Plnění rozpočtu stř. 010 v r. 2004
Náklady Výnosy
Účet   Rozpočet Skutečnost Účet   Rozpočet Skutečnost
501,synt. Spotřebované nákupy 940 000,00 566 773,00 602,synt. Tržby z prodeje služeb 129 000,00 41 039,00
502,synt. Spotřeba energie 29 000,00 11 522,00 604,synt. Tržby za prodané zboží 210 000,00 786 518,00
504,synt. Prodané zboží 20 000,00 589 084,00 644,synt. Úroky 700 000,00 1 748 303,00
511,synt. Opravy a udržování 255 000,00 451 605,00 648,synt. Zúčtování fondů 45 000,00 11 989,00
512,synt. Cestovné 38 000,00 21 297,00 649,synt. Jiné ostatní výnosy 100 000,00 209 448,00
513,synt. Náklady na reprezentaci 35 000,00 28 286,00 652,synt. Tržby z prodeje DNHM a DHM 1 000,00 0,00
518,synt. Ostatní služby 2 500 000,00 2 215 210,00 682,synt. Přijaté příspěvky 80 000,00 15 423,00
521,synt. Mzdové náklady 12 000,00 18 754,00 Součet   1 265 000,00 2 812 720,00
527,synt. Zákonné úrazové poj. 214 000,00 138 653,00        
  Stravenky hrazené zam. 270 000,00 111 779,00 691,synt. Provozní dotace 2 500 000,00 2 424 000,00
532,synt. Daň z nemovitostí 1 500,00 0,00
538,synt. Ostatní daně a poplatky 35 000,00 6 960,00 Součet s dotací    3 765 000,00 5 236 720,00
545,synt. Kurzové ztráty 1 500,00 0,00
549,synt. Jiné ostatní náklady vč. Pojištění 450 000,00 653 427,00
581,synt. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 260 000,00 0,00
Součet 5 061 000,00 4 813 350,00