TISK 19/11

 
Spirituálové ve školách Evangelické akademie

Plnění usnesení č. 43 ze 2. zasedání 31. synodu ČCE:

Synod ukládá synodní radě aby ve spolupráci se školami Evangelické akademie, které uvažují o zřízení míst spirituálů, zahájila jednání o konkrétní podobě a finančním zajištění takových míst. Nechť vezme v úvahu i možnou souvislost se seniorátními pracovníky pro mládež a kaplany působícími v dalších školách.

V duchu usnesení synodu se pozitivně vyvíjela situace se spirituály  na školách EA. V tuto chvíli jsou jmenováni na dvou školách ze sedmi (viz přiložená tabulka) a na dvou školách plní jejich úlohu pedagogové – viz EA Brno. Každá ze škol vyžaduje jiný model fungování spirituála, i proto došlo minulý rok k úpravě „Zásad pro práci spirituála na školách EA“ (přiloženo).

Místo spirituála není a nebude zřízeno:

1) Bratrská škola Praha – jde pouze o 1. stupeň ZŠ

2) EA VOŠB Hradec Králové – pouze dálkové studium

Jedná se o zřízení místa spirituála v Církevní konzervatoři Kroměříž.

V EA Brno nebyl spirituál jmenován, ale jeho roli plní Romana Špačková (EA Brno CSZŠ), Jana Kašparová a Jan Vybíral (EA Brno VOŠ).

Přehled škol se spirituály (stav k 1.1. 2005):

Škola EA

úvazek

platí

učí / klasifikuje

účast – ped. rada

jméno

EA Praha Spořilov

6 hod/týd. + růz. akce

škola

ne / ne

ne

I. Škeříková

EA Náchod

0,5

církev

příležitostně hostuje v hod. / ne

ano

R. Žárský

Novelizované Zásady pro práci spirituála na školách EA


Proč by měl na školách pracovat spirituál:

- profilování školy v duchu evangelické tradice

- pomoc studentům a pedagogům ve složitých životních situacích

Kvalifikace spirituála:

- příprava teologická

- vzdělává se v psychoterapii

- praxe s mládeží

Předpoklady pro práci spirituála:

- člen ČCE; po schválení synodní radou i člen jiné křesťanské církve

- ekumenická otevřenost

- vyrovnaná osobnost                                                                                                                       

- umění naslouchat

- připravenost na zklamání z malé odezvy

- schopnost zapojit studenty do některé aktivity mimo výuku


Náplň práce:

- napomáhá komunikaci mezi učiteli, vedením školy a studenty

- přítomnost ve škole (pravidelné hodiny)

- podílí se na výuce křesťanské etiky

- plánuje a nabízí tématické programy pro studenty

- připravuje školní bohoslužby

- iniciativně se podílí na životě školy

Pracovní zařazení:

- spirutál je zaměstnanec školy

- za svou práci odpovídá řediteli EA

- otázku cestného řeší s ředitelem EA

 

 

 

 


Zpracoval Martin Čech – ředitel ÚEA

Schváleno v zasedání synodní rady dne 30. listopadu 2004.