TISK 13

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI JERONYMOVY JEDNOTY

za rok 2004

pro 3. zasedání 31. synodu ve dnech 19. - 22.5.2005

1. Úvod

Vyvrcholením celoročního snažení Jeronymovy jednoty je vždy podzimní výroční shromáždění delegátů JJ, které se v roce 2004 sešlo ve dnech 17.-19. září ve FS Cheb. Výroční shromáždění je nejen příležitost k rozdělení dvou třetin sbírky darů vybraných v jednotlivých seniorátech, ale jde tu také o užitečné chvíle vzájemného sdílení, setkání k bilancování a v neposlední řadě i k hledání cest ke zlepšení práce JJ na všech jejích úrovních.

Dosažené výsledky sbírek SD a HDL pro dílo Jeronymovy jednoty, tj. pro solidární vzájemnou pomoc sborů ČCE, jsou v roce 2004 následující:

Sbírka darů (resp. její 2/3):        2 316 055,- Kč,  tj. o cca 78 000,- Kč více než v roce předchozím

Sbírka na HDL:                          770 463,- Kč,  tj. o cca 85 000,- Kč méně než v roce 2003

Celkem tedy bylo v obou sbírkách vybráno méně   o cca   7 000,- Kč.

Přesto, že bylo ve sbírce darů dosaženo větší částky, nepostačily nashromážděné prostředky k tomu, aby bylo možné pokrýt veškeré žádosti farních sborů o pomoc, a tak bylo nezbytné, stejně jako v předchozích letech, požadavky sborů v některých případech krátit, někdy krátit a chybějící částku doplnit půjčkou z JTD. Nemohli jsme se, žel, ani v šesti případech vyhnout tomu, že jsme pro tentokrát byli nuceni žádosti zamítnout, a tak některým potřebným farním sborům nebyly dary poskytnuty vůbec. Ústřední představenstvo a, jak věříme, i seniorátní představenstva JJ na potřeby těchto sborů i nadále myslí a pokoušejí se hledat přijatelnou pomoc při řešení jejich problémů. Návrh na pomoc partnerskému sboru Bohemka na Ukrajině byl podán Ústředním představenstvem JJ.

Výsledkem společného hledání bylo i rozhodnutí výročního shromáždění JJ (VS JJ) o těchto opatřeních:

1.   VS JJ uložilo  seniorátním  výborům  JJ a  Ústřednímu  představenstvu  JJ  působit  na  růst  obětavosti v jednotlivých farních sborech, resp. seniorátech. Zdá se, že počet členů sborů a prosperita příslušného regionu nejsou vždy v souladu s výsledky dosaženými v ostatních seniorátech.

2.   VS JJ uložilo působit aktivně na zvýšení kvality a úrovně vyplňování žádostí, zejména správnosti ekonomických informací a informací o věcném a finančním naplnění uvažovaného záměru. U žádostí o půjčku doložit i reálný průkaz schopnosti dluh splatit. Součástí stanoviska seniorátu, v případě zvětšeného rizika, že FS nebude s to závazku v budoucnosti dostát, má být i prohlášení seniorátu, že seniorát sboru při splácení dluhu pomůže.

3.   Aby byla seniorátním představenstvům JJ a seniorátním výborům dána možnost větší kontroly správnosti a úplnosti vyplněných žádostí a jejich event. doplnění, rozhodlo VS o prodloužení doby doručení řádně vyplněných, úplných a senioráty doporučených žádostí kanceláři JJ do 15.7. běžného roku.

4.   VS JJ zároveň uložilo kanceláři JJ při ÚCK kontrolovat úplnost podaných žádostí a jejich označování pořadovým číslem a datem podání. Ústřednímu představenstvu a kanceláři JJ při ÚCK pak bylo umožněno se neúplnými a nesprávně vyplněnými žádostmi nezabývat.

5.   VS JJ uložilo Ústřednímu představenstvu JJ poskytovat dary jen na základě darovací smlouvy, ve které bude uveden účel, na který se dar poskytuje, a bude zde ošetřeno, jakým způsobem dojde k vypořádání v případě následného prodeje nemovitosti, na kterou byl dar vázán.

