukládá synodní radě, aby vytvořila komisi k další práci s autorem na jediném textu předloženém v soutěži o vhodný text, který by vyjadřoval věroučnou identitu ČCE. K výsledku jejich práce se vrátí 3. zasedání 31. synodu ČCE.

Zpráva SR pro synod ve věci průběhu plnění usnesení 28: Obnovené zásady ČCE

SR rozhodla o založení komise s jediným úkolem – v intencích usnesení synodu pracovat s návrhem Jiřího Grubera. Komise byla schválena a jmenována ve složení: Jana Najbrtová, Lenka Paynová, Pavel Keřkovský, Tomáš Drobík, Tomáš Vítek, Ondřej Kovář, Mikuláš Zoubek, Jan Trusina. Předsedou si zvolila br. f. Tomáše Drobíka.

Komise se sešla 5x. Východiskem její práce bylo mj. i rozhodnutí, kterým se sice mírně odchýlila od znění zadání synodu, nicméně synodní rada se domnívá, že takové právo komise měla, totiž aby v první fázi pracovala, aniž by zvala autora J.Grubera. První část práce komise skončila v průběhu ledna. Výsledkem práce byl několikastránkový materiál komentářů, poznámek i návrhů, které byly postoupeny Jiřímu Gruberovi. SR domluvila s br. Gruberem další postup a pověřila ho novelou celého textu. Br. Gruber při ní přihlíží jak k poznámkám PO teologického a PO ekumenického stejně jako k závěrům komise a pochopitelně zapracuje i zkušenosti své. Tak by v průběhu dvou až tří měsíců (cca do konce dubna, nejpozději května) měla vzniknout další verze. SR má za to, že lze tímto směrem postupovat dál, neboť text Obnovených zásad církve žádá delší čas pro svůj vznik a zrání. SR si uvědomuje, že očekávání synodu do jisté míry nebylo naplněno, přesto však práci komise sledovala a ocenila její soustředění a pečlivost, které se neslučují se spěchem za plněním termínu. Proto věříme, že synod tuto skutečnost přijme s porozuměním a nadějí, že rozvážnější práce s daným textem se projeví v jeho patřičné kvalitě.

SR proto předkládá synodu návrh, jímž naznačuje další směr k dosažení žádoucího výsledku. SR rovněž dává k nahlédnutí autorem přepracovaný text, který je k dispozici u předsednictva synodu.

Návrh na usnesení:

Synod ukládá SR, aby pověřila autora a komisi pro přípravu Obnovených zásad ČCE společnou prací na nové verzi textu Jiřího Grubera tak, aby příští zasedání synodu již mohlo obdržet text k prvnímu čtení.

Usnesení č. 29: K usnesení č. 48 z 1. zasedání 31. synodu
„Příručka pro konfirmační přípravu“

b) Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 31. synodu ČCE shromáždila zkušenosti s prací s katechismy a podala o nich synodu zprávu.

SR uložila PO pro práci s dětmi, PO teologickému a Celocírkevnímu odboru mládeže, aby ve spolupráci shromáždily zkušenosti s prací s katechismy a předložily SR zprávu na začátku roku 2006.

SR také požádala Katedru praktické teologie ETF UK, aby navrhla jako téma pro seminář nebo diplomovou práci apod. srovnání katechismů J. Grubera a P. Klineckého s ohledem na katechetické potřeby práce ve sborech.

Usnesení č. 31: K usnesení č. 55 z 1. zasedání 31. synodu
„Žádost o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna“

Synod bere na vědomí zprávu, že synodní rada předala Řídícímu výboru ERC žádost o prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna a ukládá synodní radě, aby informovala 3. zasedání 31. synodu o dalším postupu a výsledcích jednání v této věci.

ČCE iniciovala zformulování dopisu ERC pro Parlament ČR. Předseda ERC biskup Volný odeslal v květnu 2004 dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ČR a poslancům se žádostí o uznání Velkého pátku jako státní svátek. Tato žádost byla odeslána na žádost poslanců 1. zasedání 31. synodu ČCE. Dopis biskupa Volného zůstal bez odezvy, stejně jako následný dotaz z ERC.

