Evangelická akademie

Zpráva pro 3. zasedání 31. synodu ČCE

Školy EA procházejí náročným obdobím v souvislosti s novým Školským zákonem, resp. s jeho aplikací. Např. všechny školy musí nejpozději do března 2006 změnit právní formu, pravděpodobně na „školskou právnickou osobu“. Spolupracuji na tom s ostatními církvemi. Podařilo se napravit chybu v zařazení do sítě škol (školský rejstřík) – jako zřizovatel je již uvedena ČCE.

Následují stručné aktuality + tabulka hlavních údajů (na str. 2).

Bratrská škola – církevní základní škola, Praha.

Projekt pokusného ověřování domácího vzdělávání bude ukončen v tomto školním roce. Následně mohou být žáci v domácím vyučování napojeni na libovolnou školu. Je tedy pravděpodobný úbytek žáků v tomto programu. Předpokládám, že propad nebude dramatický, neb škola má v domácím vzdělávání tradici. Ve škole pracuje Rada školy. Rodiče mají velký zájem o dění ve škole a někteří se aktivně zapojují do aktivit, které škola pořádá.

Evangelická akademie Praha – Spořilov. Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola.

Školu i nadále sužují nedostačující učební prostory. Sídlí na dvou místech – střední š. na Spořilově a Voš na Jižním městě. Probíhají jednání s městskou částí Praha 4. V červnu 2004 proběhlo neúspěšné výběrové řízení na místo ředitelky/le. Pověřena byla vedením školy zástupkyně Mgr. J. Jarošová. Vede si výtečně. V květnu 2005 proběhne nové výběrové řízení. Ve škole aktivně pracuje Rada školy. Působí zde spirituál.

Evangelická akademie Brno. Vyšší odborná škola sociálně právní. Církevní střední zdravotnická škola.

Jde o dva samostatné subjekty na dvou místech (Opletalova + Líšeň) pod vedením jedné ředitelky (dva poloviční úvazky). Obě školy jsou personálně stabilizované bez větších obtíží včetně finančních, za což patří hlavní dík ředitelce Mgr. H. Svobodové. Spirituál nebyl dosud jmenován a jeho úlohu plní tři pedagogové. Rady školy se ustaví do konce roku 2005.

Evangelická akademie Náchod.  Sociální činnost (sociální pečovatelství a sociální vychovatelství).

Také akademie v Náchodě má problém s prostorami. Dostala výpověď z druhé budovy (od září 2005 bude v „Sokolovně“). Občanskému sdružení SPEA se podařilo získat budovu Bartońova sirotčince v areálu nemocnice. V současnosti probíhá příprava rekonstrukce. Plánované stěhování v r. 2008. V červenci 2004 byl jmenován ředitelem Mgr. D. Hanuš. Vede si výborně, o čemž  svědčí např. podzimní kontrolní zprávy České školní inspekce a Úřadu práce. Ve škole působí spirituál. Pracuje Rada školy.

Církevní konzervatoř Kroměříž.

Situace je stabilizovaná. Od září 2004 je nový zástupce ředitele MgA. R. Hejnar. Proběhlo více zásadních jednání o přestěhování školy do Olomouce. Jedná se o budovu ve vlastnictví Metropolitní kapituly Olomouc. Kapitula se staví vstřícně k dlouhodobému pronájmu – cca 50 let, se symbolickým nájemným. Společně s ředitelem MgA. F. Fialou jsme např. jednali na MŠMT, MF, parlament, Olomoucké krajské zastupitelstvo. V současnosti se jedná o možnosti zařazení „projektu Olomouc“ do státního rozpočtu. Předběžný odhad stěhování r. 2008. Rada školy funguje. O zřízení místa spirituála se jedná.

Evangelická akademie Hradec Králové. Vyšší odborná škola biblická.

Má ze všech našich škol největší finanční problémy, protože dotace MŠMT jsou pro dálková studia velice nízké, pokrývají jen cca 1/3 skutečných nákladů.

V září 2004 se pro malý zájem nepodařilo otevřít 1. ročník. Hl. důvody – malá profesní uplatnitelnost absolventů a obecně menší zájem o tento typ studia. Následně proběhla jednání s Diakonií o možné participaci na dalším provozu školy. Ze strany Diakonie nebyl zájem. V listopadu doporučila synodní rada řediteli Mgr. P. Firbasovi neotevírat ani další ročník zejména z důvodu skepse ohledně příp. zájmu studentů a značných finančních výdajů pro církev (minulý rok 250 000, - Kč). Tím se nastartoval proces ukončení školy v současné podobě. Poslední student by opustil školu v září 2006, s možností odkladu absolutorií. Na podzim též padly možnosti spolupráce s jinými školami pro formální či teologické odlišnosti – např. JABOK, ETS. Z jednání na MŠMT vyplynula možnost školu nevyřazovat z rejstříku škol (po posledním absolutoriu), ale ponechat ji v utlumené podobě (pouze „papírově“ bez studentů, bez pedagogů, bez dotací, za minimálních nákladů). Zda-li a jak bude tato možnost reálná, se ukáže do konce roku 2005. Tedy na příštím synodu bude o tom podána zpráva.Úbytek studentů = citelný pokles státních dotací, proto je třeba ponechat dotaci ČCE ve stávající výši (250 000, - Kč).

Velké poděkování patří řediteli Mgr. P. Firbasovi, který v nelehké situaci pomáhá konstruktivně řešit nastalou situaci a dbá na stále vysokou úroveň studia.

SR se setkala s pracovníky EA v říjnu 2004 na víkendovém pobytu v Bělči.

                                                                           Mgr. Martin Čech, ředitel Ústředí Evangelické akademie

 

Nadační fond
na podporu církevního školství

Informace pro 3. zasedání 31. synodu ČCE

Základní informace:

SR na svém zasedání číslo 2/2001, bod 26b rozhodla zřídit nadační fond, jehož účelem bude komplexní podpora církevního školství.

Nadační fond pro podporu církevního školství byl zapsán do nadačního rejstříku dne 2. ledna 2002, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 425. Sídlo a adresa nadačního fondu je Jungmannova ul. 9/22, poštovní přihrádka 466, 111 21   Praha 1 - Nové Město. Číslo účtu vedeného u Československé obchodní banky a.s.: 176922105/0300.

Složení správní rady:       Pavel Kalus, předseda NF

                           Abigail Hudcová

                           Alice Pištorová, sekretář NF

Revizorem Nadačního fondu pro podporu církevního školství je Petr Ženatý.

 

 

Přehled hospodaření za rok  2004

 

 

 

 

 

 

 

zůstatek

 k 1.1.04

příjem

výdej

zůstatek

 k 31.12.04

předmět/poznámka

649 709,62  

 

 

 

 zůstatek z roku 2003 – banka

3 199,00  

 

 

 

 zůstatek z roku 2003 – pokladna

 

343 509,00  

 

 

 sbírka na EA

 

709,86  

 

 

 úroky

 

50 000,00  

 

 

 vrácení příspěvku od Bratrské školy

 

 

2 996,00  

 

 poplatek za vedení účtu, výpisy, transakce

 

 

30,00  

 

 poplatek za oznámení o neprovedení příkazu

 

 

195 290,00  

 

 příspěvky školám

 

 

 

845 612,48  

 stav k 31.12.2004 – banka

 

 

 

3 199,00  

 stav k 31.12.2004 – pokladna

652 908,62  

394 218,86  

198 316,00  

848 811,48  

 

Na rok 2005 správní rada Nadačního fondu odsouhlasila  příspěvek školám ve výši 315 542,- Kč.

                                                                                                            Alice Pištorová