TISK 9

 
Zpráva revizorů
hospodaření povšechného sboru

pro 3. zasedání 31. synodu

Revizi účetnictví provedli revizoři Milada Havránková, Ing. Jan Matějka dne 7. 4. 2005. Revizorům byly předloženy pouze částečné podklady – závěrka je zpracována pouze předběžně, inventarizační zápisy za rok 2004 nebyly ještě vyhotoveny, není vypracováno plnění rozpočtu, nebyly srovnány vý­sledky hospodaření středisek z fondů.

Předmětem revize bylo:

·        Kontrola plnění opatření z předchozí revize (pohledávky po lhůtě splatnosti)

·        Inventarizace

·        Kontrola účetních dokladů

·        Fondy se zaměřením na hospodaření PF

Stav pohledávek po datu splatnosti je stabilní – probíhá soudní řízení vůči Agentuře Prestige, s Hamlet Production byla dohodnuto uznání závazků a závazek následně vyrovnán.

Sumarizace výsledků inventarizace stále probíhá, konečný stav majetku bude vypálen na CD a takto archivován. Nejsou vyhotoveny dílčí zápisy inventarizačních komisí (Herlíkovice nedokončeny), ačkoliv měly být dle zákona hotové k 31.1.2005. Pro inventarizaci byly vydány potřebné směrnice a příkazy.

Namátkově byly zkontrolovány přijaté faktury za září – prosinec 2004, pokladní doklady září – říjen 2004 a vydané faktury 2004. Byly zjištěny drobné formální nedostatky, které byly předány k napravení. Dále byly přezkoumány namátkově náklady vedené ve středisku Kancelář SR. Revizoři se pozastavili nad náklady na bydlení a související služby pro kazatele a pracovníky církve vedené ÚCK, které přesahují 300 000 Kč, a přijali k ní níže uvedená doporučení. Náklady na poradenství a účetnictví jsou relativně vysoké. Byly spojené mj. s transformací účetnictví. Očekává se postupný útlum těchto služeb, resp. ukončení dodavatelského vedení účetnictví.

Revizorům byla předložena zpráva o výsledku revize fondů, kterou schválila synodní rada – jde o přehled fondů k 30. 8. 2004 spolu s navrženými úpravami a opatřeními (především se jedná o zpřesně­ní zůstatků, resp. krácení prostředků tam, kde nebyla jasná evidence, sloučení do jiných fondů). Příči­nou byla nepřesná evidence hospodaření s fondy v předchozích letech. Tímto opatřením bude srovnán stav fondů s disponibilními prostředky a následně aktualizován ve výsledcích roku 2004. Evidence hospodaření fondů již funguje přesně. Každý fond má svého správce, který za čerpání a evidenci zodpo­vídá.

Personální fond byl přezkoumán na základě požadavku SR. Vzhledem ke snížení dotace z MK ČR pro rok 2004, a to se zpětnou platností, došlo k přečerpání průběžné části PF.

Revizoři konstatovali, že:

Ø      příjem PF za rok 2003 činil 10 697 925 Kč, z toho k rozdělení bylo určeno 80 %, tedy 8 558 340 Kč

Ø      rozdělení bylo plánováno takto:

·         stravenky 4,7 mil. Kč, penzijní připojištění 0,3 mil. Kč, vyrovnávací příspěvek 0,6 mil. Kč (základní) plus cca 3 mil. Kč, a to při předpokládané dotaci cca 57 mil. Kč (resp. pokrytí totožného objemu nákladů jako v roce předchozím)

Ø      reálně došlo k následujícímu:

·         dotace byla přiznána ve výši 55,8 mil. Kč, náklady na dovolenou vzrostly o 1 mil. Kč a tento deficit rovněž nebyl MK ČR pokryt, dále tvořilo 1,3 mil. zvýšení základních platů, naopak nevyplacením vyrovnávacího příspěvku bylo ušetřeno 0,7 mil. Kč

·         vznikl tak deficit PF ve výši 2,5 mil. Kč, který není možno uhradit ani rozpuštěním 100 % výběru PF za rok 2003 a bude muset být uhrazen také z loňského nerozděleného PF (určeného původně pro rezervní PF)

·         stravenky jsou vypláceny v neobvykle vysoké hodnotě 85 Kč na den, měly by se pohybovat na úrovni cca 60 Kč na den, což je běžný standard (přičemž zaměstnanci standardně hradí 50 %)

·         kazatelé účastnící se kurzů a dalších aktivit se stravováním v ceně kurzu by měli hradit stravo­vání v hodnotě stravenky

·         není možné, aby byla místo stravenek navyšována mzda – každý by měl stravenky buď odebrat nebo se jich bez náhrady vzdát (jako je běžná praxe)

Revizoři se domnívají, že hospodaření s PF probíhá řádně, je však nutno nově nastavit některá pravidla a respektovat skutečnost, že vztah se státem není předem zcela jasně definován.

Revizoři doporučují:

1.       Pro zlepšení úrovně kontroly účetnictví a informovanosti synodu:

a)     nastavit harmonogramu účetní závěrky tak, aby byla kompletně dohotovena včetně dalších výkazů a komentářů do termínu revize účetnictví,

b)     posunout termín odevzdání zprávy revizorů těsně před datum konání hospodářské komise synodu,

c)     posunout termín konání synodu na červen.

2.       Pro inventarizaci v příštích letech stanovit datum 31.10. běžného roku, aby zápisy byly k dispozici do konce roku a včas zaúčtovány.

3.       V oblasti nákladů ÚCK:

a)     stanovit limity nákladů (telefon + internet, spotřeba energií) pro kazatele a pracovníky vedené ÚCK a zvážit přiměřenost jejich ubytování (a rovněž místo ubytování) vzhledem k nákladům

b)     do účtování zavést zvláštní středisko pro úhradu těchto nákladů, podobně jako u dalších "vynuce­ných" nákladů ÚCK – nezahrnovat do střediska Kancelář

4.       Zvážit výši vyplácených stravenek a účast zaměstnance na jejich úhradě. Dále požadovat úhradu stravy od zaměstnanců na akcích s plnou penzí (ve výši poskytnuté stravenky).

5.       Neposkytovat peněžní náhradu místo stravenek.

Revizoři doporučují, aby synod přijal tato usnesení:

1.      Synod bere na vědomí upřesňující účetní operace s fondy.

2.      Synod schvaluje uložení prostředků PF do dluhopisů, resp. podílových dluhopisových fondů.

3.      Synod ukládá  SR, aby  aktualizovala statut PF a pravidla hospodaření s PF mj. dle současných pravidel MK ČR pro dotování platů kazatelů.

V Praze dne 7. 4. 2005

M. Havránková                                                                                              J. Matějka