Pravidla hospodářské pomoci:

Čl. 1.   Povinnosti sborů

1.      Sbory ČCE jsou povinny hospodařit v souladu s obecně platnými právními předpisy podle Církevního zřízení, řádů, statutů a usnesení synodů.

2.      Sbory ČCE jsou povinny plnit finanční závazky, které jim ukládají církevní řády, statuty a usnesení synodů.

3.      Porušením povinností při sborovém hospodaření jsou zejména

a)    zanedbávání účetnictví a předepsaných evidencí

b)   opakované nezaplacení odvodu do Personálního fondu v termínu stanoveném statutem PF a ve výši stanovené synodem nebo ve výši stanovené na základě žádosti o poskytnutí dočasné pomoci ze solidární části Personálního fondu

c)    opakované nezaplacení celocírkevních nebo seniorátních repartic ve výši stanovené rozhodnutími synodu a konventu příslušného seniorátu a v termínu stanoveném Řádem hospodaření církve

4.      Sborům, které při svém hospodaření porušují uložené povinnosti nebo neplní řádně a včas své závazky, stanoví synodní rada po poradě s příslušným seniorátním výborem lhůtu k nápravě nedostatků.

Čl. 2.   Lhůta k nápravě nedostatků

1.      Synodní rada písemně vyzve sbor, aby nejdéle do 12 měsíců zjednal nápravu nedostatků v hospodaření. Lhůta počíná běžet dnem, kdy sbor obdržel písemnou výzvu k nápravě.

2.      Nezjedná-li sbor nápravu do 6 měsíců ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu synodní rady k nápravě, vyzve synodní rada seniorátní výbor příslušného seniorátu, aby zahájil jednání se staršovstvem sboru. Cílem tohoto jednání bude nalezení nejvhodnější cesty k nápravě.

Čl. 3.   Režim hospodářské pomoci

1.      Nezjedná-li sbor s pomocí seniorátního výboru nápravu do 12 měsíců ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu synodní rady k nápravě, rozhodne synodní rada do třiceti dnů, že ve sboru bude zaveden režim hospodářské pomoci takto:

2.      Synodní rada jmenuje tříčlennou komisi hospodářské pomoci. Členem této komise nesmí být žádný člen sboru, pro nějž je komise jmenována, a musí v ní být nejméně jedna osoba navržená příslušným seniorátním výborem.

3.      Komise hospodářské pomoci odpovídá za svou činnost synodní radě a může ji sama ukončit, dosáhla-li v ní žádoucích výsledků. O ukončení činnosti a jejích výsledcích podá komise synodní radě písemnou zprávu do 15 dnů ode dne, kdy svou činnost ukončila.

4.      Komise hospodářské pomoci spolupracuje s představiteli sboru a staršovstvem při hledání námětů a metod, které by vedly k obnovení finanční soběstačnosti sboru, k jeho řádnému hospodaření a k zajištění kontroly.

5.      Představiteli sboru, v němž byl zaveden režim hospodářské pomoci, zůstávají farář (resp. administrátor) a kurátor. Činnost sboru řídí zvolené staršovstvo, které je při svém rozhodování povinno spolupracovat s komisí hospodářské pomoci a na základě jejích návrhů zvolit nejvhodnější řešení.

6.      Nedojde-li nejdéle do dvanácti měsíců ode dne, kdy byla komise jmenována, k obnovení finanční soběstačnosti sboru a zavedení řádného hospodaření, navrhne komise staršovstvu sboru a nadřízeným církevním orgánům některé z těchto organizačních opatření:

a)    zřízení částečně podporovaného kazatelského místa na dobu nejvýše 3 let

b)   zřízení podporovaného kazatelského místa na dobu nejvýše 3 let

c)    snížení pracovního úvazku kazatele

d)   zrušení kazatelského místa ve sboru

e)    vytvoření sdružení s některým ze sousedních sborů

f)     sloučení s jiným sborem a příp. zřízení kazatelské stanice

g)    zrušení sboru

7.      Komise hospodářské pomoci může v odůvodněných případech podávat podněty příslušné pastýřské radě.

8.      Pokud komise zjistí, že kazatel závažným způsobem porušuje své pracovní povinnosti, může navrhnout, aby synodní rada dala kazateli výpověď z pracovního poměru nebo jeho pracovní poměr zrušila podle obecně platných právních předpisů.

9.      Pokud komise zjistí, že staršovstvo sboru není dlouhodobě schopno scházet se a jednat nebo opakovaně zanedbává své povinností při správě sboru, může již v průběhu své činnosti navrhnout, aby příslušný seniorátní výbor zastavil činnost staršovstva a zřídil ve sboru správní komisi.

10.   O řešeních navržených komisí hospodářské pomoci rozhodnou podle svých pravomocí příslušné církevní správní orgány nebo synod.

 

 

Tento text byl přijat a schválen 3. zasedáním 31. synodu ČCE v květnu 2005 a vyhlášen synodní radou dne 31.5.2005.