Koncepce užívání bytů
ve vlastnictví povšechného sboru

Usnesení č. 30: Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu zajistila vypracování koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru na základě zásad, které na návrh synodní rady schválilo 1. zasedání 31. synodu.

(Zásady vypracované na základě usnesení č. 30 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu jsou uvedeny v tisku č. 19 pro 1. zasedání 31. synodu na str. 6 a 7.) 

Koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru

Rozhodování o tom, zda byt ve vlastnictví povšechného sboru bude užíván pro bydlení vlastních zaměstnanců nebo komerčně, náleží synodní radě, která o něm bude rozhodovat podle konkrétní situace. Okruh funkcí, s kte­rými je spojena možnost uzavírání nájemných smluv na byty ve vlastnictví povšechného sboru, je stanoven usnese­ním synodní rady (nárok na služební byt má synodní senior, synodní kurátor a dále vedoucí oddělení, po­kud tito nemají zajištěno bydlení v dosahu zaměstnání a povšechný sbor disponuje odpovídajícími byty).

Bylo by vhodné uzavírat smlouvy o nájmu služebních bytů na dobu určitou, protože podle současné právní úpravy při skončení pracovního poměru a podání výpovědi z nájmu služebního bytu je pronajímatel povinen zabezpečit pro bývalého zaměstnance odpovídající bytovou náhradu. Od r. 1995 lze u nově uzavíraných nájemných smluv stanovit smluvní nájemné. Výši nájemného lze stanovit rozhodnutím SR v závislosti na velikosti bytu, kategorii bytu, vzdálenosti apod.

Komerční strategii lze uplatnit pouze u bytů, k nimž budou uzavírány nové nájemní smlouvy. O podmínkách výběro­vého řízení bude rozhodovat synodní rada v závislosti na velikosti a  poloze bytu. Nájemní smlouvy by měly být uzavírány na dobu určitou. V současné době je bytový fond obsazen hlavně nájemníky, kteří nejsou zaměstnanci ČCE ani nejsou členy ČCE. Uvolňování těchto bytů za současné právní úpravy je velmi obtížné, ne-li vy­loučené. Jednou z možností je nabídka odstupného k pořízení bytů těmito nájemníky.

a) Synodní rada oslovila všechny nájemníky, kteří nejsou ve služebním poměru k povšechnému sboru a užívají byty v jeho vlastnictví. Se zřetelem k tomu, že se jedná o nájemní vztahy vzniklé v letech 1950-1990, které nelimi­tují časově užívací resp. nájemní vztah, je za současné právní úpravy nemožné přesvědčit nájemníky těchto bytů k uzavírání smluv na dobu určitou.

b) Synodní rada oslovila nájemníky - bývalé zaměstnance ČCE se žádostí o změnu výše nájemného. Těmto žádos­tem nebylo vyhověno a v současné době není právní nástroj, kterým by bylo možno jednostranně zvýšit nájemné na úroveň tržního nájemného.

                                                                                                            (Toto již bylo synodem schváleno)

Návrh koncepce užívání bytů ve vlastnictví ČCE

A) Byty ve vlastnictví ČCE

Koncepce užívání bytů byla rozpracována ve vnitřní směrnici č.16 z roku 2003, která stanovila konkrétní kroky pro naplnění schváleného postupu.

Rozhodování o tom, zda byt ve vlastnictví povšechného sboru bude užíván pro bydlení vlastních zaměstnanců nebo komerčně, náleží synodní radě, která o něm bude rozhodovat podle konkrétní situace. Okruh funkcí, s kterými je spojena možnost uzavírání nájemných smluv na byty ve vlastnictví povšechného sboru, je stanoven usnesením synodní rady (nárok na služební byt má synodní senior, synodní kurátor a dále vedoucí oddělení, pokud tito nemají zajištěno bydlení v dosahu zaměstnání a povšechný sbor disponuje odpovídajícími byty).

Užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru  ČCE je stále ve větší míře získáváno pro potřeby vlastních zaměstnanců a pracovníků církve. V současné době jsou vedena další jednání o uvolnění  několika bytů v rámci možné bytové legislativy. Jedná se o byty především v bytovém domě v ul. Dr. Zikmunda Wintra, kde jsou stále ze 23 bytů v užívání církve pouze 4 byty, v Belgické ul. 1 ze 2. V současné době je v jednání uvolnění dalších dvou bytů.

V budoucnu bude preferováno použití bytů pro církevní pracovníky. Pokud jsou byty ve vlastnictví povšechného sboru pronajaty nájemníkům, kterým není možné podle stávající legislativy  ukončit nájemné, je nutné s byty zacházet tak, aby přinášely maximální možný zisk v souladu s obecně platnými předpisy. Za příslušnou úpravu nájemného odpovídá provozní oddělení ÚCK.

