Českobratrská církev evangelická

Pravidla Zřizování a Rušení kazatelských míst

 

Čl. 1.   Rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení kazatelského místa

1.       Zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech ČCE přísluší synodu (viz ŘSC čl. 37 odst. 1f).

2.       Synod o zřízení kazatelského místa rozhoduje podle kriterií zdůvodňujících, že se práce ve sboru prokazatelně znásobila nebo že kazatelské místo je misijně důležité.

3.       Seznam kazatelských míst v církevních sborech vede Ústřední církevní kancelář ČCE.

Čl. 2.   Postup podání žádosti o zřízení kazatelského místa

1.       Návrh na zřízení kazatelského místa povšechného sboru předkládá synodu synodní rada s příslušným zdůvodněním.

2.       Návrh na zřízení kazatelského místa seniorátního sboru předkládá synodu prostřednictvím synodní rady příslušný seniorátní výbor po schválení konventem.

3.       Návrh na zřízení kazatelského místa farního sboru předkládá staršovstvo farního sboru prostřednictvím seniorátního výboru k projednání příslušnému konventu. Po schválení konventem předává návrh synodu prostřednictvím synodní rady příslušný seniorátní výbor.

Čl. 3.   Náležitosti žádosti o zřízení kazatelského místa

1.       Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, rozsah a charakteristiku nové resp. rozšířené kazatelské práce

2.       Žádost o zřízení kazatelského místa farního sboru musí obsahovat úplně vyplněný Dotazník k těmto Pravidlům přiložený, včetně v něm požadovaných příloh.

3.       Žádost o zřízení kazatelského místa sboru seniorátního nebo povšechného musí obsahovat časové snímky práce kazatele podle části IV Dotazníku k těmto pravidlům přiloženého.

4.       K žádosti musí být přiloženo prohlášení správního orgánu příslušného církevního sboru o závazku provádět předepsané odvody do Personálního fondu a prohlášení o materiálním zajištění nového místa.

5.       Jestliže zamýšlená práce nového kazatelského místa přesahuje do území sousedního farního sboru, musí být součástí žádosti stanovisko příslušného staršovstva; jestliže přesahuje do území sousedního seniorátu, musí být součástí žádosti také stanovisko příslušného seniorátního výboru.

6.       Povede-li práce na novém kazatelském místě ke zřízení nového sboru, postupuje se podle Řádu o správě církve čl. 2.

Čl. 4.   Prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované

1.       Po dobu, po kterou je kazatelské místo prohlášeno za misijní nebo podporované, je příslušný církevní sbor zproštěn povinnosti provádět za toto místo odvod do Personálního fondu podle SPF čl. 4, odst. 1.

2.       Misijním kazatelským místem může synod prohlásit nově zřizované kazatelské místo v oblasti, ve které se práce ČCE dosud nekonala či nekoná.
Kazatelské místo může být prohlášeno za misijní na dobu 2-5 let, nejvýše na 10 let.

3.       Podporovaným kazatelským místem může synod prohlásit kazatelské místo tam, kde se (sborová) práce ČCE již konala nebo koná, kde však vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k poklesu aktivity sborového života. Synod může takové místo prohlásit za podporované v případě, že je reálná naděje na obnovení sborové práce ČCE v plném rozsahu.
Kazatelské místo může být prohlášeno za podporované na dobu 2 let, nejvýše na 4 roky.

4.       Žádost o prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované se podává obdobně jako žádost o zřízení kazatelského místa podle čl. 2 těchto Pravidel.
Nedílnou součást žádosti musí tvořit projekt, který formuluje cíle, postup a časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů.

Čl. 5.   Zrušení kazatelského místa

1.       Kazatelské místo zaniká jeho zrušením synodem nebo sloučením sboru s jiným sborem.

2.       Návrh na zrušení kazatelského místa se podává obdobně jako žádost o zřízení kazatelského místa podle čl. 2 těchto Pravidel.

