TISK 8

 
Plnění rozpočtu stř. 010 v r. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady

 

Výnosy

Účet

 

Rozpočet

Skutečnost

 

Účet

 

Rozpočet

Skutečnost

501,synt.

Spotřebované nákupy

940 000,00

566 773,00

 

602,synt.

Tržby z prodeje služeb

129 000,00

41 039,00

502,synt.

Spotřeba energie

29 000,00

11 522,00

 

604,synt.

Tržby za prodané zboží

210 000,00

786 518,00

504,synt.

Prodané zboží

20 000,00

589 084,00

 

644,synt.

Úroky

700 000,00

1 748 303,00

511,synt.

Opravy a udržování

255 000,00

451 605,00

 

648,synt.

Zúčtování fondů

45 000,00

11 989,00

512,synt.

Cestovné

38 000,00

21 297,00

 

649,synt.

Jiné ostatní výnosy

100 000,00

209 448,00

513,synt.

Náklady na reprezentaci

35 000,00

28 286,00

 

652,synt.

Tržby z prodeje DNHM a DHM

1 000,00

0,00

518,synt.

Ostatní služby

2 500 000,00

2 215 210,00

 

682,synt.

Přijaté příspěvky

80 000,00

15 423,00

521,synt.

Mzdové náklady

12 000,00

18 754,00

 

Součet

 

1 265 000,00

2 812 720,00

527,synt.

Zákonné úrazové poj.

214 000,00

138 653,00

 

 

 

 

 

 

Stravenky hrazené zam.

270 000,00

111 779,00

 

691,synt.

Provozní dotace

2 500 000,00

2 424 000,00

532,synt.

Daň z nemovitostí

1 500,00

 

 

 

 

 

 

538,synt.

Ostatní daně a poplatky

35 000,00

6 960,00

 

Součet s dotací

3 765 000,00

5 236 720,00

545,synt.

Kurzové ztráty

1 500,00

0,00

 

 

 

 

 

549,synt.

Jiné ost. náklady vč. pojištění

450 000,00

653 427,00

 

 

 

 

 

581,synt.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

260 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součet

5 061 000,00

4 813 350,00

 

 

 

 

 

A) Komentář k plnění rozpočtu za rok 2004

Plnění rozpočtu roku 2004 je předkládáno ve formě toku finančních prostředků, tzn. že uváděné náklady a výnosy jednotlivých středisek odpovídají skutečnému výdaji či příjmu peněz. Do příjmů jsou zahrnuty i skutečně obdržené dotace v roce 2004. Deficity středisek jsou pokryty dotacemi z fondů, které se naplňují každoročními sbírkami (na tisk, bohoslovce, personální fond, repartice, JTD, evangelickou akademii, sbírku solidarity). Dary jsou zaúčtovány do příslušných fondů a jsou používány dle statutu těchto fondů.

V roce 2004 provedlo ekonomické oddělení inventarizaci a restrukturalizaci fondů za účelem zvýšení přehlednosti toků financí a zajištění jejich souladu s účetnictvím. Na rozpor poukázala již v r. 2003 auditorská firma R-Audit, která také předložila návrh na opatření. Na základě toho ekonomické oddělení předložilo synodní radě návrh řešení, které SR schválila. Pohyby fondů a stav k 31. 12. 2004 je přílohou tisku č. 8.

ÚCK se v roce 2004 stala plátcem DPH. To vedlo ke zvýšení cen některých poskytovaných služeb a pro ekonomické oddělení to znamená větší objem zpracovávaných dokladů. Objem dokladů narostl rovněž v důsledku převzetí středisek Herlíkovice a Church Pension pod přímou správu povšechného sboru.

Výnosy z prostředků uložených na termínovaných účtech (PF, fond vdovy) byly doposud připisovány k tomuto fondu, ale daň z výnosů do r. 2004 odváděla ÚCK ze svých výnosů. Od r. 2005 budou výnosy děleny na dvě části. Jistina fondů bude zvýšena o čistý výnos, zatímco částka na úhradu daně bude převedena na středisko 010, které uhradí daň souhrnně.

Největší schodek v hospodaření vykazuje středisko 001 - mzdy kazatelů. Během r. 2004 Ministerstvo kultury ČR změnilo klíč pro přidělování dotací, který uplatnilo zpětně od 1. ledna 2004. Hospodaření PF je podrobněji popsáno v příloze tisku č. 8, kde je připojena i zpráva správní rady PF. Mzdy administrativy byly jako každý rok kryty ze dvou zdrojů, z dotace MK a z výnosů hospodaření.

Zvláštní vysvětlení zasluhuje zvýšení nákladů kapitoly 010 ÚCK mzdy, které bylo způsobeno převzetím střediska Herlíkovice do správy UCK. K překročení rozpočtovaných výdajů došlo také v kapitole 220 Wintrova. Překročení bylo způsobeno dokončením rekonstrukce z roku 2003. Středisko 301 Herlíkovice přešlo během roku pod jiný režim správy, takže příjmy a výdaje jsou zcela mimo rozpočet. Hospodaření Herlíkovic v roce 2004 skončilo ztrátou. Příčinou ztráty byla dvojí změna správce, nutnost hradit některé škody z minulosti a skutečnost, že hlavní zimní sezóna, která je zisková, se v účetnictví roku 2004 ještě neprojevila.

Jana Benešová

Detailní čerpání stř. 001 – Kazatelé mzdy

 

Kazatelé mzdy r. 2004 - nutnost čerpání z PF

Náklady

Výnosy

Hrubé mzdy vč. kompenzací strav.

47 140 471

Dotace MK ČR

55 814 000

Zdravotní pojištění

4 183 001

 

 

Sociální pojištění

12 275 789

 

 

Důchodové připojištění

384 492

 

 

Stravenky

2 923 312

 

 

Celkem náklady

66 907 065

Celkem výnosy

55 814 000

 

 

 

 

Rozdíl, který je nutno uhradit z PF:

11 093 065

B) Přečerpání PF v r. 2004

MK ČR v polovině r. 2004 změnilo systém přidělování dotace na mzdy kazatelů. Tento „rozdělovací klíč“ uplatnilo po inventuře za 3. čtvrtletí 2004 zpětně od 1. ledna 2004. Od listopadu provedla synodní rada opatření, jímž bylo zastaveno vyplácení příplatků z PF kazatelům. Přesto došlo k přečerpání PF o částku 2 558 725,- Kč.

Návrh usnesení:

Synod schvaluje čerpání prostředků z PF v r. 2004 v celkové výši 11 093 065,- Kč.