TISK 19/9

 
Zásady Evidence členů ve sborech ČCE

Plnění usnesení č. 7 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu

·         Církev považuje přesnou a jednotnou evidenci členů za potřebnou a žádoucí.

·         Členství a evidence členů ČCE jsou v CZ a řádech upraveny postačujícím způsobem.

·         Základní podmínkou pro evidenci člena v církvi je křest.

·         Členství v ČCE z hlediska evidence je vázáno na jediný a určitý farní sbor.

·         Evidenci a vykazování členů ČCE je třeba provádět jednotně. Postup stanoví usnesení synodu.

·         Usnesením synodu je vhodné stanovit podrobnější postupy a pravidla pro případy zrušení, sloučení nebo sdružení sborů.

·         Farní sbory jmenovitě evidují a vykazují žijící členy (tj. pokřtěné, přijaté, s propůjčeným členstvím a přistěhované) a mezi nimi odděleně členy s hlasovacím právem a dále členy minulé (zemřelé, odstěhované, vyloučené, vystoupivší, s odejmutým propůjčeným členstvím, nezvěstné).

·         Předmětem evidence v kartotéce sboru jsou tyto základní údaje: Jméno a příjmení, datum narození, datum křtu nebo přijetí do ČCE, bydliště, rodinný stav, spojení (telefon, fax, e-mail apod.). Dále je možno evidovat údaje o povolání a další údaje, které o sobě člen církve uvede.

·         Je možno evidovat samostatně jednotlivé členy, nebo společně rodiny, případně domácnosti. Společná evidence musí obsahovat základní osobní údaje všech členů ČCE žijících v rodině nebo domácnosti.

·         Evidence členů slouží vnitřním potřebám farního sboru a ČCE a musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Je vedena v sídle sboru, kde je dostupná povolaným osobám a nadřízeným církevním orgánům buď v písemné nebo elektronické podobě. Musí být chráněna před nepovolanými osobami, nedovolenými změnami a neoprávněným kopírováním.

·         Evidence členů není veřejně přístupná a nesmí být zveřejňována (např. na www stránce).

·         Předmětem vykazování v evidenčním dotazníku, který je pravidelně předávám nadřízeným církevním orgánům, jsou statistické údaje o počtu členů sboru a církevních služebnostech, které se jich týkají. O podobě dotazníku rozhoduje synod.

·         Farní sbory jsou povinny přizpůsobit evidenci členů a její vykazování pokynu usnesenému synodem do dvou let ode dne, kdy synodní rada tento pokyn vyhlásí.