Dne 25. 3. 2005 byl předložen některými senátory senátní návrh zákona o doplnění státních svátků o Velký pátek a podle výsledků jednání při posledním zasedání Senátu bylo rozhodnuto zařadit je jako senátní tisk.

Usnesení č. 35: K usnesení č. 8 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu
„Zřizování církevních škol“

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o postupu práce při plnění usnesení č. 8 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu a očekává, že 3. zasedání 31. synodu bude předložena zpráva o výsledku jednání o přepracování statutů škol Evangelické akademie, jejichž zřizovatelem je ČCE.

Příslušné statuty jednotlivých škol EA ve smyslu zřizovacích listin a jejich dodatků, t.j. „Změna zařazení do sítě škol“ jsou v pořádku k 1. 1. 2005 – zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická se dvěma statutárními zástupci – synodní senior Mgr. Joel Ruml a synodní kurátorka MUDr. Mahulena Čejková.

V souvislosti s touto změnou a dále v souvislosti s novým školským zákonem SR schválila na svém zasedání 8.3.2005 zrušení Statutu EA (zastřešující statut sítě EA) schválený 30.10. 2002, jelikož je obsažen v náplni práce ředitele ÚEA a odpovídajících školských zákonech. SR uložila PO organizačně-právnímu, aby v tomto smyslu upravil znění CZ a církevních řádů. Statuty jednotlivých škol nejsou třeba, nejsou v povinné dokumentaci škol dané zákonem.

Usnesení č. 37: K usnesení č. 11 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu
„Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o budování tvůrčí skupiny, která se bude zabývat prací na přípravě nového Evangelického zpěvníku.

Zpráva pracovní skupiny pro nový zpěvník

Během loňského podzimu byla vytvořena pracovní skupina pro tvorbu nového zpěvníku naší církve. Členy skupiny jsou bratři Jan Balcar, Ladislav Moravetz, Pavel Křivohlavý, Jan Keřkovský, Jiří Pejla, Ondřej Titěra a Lukáš Vendl, vedením práce byl pověřen Miloslav Esterle. V budoucnu může dojít k doplnění tohoto společenství o případné další členy, navíc je ke konkrétním úkolům pozván širší okruh „externích“ spolupracovníků.

Z nepřeberného množství otázek a možných směřování práce bylo nutno na počátku zvolit jeden konkrétní a zřetelně vymezený úkol, který by měl „dohlédnutelný“ rozměr. Rozhodli jsme se proto pro první období společné práce zvolit jako základní téma žalmový oddíl zpěvníku. Ženevský žaltář, obsažený v současném EZ, je východiskem pro závažný rozhovor o hudební a textové stránce žalmů.

Na konci této první etapy práce bychom rádi předložili církvi soubor žalmů, který nebude ohraničen pouze zhudebněním Ženevského žaltáře, ale otevře se i dalším podobám žalmových zpracování. Mnohé krásné verze žalmů je možné nalézt ve starých kancionálech /Rohův kancionál, Schütz atd./, v dílech současných skladatelů /Eben/ či v tvorbě různých evropských denominací. V textové oblasti bychom také rádi vytvořili prostor pro nová přebásnění žalmů. Právě ve tvorbě nových textů spočívá jeden ze zásadních a velmi nesnadných úkolů naší rozbíhající se práce. Je velmi obtížné nacházet aktuální řeč církve v písňové a žalmové sféře, výrazně určované tradicí, zvykem i závazným obsahem tlumočené zvěsti. Naší snahou však není zasahovat do všech textů, svévolně je měnit, či současné texty „rušit“ nebo je církvi brát. Jde nám jen o pokus mluvit současným, srozumitelným a církevnicky nezatíženým jazykem. Vždyť každý žalm je modlitbou, ke které bychom se měli být schopni všichni připojit svým zpěvem. Mladí, staří, tradiční i hledající a nezakotvení členové církve (M. Esterle).

