TISK 6

 
Zpráva předsednictva synodu
o plnění usnesení 2. zasedání 31. synodu

Zprávu předkládá předseda 31. synodu V. Kopecký

1.      Zvolení delegáti zastupovali ČCE na synodu GEKE v r. 2004.

2.      Zvolení revizoři hospodaření povšechného sboru se ujali svého úkolu a podávají synodu zprávu v tisku 9.

3.      Ústřední shromáždění JJ ve zvoleném složení poprvé zasedalo ve dnech 17. - 19.9.2004.

4.      Návrhy na řešení otázky virility kurátorů na konventech předkládá SR v tisku 19/1.
Výsledky řízení o změně CZ § 25 jsou předloženy v tisku 18.

5.      Usnesené změny Řádu o správě církve vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

6.      Usnesenou změnu Jednacího a volebního řádu vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

7.      Usnesenou změnu Řádu pro kazatele vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

8.      Usnesené změny Řádu diakonické práce vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

9.      Usnesenou změnu Řádu hospodaření církve vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

10.   Usnesenou změnu Statutu Jeronýmovy jednoty vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

11.   Usnesené změny Statutu Personálního fondu vyhlásila synodní rada 25.5.2004.

12.   Text pravidel ekonomické pomoci a návrh souvisejících změn církevních řádů předkládá SR v tisku 19/2

13.   Návrh Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst a návrh souvisejících změn církevních řádů, který řeší otázku misijních a podporovaných kazatelských míst, předkládá SR v tisku 19/3.

14.   Návrhy změn církevních řádů, které řeší otázku kazatelských míst v Diakonii, předkládá SR v tisku 19/4.

15.   Návrh na další postup při úpravě odvolacího systému ČCE předkládá SR v tisku 19/5.

16.   Řešení otázky církevního soudu je zahrnuto v návrhu na další postup při úpravě odvolacího systému ČCE, který předkládá SR v tisku 19/5.

17.   Synodní rada oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o předložených zprávách.

18.   Informace k tématu Diakonská služba v církvi byly rozeslány sborům 16.11.2004.
O krocích ke hledání spolupráce mezi sborovou a instituční diakonií informuje SR v tisku 19.

19.   Vyjádření SR k dopisu Jana  Z. Dusa bylo rozesláno všem církevním sborům 25.5.2004.
Předseda synodu zaslal Janovi Z. Dusovi písemnou informaci 18.1.2005.

20.   SR projednala s J. Šimsou a J. Procházkou odpověď na Příspěvek k porozumění mezi ČR a Rakouskou republikou, a odeslala ji v červnu 2004.

21.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory se stanoviskem synodu k otázce členství ve Světovém luterském svazu.

22.   Předsednictvu synodu byl předložen materiál, který obsahuje popisy hlavních činností všech pracovníků ÚCK.

23.   Odborná vyjádření k problematice homosexuálních vztahů předkládá SR v tisku 19/6.

24.   Návrh Řádu sborového života předkládá SR v tisku 19/7.

25.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory s rozhodnutím synodu o zrušení usnesení 1. zasedání 31. synodu č. 20.

26.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory s rozhodnutím synodu o zrušení usnesení 1. zasedání 31. synodu č. 21.

27.   Usnesení má být splněno do 4. zasedání 31. synodu. O postupu plnění informuje SR v tisku 19.

28.   O krocích směřujících k vytvoření textu, který by vyjadřoval věroučnou identitu ČCE, informuje SR v tisku 19.

29.   Usnesení má být splněno do 4. zasedání 31. synodu. O postupu plnění informuje SR v tisku 19.

30.   Koncepci užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru předkládá SR v tisku 19/8.

31.   O jednáních o vyhlášení Velkého pátku dnem pracovního volna informuje SR v tisku 19.

32.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory se stanoviskem synodu k vydávání Týdeníku KJ.

33.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory s rozhodnutím synodu o zrušení usnesení 1. mimořádného zasedání
31. synodu č. 5.

34.   Zásady evidence členů ve sborech předkládá SR v tisku 19/9.

35.   Zprávu o výsledku jednání o statutech škol Evangelické akademie předkládá SR v tisku 19.

36.   SR seznámila 25.5.2004 církevní sbory s rozhodnutím synodu o zrušení usnesení 1. mimořádného zasedání
31. synodu č. 9.

