TISK 11 C

 
Zpráva  o  činnosti  revizorů  Diakonie

po 2. zasedání 31. synodu ČCE

V průběhu roku 2005 byli revizoři Diakonie, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, požádáni o provedení kontroly ve středisku Zvo­nek v Praze - Michli. Středisko Zvonek je samostatnou právnickou osobou, zřízenou Diakonií ČCE, podle zákona o církvích. Statutárním orgánem je ředitel. Sídlem organizace je Praha 4 – Michle, V Zápolí 21. Středisko Zvonek bylo zřízeno rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE se souhlasem představenstva Dia­konie ČCE podle § 2 odst.3 písm.a) Statutu Diakonie Českobratrské církve evangelické, schváleného 27. synodem ČCE dne 22. 6. 1991. Datum vzniku střediska Zvonek je den 1. leden 1992.

Z důvodu zaneprázdněnosti jednoho z revizorů provedla kontrolu ses. Jana Benešová. Cílem kontroly bylo ověření stavu účetní evidence organizace za účetní období roku 2003. Kontrola byla provedena ve dnech 12., 13. a 15. 10. 2004 formou místního šetření. Za organizaci spo­lupracovali ředitelka střediska paní Mgr. L. Kratinová, paní Halamová a externí účetní organi­zace pan Vokáč.

Činnost střediska je financována především z dotací (od MŠMT, MPMH, MPSV, magistrátu HMP a Městské části Praha 4). Tyto dotace činily v r. 2003 částku 8 236 tis. Kč, tj. 84,9 % z celkových výnosů, vykázaných ve výkazu Zisků a ztrát. Dalšími příjmy jsou tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 1 204 tis. Kč (12,4 % celkových výnosů), ostatní výnosy (úroky, zúčto­vání fondů, jiné výnosy) ve výši 245 tis. Kč (2,5 % celkových příjmů) a darů ve výši
7 tis. Kč (0,07% celkových příjmů). Účetnictví je zpracováváno dodavatelským způsobem a je na velmi dobré formální i věcné úrovni.

Vydané finanční prostředky byly dle názoru ses. Benešové vynaloženy účelně. Je ale přinej­menším diskutabilní, zda revizoři mohou posuzovat účelnost některých výdajů, když k tomu nejsou způsobilí z důvodu svého vzdělání. Posuzovat účelnost těchto výdajů může jen člověk, který se v prostředí péče o handicapované děti pohybuje.

Revizoři diakonie nedostali v průběhu roku 2005 další podněty ke kontrole jiných středisek.

 

 

Jana Benešová                                                                                   Vladimír Zikmund