Ostatní byty v Praze ve vlastnictví povšechného sboru jsou již užívány pouze církevními zaměstnanci.

Povšechný sbor disponuje v současné době byty:


Jungmannova 9, Praha 1 (7 bytů)
Belgická 22, Praha 2 (2 byty)
Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 (23 byty)
Zlín - Obeciny (1 byt)


Všechny byty jsou v současné době obsazené (viz příloha).

Pokud se byt uvolní, platí následující zásady pro hospodaření s byty:

1.       byt se podle potřeby opraví, případně zrekonstruuje tak, aby jej bylo možné užívat dlouhodobě bez větších oprav

2.       návrh na rozsah oprav nebo rekonstrukce posoudí stavební referent ÚCK; finanční rozpočet schválí po předchozím provedení výběrového řízení na firmu provádějící opravy

3.       byt bude novému uživateli předán po vymalování v řádném stavu v souladu s platnými normami. Byt může být vybaven standardní kuchyňskou linkou

4.       byt bude uživateli předán na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou, s ohledem na jeho pracovní zařazení (viz usnesení č. 53), na dobu maximálně 3 roky, s možností automatického prodloužení, pokud nebude 3 měsíce před uplynutím doby nájmu rozhodnuto jinak

5.       výše nájemného je stanovena rozhodnutím synodní rady  a církevních řádů takto :

a)      pro uživatele duchovní:

-        nájemné ve výši 10% základního hrubého platu daného aktuálním platovým výměrem hradí uživatel - nájemce bytu

-        náklady za služby spojené s užíváním bytu hradí vlastník - pronajímatel bytu

-        dodávky energií a služeb (elektřina, plyn, telefon - odběrové smlouvy uzavřené přímo s ÚCK ČCE) hradí pronajímatel bytu

b)      pro uživatele bytů  - ostatní zaměstnance ÚCK ČCE:

-        u stávajících smluv  nájemné ve výši současného obecně platného regulovaného nájmu ( obecně platná výše pro danou lokalitu), případně výše schválená SR ČCE

-        vybavení bytu ve vlastnictví pronajímatele je zahrnuto  do majetku (DHIM) vlastníka  bytu (na základě inventárního soupisu)

-        náklady za služby spojené s užíváním bytu hradí nájemce  dle skutečných nákladů (zálohy, roční vyúčtování)  jako dodatek nájemného

-        dodávky energií a služeb (elektřina, plyn, telefon) - plně hrazeno nájemcem bytu na základě uzavřených odběrových smluv s nájemcem bytu

Výše nájemného pro uvedené zaměstnance (duchovní, zaměstnanecké) u bytů v nájmu (jiné pronajaté byty pro zaměstnance ÚCK ČCE) se řídí stejnými pravidly uvedenými pro byty ve vlastnictví církve.

c)      u bytů  pronajímaných nově ostatním: 

-        nájemcům bude sjednáno tržní nájemné obvyklé v lokalitě

d)      pro byty pronajímané dosavadním nájemcům neuvedeným v bodech a) a b):

-        bude sjednáváno nájemné odpovídající maximálnímu regulovanému nájemnému v dané oblasti. Po uvolnění nájemného bude sjednáváno tržní nájemné odpovídajících dané oblasti. Nájemné bude upravováno v intervalu podle obecně platných předpisů, případně nejméně jednou ročně.

B) Byty nájemní

V současné době pouze 1 byt, využíván církevním pracovníkem (nájemní smlouva na dobu určitou).

C) Byty v objektech získaných (darem, dědictvím, koupí)

V současné době jsou budovány byty v objektu bývalé fary Liběchov; byty jsou však určeny pro bydlení kazatelů ČCE v důchodu (Fond pro zajištění  klidného stáří).

D) Výstavba nových bytů či koupě nových bytů

V současné době se o výstavbě či koupi neuvažuje, především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výstavba či nákup bytů by mohla být v budoucnu součástí projektu Fondu pro zajištění klidného stáří.

                                                                                                      Praha 30.10.2004  (Regina Pešková)

Příloha:


byty Jungmannova 9, Praha 1


synodní senior

asistentka vedoucí tajemnice

mzdová účetní

řidič

referent knihovny a archivu

referent ekumenického oddělení

nájemník

byty Belgická 22

tajemník výchovy a vzdělávání

nájemník


byty Dr. Z. Wintra

synodní kurátorka

vedoucí tajemnice

tajemník pro ekuménu

nájemník (učitel ETF)

nájemníci  (19 bytů)

byt Zlín-Obeciny

nájemník (na dožití)