Usnesení č. 44: Bydlení studentů UK ETF

b) Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala problematikou společného bydlení studentů UK ETF.

Ústřední církevní kancelář se spolu se synodní radou opakovaně zabývá problematikou společného bydlení studentů ETF UK.

Možnosti řešení problému:

A)  SR vyzvala farní sbory Pražského seniorátu, aby pro nejbližší i delší budoucnost nabídly volné ubytovací kapacity pro společné bydlení studentů ETF UK. Kladně odpověděl však pouze 1 farní sbor (FS U Klimenta) a konkrétní podmínky bydlení studentů jsou řešeny prostřednictvím studentského faráře J. Weinfurtera.

B) Některé sbory vedl dopis k tomu, že o nabídce bydlení pro studenty uvažují od příštího školního roku. SR hodlá v této věci jednat i v dalších letech.

C) Ubytování studentů v prostorách objektu Jircháře není v dohledné i delší budoucnosti možné. Objekt je v ekonomickém pronájmu a nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou (do 1.7.2014).

D) Možnost pronájmu ubytovací kapacity z ústředí církve, např. na okraji Prahy, s finančním příspěvkem z fondů ČCE. Problémem je stálý nedostatek finančních prostředků na podobné účely.

Synodní rada hledá další možnosti, jak řešit ubytování studentů.

Usnesení č. 48: Dětské zpěvníky „Buď tobě sláva“ a „Zpívejte s námi“

Synod ukládá synodní radě:

a)       aby se pokusila dohledat původní tiskové předlohy zpěvníků „Buď tobě sláva“ a „Zpívejte s námi“,

b)       aby zjistila možnosti a podmínky nového tisku u autorů a tiskáren včetně cenové kalkulace v případě, že předlohy nebudou nalezeny,

c)       aby seznámila sbory s cenovou kalkulací a vyzvala je k závazné objednávce.

SR se zabývala možností nového vydání dětských zpěvníků a navrhuje synodu toto usnesení:

Synod ruší usnesení č. 48 z 2. zasedání 31. synodu ČCE.

Zdůvodnění: Předlohy pro tisk se v Německu ani u nás nezachovaly. Br. Miroslav Rada, ilustrátor a grafik, vyžaduje věrné zachování barevnosti. Kalich zjistil, že při nákladu 1 000 ks by nakladatelská cena byla celkem 273 000,- Kč, prodejní cena jednoho zpěvníčku pak 520,- Kč. Při nákladu 2 000 ks by nakladatelská cena byla 356 000,- Kč, prodejní cena jednoho zpěvníčku 340,- Kč. Za těchto podmínek by o zpěvníček nejspíše nebyl velký zájem a investice by byla jen částečně vratná.

SR proto synodu doporučuje zpěvníček znovu nevydávat.

Pokud však synod bude trvat na vydání dětského zpěvníku, nechť také rozhodne o finančním krytí jeho vydání.

Usnesení č. 58: Personální fond v letech 2004 a 2005

d) Synod ukládá SR, aby pro seniorátní výbory vypracovala zásady odměňování kazatelů z Personálního fondu.

SR vypracovala pro seniorátní výbory zásady odměňování kazatelů z Personálního fondu a přijala je svým usnesením ze dne 22. 2. 2005. Pravidla rozeslala SR synodní rada seniorátním výborům dne 16. 3. 2005. Zásady jsou předkládány synodu pro informaci.


Zásady odměňování kazatelů z Personálního fondu

 1. Osobní příplatek kazatelů je vyplácen z části Personální fondu určené synodem. Osobní příplatek je rozdělován kazatelům podle jejich pracovního nasazení. Rozdělování osobního příplatku provádějí seniorátní výbory.
 2. Seniorátním výborům jsou přidělovány prostředky na osobní příplatek proporcionálně podle počtu kazatelů seniorátu v souladu s příslušnými rozhodnutími synodu.
 3. Osobním příplatkem je finančně ohodnoceno pracovní nasazení kazatele.
 4. Rozdělení závisí na kriteriích stanovených seniorátním výborem.
  Seniorátní výbory budou brát v úvahu zejména následující kriteria:

a)   Mimořádné pracovní nasazení kazatele

b)   Práci kazatele pro seniorátní či povšechný sbor

c)   Velikost náročnost sboru

 1. Osobní příplatek není určen k ohodnocení práce, za kterou je poskytována odměna z jiných zdrojů, např. (mentorství, administrace).
 2. Osobní příplatek neslouží pro kompenzaci případné sociální potřebnosti kazatelů.
 3. Osobní příplatek je poskytován vždy jednorázově, obvykle 2 x ročně.
 4. Na osobní příplatek není právní nárok.  
 5. S rozhodnutím o výši osobního příplatku je seniorátním výborem seznamován pouze kazatel.
 6. Výplatu osobního příplatku provádí podle určení seniorátního výboru ÚCK.
 7. Výši osobního příplatku členů seniorátních výborů z řad kazatelů určuje synodní rada.
 8. Členové nejvyššího správního orgánu (SR) nemají na osobní příplatek nárok.

Usnesení č. 63: Snížení nákladů na telekomunikační služby

Synod ukládá synodní radě, aby zjistila možnosti snížení nákladů na internetové, popř. i telefonické služby pro sbory církve a Diakonii ČCE a výsledek předložila příštímu zasedání synodu.

Záměrem našeho jednání je získat pro ČCE jednu smlouvu na provoz mobilních telefonů, a tím výrazným způsobem snížit náklady na telefonování. V měsíci dubnu a květnu 2005 proběhne jednání se zástupci mobilních operátorů o podmínkách, které jsou schopni ČCE nabídnout. Nejpozději do konce června 2005 budeme synodní radu informovat o zjištěných variantách a doporučíme řešení. Důvodem ke zpoždění našeho jednání bylo pozdější přijetí Zákona o elektronických komunikacích, který řeší tzv. převoditelnost mobilních čísel. Datum zahájení možnosti přenést stávající mobilní číslo, které je pro naše jednání podstatné, není dosud přesně stanoveno, ale plánuje se na počátek příštího roku. Právě toto datum považujeme za nejbližší možné k podepsání smlouvy. (Martin Balcar, Pavel Vosický)

Usnesení č. 64: Rovnoprávnost státních a nestátních humanitárních organizací

Synod ukládá synodní radě, aby v jednáních s orgány státní správy a samosprávy usilovala o zrovnoprávnění nestátních humanitárních organizací se státními, krajskými a municipálními organizacemi při financování jejich činnosti.

Nestátní neziskové organizace (NNO), které působí v sociální a zdravotně sociální oblasti (jimi jsou i jednotlivá stře­diska Diakonie ČCE a Charity), jsou financovány nenárokově a tím nerovnoprávně oproti státním organizacím obdob­ného typu. U NNO financování probíhá především pomocí tzv. dotačního systému tak, že finanční prostředky jsou přidělovány pouze za schválené, za tím účelem připravené projekty. Tento stávající systém získávaní finančních pro­středků vyvolává u NNO značné obtíže a znesnadňuje jejich řízení, provoz a plánování. V současnosti je dále toto velmi ztíženo ještě přesunem finančních prostředků z centrální sféry na jednotlivé kraje, u nichž nemusejí být stejná měřítka a priority jako má ústředí při posuzování a zařazování projektů do dotačního systému financování.

SR, v úzké součinnosti s vedením Diakonie ČCE, proto v rámci svých možností vyvíjí úsilí, především jednáním na příslušném ministerstvu, které je předkladatelem připravovaného zákona o sociálních službách, aby tato nerovnopráv­nost získávání finančních prostředků byla nějakým způsobem odstraněna. Ve věcném záměru zákona je sice tento pro­blém řešen, avšak termín účinnosti zákona není dosud jednoznačně stanoven. Oddalování jeho účinnosti je pro NNO nežádoucí. O tomto problému jsou taktéž informováni někteří poslanci PS ČR se žádostí o podporu.