Máme naději, že tato opatření, budou-li důsledně naplňována, mohou pomoci JJ k lepším výsledkům její činnosti a k tomu, aby prostředky shromážděné díky obětavosti celé ČCE sloužily k naplňování jejího poslání.

2. Sbírka darů

Sbírka darů ve výši 2 316 000,- Kč byla rozhodnutím výročního shromáždění JJ rozdělena takto:

Farní sbor

Účel

Výše daru

Mšeno

ošetření dřevěných konstrukcí kostela proti hmyzu,
částečná výměna okapů

25 000 Kč

Nymburk

rekonstrukce oken kostela

30 000 Kč

Jindřichův Hradec

stavební úprava a půdní vestavba sbor. domu

145 000 Kč

Strakonice

rekonstrukce farního bytu (koupelna, podlahová krytina)

40 000 Kč

Sokolov

Kynšperk - oprava střeš.krytiny, porušeného zdiva
Kraslice - oprava věže

200 000 Kč

Ústí nad Labem

dokončení opravy varhan

200 000 Kč

Jablonec nad Nisou

roční splátka půjčky z fondu JTD

50 000 Kč

Náchod - Šonov

umoření dluhu u JTD (r.03 - oprava střechy sbor.domu)

20 000 Kč

Čáslav

rekonstrukce kanalizace (není napojena na měst.kanalizaci)

40 000 Kč

Hlinsko

rekonstrukce fary s přístavbou

200 000 Kč

Polička

výměna střešní krytiny kostela

250 000 Kč

Daňkovice

výměna plechové krytiny věže kostela v  Borovnici

90 000 Kč

Horní Krupá

oprava fasády a výměna střešní krytiny na kostele

200 000 Kč

Rovečné

umoření dluhu u JTD

86 000 Kč

Vanovice

rekonstrukce oken na faře

70 000 Kč

Hr.Vrbka - Velká n/V.

oprava střechy

200 000 Kč

Huslenky

oprava věže a průčelí kostela

150 000 Kč

Hodslavice

dokončení GO fary

150 000 Kč

Štramberk

rekonstrukce a výměna oken na faře

100 000 Kč

Bohemka

umoření dluhu u JTD (r.2001 - oprava střechy)

70 000 Kč

Zamítnuty byly žádosti sborů:

Praha 4 - Modřany

sanace sbor. domu (narušená statika) vč. jeho rozšíření

Kovánec

celková rekonstrukce kostela

Cheb

oprava fasády a střechy fary, oprava střechy kostela

Plzeň - západní sbor

oprava věže kostela, výměna části střešní krytiny

Most

oprava porušené statiky sbor. domu

Vítkov

rekonstrukce střechy sbor. domu vč. krovu

3. Hlavní dar lásky

HDL roku 2004 byl určen výročním shromážděním JJ v  r. 2003 pro farní sbor České Budějovice na výstavbu sborového domu v  kazatelské stanici Kaplice a dosáhl částky 770 462,60 Kč.

HDL roku 2005 byl určen výročním shromážděním 2004 pro FS Praha 4 - Modřany na sanaci sborového domu včetně jeho rozšíření.

4. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravy a údržbu církevního majetku

r. 2004

FS Jihlava:                                236 000,- Kč na opravu střechy sborového domu

Od roku 2005 dohodnut mezi Ústředním představenstvem JJ a synodní radou postup výběru projektů pro státní podporu. ÚP JJ podává návrh projektů, ten následně podléhá schválení SR. 

r. 2005

FS Hodslavice:                          580 000,- Kč na generální opravu budovy staré školy

FS Čáslav:                                841 400,- Kč na opravu fasády věže kostela vč. klempířských prvků

5. Zahraniční dary –  Gustav-Adolf-Werk

·  Projektkatalog GAW 2003:  přislíbeno             poukázáno

FS Hlinsko:                            20 000,- €             650 080,- Kč

FS Cheb:                                  5 000,- €            162 370,- Kč

Dary použity na úhradu překlenovacích půjček sborů, přebytek u FS Hlinsko ve výši 50 080,- Kč sboru poukázán 23.3.2004.