3.       Kazatelské místo zanikne, jestliže uplynula doba, na kterou bylo zřízeno.

Čl. 6.   Závěrečná ustanovení

1.    Ruší se pravidla pro zřizování kazatelských míst v ČCE, která usneslo 4. zasedání 30. synodu dne 25.5.2002.

 

 


DOTAZNÍK

(příloha k žádosti o zřízení kazatelského místa ve farním sboru ČCE)

Podává farní sbor ČCE v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Část I.:

Kazatelské místo má být zřízeno:

1.       ke službě v Diakonii ČCE nebo středisku Diakonie ČCE podle Řádu pro kazatele čl.4, odst. 3                       ano / ne*

2.       ke službě v Diakonii ČCE nebo středisku Diakonie ČCE                  částečné / úplné *

3.       ke službě    v Diakonii ČCE / ve středisku Diakonie ČCE v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V případě, že požadované kazatelské místo má být určeno byť i jen částečně ke službě Diakonii ČCE nebo středisku Diakonie ČCE, musí být povinnou součástí žádosti o zřízení takového kazatelského místa písemná dohoda podle ŘK čl.4, odst.3

Část II.:

1.

Během posledních 5ti let se počet členů sboru:

 

a)

zvýšil o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b)

snížil o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.

Počet míst, kde se ve sboru pravidelně (tj. alespoň 1x měsíčně) káže (včetně sídla sboru):

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.

Biblické hodiny za rok celkem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z toho

 

sídlo sboru

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

střediska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.

Biblické hodiny pro děti - počet za rok:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

setkání mládeže - počet za rok:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.

Vyučování ve školách - počet hodin týdně

 

během minulého školního roku:

během tohoto školního roku:

 

6.

Jiná pravidelná setkání ve sboru během týdne, která zatím nebyla uvedena:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Část II. je potřebné doložit fotokopiemi evidenčních dotazníků, u bodu 3. a 4. se středisky rozumí (kromě kazatelských stanic) i místa konání v sociálních a zdravotnických zařízeních, jako i zařízeních Diakonie.


Část III.:

1.

Rozloha sboru v km2:

. . . . . . . . . . . . .

 

"délka" sboru vyjádřená vzdušnou čarou mezi nejvzdálenějšími body hranic sboru:

. . . . . . . . . . . . .

 

2.

Dopravní obslužnost - tj. dosažitelnost a doba potřebná k dosažení nejvzdálenějších míst (s pravidelnou sborovou službou) ze sídla sboru:

 

a)

veřejnými dopravními prostředky:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b)

osobním automobilem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.

Na území sboru jsou / nejsou* zařízení církve (střediska Diakonie ČCE, církevní školy)

 

 

Kazatel do nich dochází (dojíždí) měsíčně celkem na

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hodin.

 

4.

Zařízení sociální, zdravotní, vězeňská (státní a další), kde kazatel koná pastorační službu:

 

 

Měsíčně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hodin.

 

5.

Další zvláštnosti sboru (posádkové město, uprchlický tábor v místě, ekumenická aktivita, spolupráce se školami apod.):

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.

Podílí se kazatel přímo na organizování hospodaření sboru (účetnictví, manažérská funkce při podnikání sboru atd.)?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.

Vykonává kazatel manuální práci pro sbor (topení, úklid, atd.)? Zajišťuje si sbor tyto služby sám a do jaké míry?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.

Má sbor sborovou sestru (bratra), případně další zaměstnance a jaké?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.

Vykonává kazatel se svolením SV nějakou vedlejší činnost?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10.

Má kazatel zvláštní obdarování pro práci v církvi (hudba, zpěv, práce s drogově závislými, bezdomovci, publikační nebo přednášková činnost, výtvarné umění, práce v psychiatrické léčebně apod.)?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

11.

Další specifika činnosti kazatele:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12.

Jak vidí sbor svou další perspektivu (výhled cca 10 až 15 let)?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dotazník vyplňuje farář společně s kurátorem sboru, odpovědi na body 10 a 11 nepřipravuje farář. Dotazník se týká práce stávajícího faráře a stávajícího rozsahu sborové práce.

Pozn: Cesty do zaměstnání nejsou součástí výkonu práce. "Prostoje" a doba cestování se uvádí zvlášť za celý týden.

Část IV.: Časový snímek práce kazatele

Povinnou přílohou dotazníku je i časový snímek dosavadního kazatele 2 pracovních týdnů po sobě jsoucích. Rozhodující je přitom různá náplň pracovních týdnů.

Druhou povinnou přílohou je modelový časový snímek požadovaného kazatelského místa.

Je potřebné zachytit po jednotlivých dnech:

·         administrativní práce, včetně jednání s úřady

·         přípravy

·         studium

·         výkony (bohoslužby, biblické hodiny, vyučování, služebnosti - pohřby, sňatky, ostatní)

·         pastorační a misijní činnost

·        prostoje a doba cestování

V . . . . . . . . . . . . . . . . .       dne . . . . . . . . . . . .

Podpisy

* - škrtněte, co se nehodí