Dozorčí rada

TISK 11 B

 
Diakonie ČCE

 

Zpráva  Dozorčí  rady  Diakonie  ČCE

pro 3. zasedání 31. synodu ČCE ze dne 9. května 2005

 

Dozorčí rada Diakonie ČCE byla zvolena na 1. zasedání 31. synodu ČCE v květnu 2003 v tomto složení:

Ing. Jan Teplý Bc., Mgr. Tomáš Matějovský, Milada Havránková.

 

Dozorčí rada provedla ve smyslu Řádu diakonské práce  čl.19 kontrolu činnosti a hospodařeni  DIAKONIE  ČCE se zaměřením na tuto oblast činnosti:

 

1) Zajištění hlavní činnosti Diakonie ČCE ústředím i jejími středisky:

Vedení Diakonie ČCE vypracovalo  Plán rozvoje Diakonie ČCE na období 2004 až 2006 s cílem rozvinout klíčové programové činnosti se zaměřením na seniory, osoby s mentálním a kombinovaným postižením a program sociálně intervenčních služeb. Podrobně zpracovalo dlouhodobé cíle, mezi které patří cíl: Propojit zdravotní a sociální péči a získat smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro oblast ošetřovatelské péče. Současně je připravován organizační rozvoj se zaměřením na výkoný management a finanční řízení a účetnictví. Tyto dlouhodobé cíle jsou podrobně rozpracovány a vyhodnocovány. Ne všechno se ještě daří uskutečňovat. Problémy se vyskytují stále na úseku dotování prostředků z MF, a zejména při rozdělování prostředků z  krajů. Ne všechny kraje přistoupily odpovědně k této činnosti. Diakonii se podařilo v r. 2004 získat 43  projektů financovaných buď z MPSV nebo z krajů. Problematika zůstává v časovém řešení obdržených dotací a překlenutí období, kdy je třeba projekt začínat a dotace či granty obdrží až v průběhu pololetí. Nová možnost se otevírá ve strukturálních fondech EU, ze  kterých  je možno financovat až 100% některých činností v rámci projektů. Diakonii se však nedaří získat ručitele na bankovní úvěry, a tak v mnoha případech ztrácí možnost získat prostředky z fondů EU.

 

2) Vnitřní problémy v rámci řízení Diakonie:

DR byla také seznámena s problematikou vztahů: středisko (ředitel) - představenstvo - sbor. Ze současné praxe vyplývá, že dochází k přetížení jedné či druhé složky. To vede v práci představenstva na jedné straně k pouhému monitorování práce ve středisku a na straně druhé až k přílišnému zasahování do běžných problémů řízení. Vedení Diakonie připravilo proto novou koncepci řízení a rozvoje managementu, jak je výše uvedeno. Důležité je úzké propojení se sbory ČCE. Z hlediska klientů představuje právě křesťanské hledisko garanci seriozní služby s důrazem na lidský přístup ke klientům. V souvislosti s problematikou řízení středisek byla DR informována o napětí mezi střediskem Michle a sborem. Problém zůstává v komunikaci mezi oběma subjekty.

Ve středisku Světlo ve Vrchlabí, které DR navštívila, se situace stabilizovala po nástupu nového ředitele. Zápis z kontroly střediska byl předán řediteli Diakonie ČCE. Doporučeno bylo navázání úzké spolupráce s ústředím při hledání nové rozšířené náplně střediska vč. financování.

Ve středisku Přelouč  byla po několikaletém úsilí  ukončena hospodářská činnost spočívající v prodeji použitého zboží z Holandska. Středisko dopisem z 16.3.2005 potvrdilo ústředí DČCE ukončení této činnosti vč. ukončení smluvních vztahů o pronájmu skladů. DR doporučila ústředí Diakonie častější kontroly revizní komise se zaměřením na účetnictví střediska v Přelouči a také usilovat o zlepšení vztahu mezi sborem a střediskem s pomocí SV Chrudim. seniorátu.

 

3) Kontrola výsledků hospodaření Diakonie ČCE:

a) Výsledek hospodaření za rok 2004: Ústředí Diakonie vykazuje za rok 2004 ztrátu ve výši 2,119.923,- Kč, která byla ovlivněna částečně zvýšenými náklady na některé projekty (projekt Senior a Já, opravy Terezín), které byly započaty ještě před schválením grantových řízení a byly financovány nad rámec původního plánu. Příznivý dopad těchto akcí se promítne až v příštím roce. Negativní hospodářský výsledek byl ovlivněn především odpisy, které představují částku Kč 2,377 tis. Bez kalkulace odpisů by byl výsledek hospodaření kladný (+ 257.257,-)

b) kontrola čerpání dotací z MPSV a krajů: Namátkově byla provedena kontrola dotací vč. formálních náležitostí u projektů: č. C 0004 030 CČCE v Javorníku-Travné, C 0004 008 ED Libice n/VCidl. a u č. C 0004023 DČCE Rolnička Soběslav. Všechny projekty byly v pořádku - bez závad.