·  Projektkatalog GAW 2004:  přislíbeno             poukázáno (30.3.2005)

FS Praha 4 – Spořilov:            25 000,- €             715 632,59 Kč (24 221,28 €), z toho 600 000,- Kč použito na úhradu překlenovací půjčky z fondu JTD z r. 2004, zbytek daru převeden na účet sboru

·  Projektkatalog GAW 2005:                             přislíbeno

Diakonie ČCE - hospic Citadela Val.Meziříčí:      25 000,- €

·  Projektkatalog GAW 2006:                             přislíbeno

FS České Budějovice:                                        18 400,- € (dokončení stavby sbor. domu v KS Kaplice)

FS Střítež nad Bečvou:                                         4 600,- € (rekonstrukce historických varhan)

GAW Pfalz – Vertrauensgabe 2003:                     2 000,- € (61 180,- Kč) na činnost JJ

6. Jubilejní toleranční dar

Sbírka v  r. 2004:        411 071,- Kč (výše sbírky k 17.3.2005: 418 201,- Kč, tj. včetně opožděných sbírek)

Půjčky v  r. 2004:

Farní sbor

              Účel

Částka

Typ půjčky

Ústní nad Labem

oprava střechy fary

150 000 Kč

běžná

Hlinsko v Čechách

dokončení rekonstrukce fary

200 000 Kč

běžná

Český Těšín

přístavba sbor. centra pro děti a mládež

500 000 Kč

běžná

Praha 4 – Spořilov

stavba sbor. domu

600 000 Kč

překlen. (dar GAW - r. 05)

Hospic Citadela

 

750 000 Kč

překlen. (dar GAW - r. 06)

Třebenice

nová střeš.krytiny sbor.domu

170 000 Kč

běžná

Hodslavice

rekonstrukce fary

200 000 Kč

běžná

Hrubá Vrbka

oprava střechy fary

350 000 Kč

běžná

Brno – Husovice

nová elektro, plynoinstalace

100 000 Kč

překlenovací

Jihlava

oprava střechy sbor. domu

200 000 Kč

běžná

Znojmo

oprava fasády fary

100 000 Kč

běžná

Kolín

oprava kostela

300 000 Kč

běžná

Mělník

rekonstrukce elektroinstalace

100 000 Kč

běžná

Σ

 

3 720 000 Kč

 

7. Náklady kanceláře JJ a Ústředního představenstva JJ (zaokrouhleno na celé Kč)

7.1. Služby:

·   Tisk a distribuce letáků JJ na senioráty:                                  51 386,- Kč

·   Náklady na Ústřední shromáždění JJ v  Chebu:

- ubytování:                                                                            8 200,- Kč

- stravování:                                                                         14 786,- Kč

- doprava:                                                                              5 944,- Kč

·   Poštovné:                                                                                   31,- Kč

7.2. Cestovné:                                                                               26 707,- Kč

7.3. Telefon:                                                                                   9 600,- Kč

7.4. Bankovní výlohy:                                                                      8 028,- Kč

7.5. Členský příspěvek JJ do AGDE:                                              16 522,- Kč

7.6. Náklady na reprezentaci - občerstvení:                                          738,- Kč

Náklady celkem                                                                      141 942,- Kč

8. Závěr

I přes veškeré těžkosti, přesto, že nejsme schopni vyhovět všem žádostem našich sborů o podporu a pomoc, se chceme společně s celou ČCE radovat z toho, že přes naši všelikou nedokonalost se, jak věříme, Pán k dílu JJ přiznává a že naše sbory jsou i přes vlastní obtíže ochotny k pomoci druhým.

Pokračovala i spolupráce s ostatními bratrskými podpůrnými spolky a díly v Evropě. I za to buďme vděčni.

Přílohou této zprávy jsou tabulkové přehledy o sbírkách a obětavosti našich sborů v členění dle jednotlivých seniorátů a sumarizace za ČCE dle seniorátů, vč. meziročního srovnání let 2003 a 2004.

Duben 2005                                    za JJ:   Jiří Tomášek – předseda Ústředního představenstva JJ

                                                                       Alice Pištorová – kancelář JJ