37.   Zprávu o postupu prací na přípravě nového zpěvníku ČCE předkládá SR v tisku 19.

38.   Středisko Diakonie ČCE ve Vsetíně bylo zřízeno.

39.   Druhé kazatelské místo zřízené ve FS v Praze – Nuslích nebylo dosud obsazeno.

40.   Druhé kazatelské místo zřízené ve FS v Třebíči pro středisko Diakonie v Myslibořicích nebylo dosud obsazeno.

41.   Místo kazatele pro mládež zřízené ve Východomoravském seniorátu ČCE nebylo dosud obsazeno.

42.   Koncepci celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě předkládá SR v tisku 19/10.

43.   Přehled míst spirituálů na školách EA a novelizované zásady pro jejich práci předkládá SR v tisku 19/11.

44.   O dosavadních výsledcích jednání o možnostech ubytování studentů informuje SR v tisku 19.

45.   Stanovisko k vysluhování VP dětem zaslala SR sborům 12.10.2004 a předkládá návrh v tisku 17.

46.   Odborná stanoviska k otázce liturgického oděvu kazatelů ČCE předkládá SR v tisku 19/12

47.   SR se řídí usnesením při vydavatelské přípravě Sbírky kázání.

48.   SR podává zprávu v tisku 19 a navrhuje usnesení zrušit.

49.   Předsednictvu synodu není známo, jak postupují jednotlivé seniorátní výbory.

50.   SR ustavila komisi, která zpracovala úvodní text k rozhovoru o tématu Budování sborů v dnešní době. Text předkládá SR v tisku 16.

51.   Synodní rada ve spolupráci s předsednictvem synodu svolala 3. zasedání 31. synodu ve stanoveném termínu.

52.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o účetní závěrce hospodaření povšechného sboru za rok 2003 a jaké stanovisko zaujal k hospodaření farních sborů.

53.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o rozpočtu povšechného sboru na rok 2004.

54.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních reparticích v roce 2005 a o jejich rozdělení na senioráty.

55.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních sbírkách v roce 2005.

56.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o odvodech do PF v roce 2005.

57.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o zůstatku PF z roku 2003.

58.   SR oznámila 25.5.2004 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o tvorbě a použití PF v letech 2004 a 2005.
SR vytvořila zásady odměňování kazatelů z PF, rozeslala je seniorátním výborům 16.3.2005 a informuje o nich v tisku 19.

59.   SR seznámila 25.5.2004 všechny církevní sbory s povinností vyrovnat dluhy vůči Personálnímu fondu. Inventuru dosud nesplacených dluhů a návrh usnesení předkládá SR v tisku 19/13.

60.   SR oznámila 25.5.2004 FS v Kralovicích a Podbořanech rozhodnutí synodu o krátkodobém prominutí jejich odvodů do Personálního fondu.

61.   Nezbytné úpravy církevních řádů jsou zahrnuty v návrzích předkládaných na základě ostatních usnesení.

62.   SR seznámila 25.5.2004 všechny církevní sbory s opravou vnitřní směrnice pro platy kazatelů a pracovníků povšechného sboru. Základní mzdy administrativních pracovníků jsou vypláceny v souladu s touto směrnicí.

63.   Informaci o možnostech snižování nákladů na telekomunikační služby předkládá SR v tisku 19.

64.   Zprávu o jednání o zrovnoprávnění státních a nestátních humanitárních organizací při financování jejich činnosti předkládá SR v tisku 19.

65.   O krocích ke stabilizaci příjmů a eliminaci ztrát informuje Diakonie ve své zprávě v tisku 11.

66.   SR informovala 25.5.2004 vedení Diakonie, že synod vyslovil souhlas s koupí nemovitého majetku.

67.   SR informovala 25.5.2004 vedení Diakonie, že synod vyslovil souhlas s nabytím nemovitého majetku a s jeho převodem do střediska Myslibořice.

68.   SR informovala 25.5.2004 vedení Diakonie, že synod vyslovil souhlas s pronájmem nemovitostí Diakonie středisku ve Valašském Meziříčí.

69.   Náklady 2. zasedání 31. synodu byly uhrazeny podle usnesení synodu.