c) Inventarizace za rok 2004 v ústředí Diakonie: Fyzická inventarizace byla řádně provedena na základě příkazu ředitele Diakonie č. 12/2004 ve smyslu § 29 zákona o účetnictví č. 563/1991, s upozorněním na doplnění některých údajů u pohledávek s delší dobou splatnosti.

d) Revize  hospodaření  revizní komisí synodu nebyla za rok 2004 dosud provedena.


e) Výroční zpráva Diakonie ČCE za rok 2004  byla předložena na 2. zasedání 2. shromáždění D., konaném 23.4.2005 v Plzni. Zpráva podrobně rozvádí výsledky hospodaření podle jednotlivých středisek a komentuje negativní výsledky hospodaření. Vyzdvizuje hlavní činnost DČCE podle jednotlivých programů. Zabývá se problémy nově strukturovaných dotací, zejména z rozpočtů krajů, kde často vzniká napětí a nejistota pro zajištění plánovaných projektů. Obdobná zpráva je připravena pro 3. zasedání 31. synodu ČCE.

 

 4) Výsledky analýzy ztrát jednotlivých středisek DČCE a jejich řešení do budoucna.

Z celkového přehledu o hospodaření DČCE za rok 2004 vyplývá ztráta Kč 4,834 tis. Kč u 20 středisek a u ústředí.  Po upravení výsledku hospodaření o odpisy (činí 10,346 tis.) se snížil počet středisek se ztrátou na 14, při dosažení zisku Kč 5,512 tis.

Ztráta u 7 středisek nebyla ovlivněna zúčtováním odpisů, nýbrž zvýšenými náklady, do kterých se promítalo předfinancování některých projektů nad rámec původního plánu, než se podařilo zajistit potřebnou výši grantu. Do budoucna bude potřebí vyřešit soulad mezi plánovanými projekty a krytím jejich financování, ať již z grantů či jiných  výnosů.

Vykazovaná ztráta u středisek je sice účetní ztrátou a je i kryta fondy na jednotlivých střediscích, avšak v současné době nelze profinancovat ztráty z fondů resp. z f. reprodukce, protože nejsou zdroje na účtech. Jediným řešením by bylo snížení vlastního jmění, což je nežádoucí a vedlo by k zavření střediska. Při školení účetních Diakonie bylo pracovníkem MF přislíbeno, že MF bude hledat metodiku změny financování neziskových organizací, aby se tento problém rok od roku nenavyšoval. Tyto ztráty prakticky vznikají od doby, kdy MPSV přestalo zařazovat do dotací i prostředky na odpisy.

Z Ministerstva financí bylo jejich pracovníkem rovněž sděleno, že MF bude řešit přidělování dotací nikoli pouze v jednom kalendářním roce, ale bude zastřešovat celé období financování projektu.

Tato opatření by vyřešila stále se zhoršující situaci v neziskových organizacích.

I přes tyto připravované změny upozornila DR, že je potřebí sledovat nákladové položky na střediscích, které by negativně ovlivnily výsledky hospodaření

 

Z á v ě r :

Dozorčí rada konstatuje, že Diakonie ve většině středisek zajišťuje úkoly ve smyslu Řádu diakonické práce ČCE, usiluje o zlepšení nabídky kvalitních služeb podle potřeby klientů a připravuje nové projekty v oblastech, kde tato služba chybí.

V oblasti hospodaření středisek je nutno vyřešit soulad mezi plánovanými projekty a krytím jejich financování, ať již z grantů či jiných výnosů. Příslib MF by měl tuto situaci řešit.

Plán rozvoje na léta 2004 - 2006, který připravilo ústředí, by měl umožnit prosazování vhodnější legislativní úpravy financování neziskových organizací. Na úrovni krajů, měst i obcí zapojit se do procesu komunitivního plánování a v něm uplatnit nabídky služeb Diakonie. Tyto aktivity by mělo zajistit i kvalifikované řízení, které je součástí plánu rozvoje.

Vyřešení problematiky odpisů do nákladů bude dalším předpokladem zdárného rozvíjení středisek a zajišťování všech služeb na potřebné úrovni. Je to otázka času.

a)    DR doporučuje vzít hospodaření Diakonie ČCE na vědomí s vysvětlením výše uvedeného procesu problematiky odpisů.

b)    DR doporučuje synodu navrhnout revizní komisi, která by zajistila pravidelnou kontrolu výsledku hospodaření ústředí Diakonie.

c)    DR vidí naléhavou potřebu spolupráce sborů se středisky Diakonie za podpory seniorátních výborů.

DR se bude i nadále zaměřovat na prověřování základních dokumentů, kterými se střediska jakožto samostatné jednotky řídí, na sledování hospodaření středisek z hlediska dlouhodobého vývoje a zejména na vztahy mezi středisky a jejich zřizovateli, sbory a senioráty.

 

 

V Praze, 9.5.2005

 

 

 

Za Dozorčí radu :   Ing. Jan Teplý Bc.,  Milada Havránková,  Mgr. Tomáš  Matějovský