Usnesení

3. zasedání 31. synodu ČCE

19. – 22. května 2005, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60

 

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 31. synodu ČCE vyhlásila 31.5.2005 tato usnesení
3. zasedání 31. synodu ČCE:

 

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba delegátů na synod GEKE

Synod deleguje za ČCE Pavla Filipiho, Lydii Roskovcovou, Daniele Matějku a Daniele Hellera na 4. synod církví leuenberského společenství v ČR na jaře 2006.

Synod deleguje za ČCE Pavla Filipiho a Lydii Roskovcovou na příští valné shromáždění církví GEKE, které se bude konat v Budapešti v září 2006.

Usnesení č. 2: Volba náhradníků revizorů hospodaření Diakonie

Synod zvolil náhradníky revizorů hospodaření Diakonie ČCE v tomto pořadí:
1. Jiří Kužel (Liberecký seniorát),          2. Ladislav Zvolánek (Západočeský seniorát).

Usnesení č. 3: Volba celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě

Synod volí Petra Brodského celocírkevním kazatelem pro české sbory ve východní Evropě.

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 4: Změny Církevního zřízení

CZ § 22 odst. 6:

Synod usnáší změnu CZ § 22 odst. 6 takto:

 1. Konvent volí na čtyřleté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky.

CZ § 25:

Synod usnáší změnu CZ § 25. Do § 25 se vkládá nový odstavec 3 v tomto znění:

 1. Na jednání synodu ČCE má právo vyslat svého delegáta kterákoli církev sdružená ve Společenství evangelic­kých církví v Evropě (GEKE). Tento delegát má statut hosta s právem promluvit v rozpravě. Církev sdružená v GEKE má právo vyslat delegáta - svého člena pouze tehdy, umožní-li její předpisy, aby se jednání jejího nej­vyššího orgánu – shromáždění účastnil za stejných podmínek zástupce ČCE.

Usnesení č. 5: Řízení o změnách Církevního zřízení

Zkrácení funkčního období:

Synod ukládá synodní radě, aby dle CZ § 25 odst. 5 písm. a) vrátila staršovstvům a konventům k vyjádření návrh na zkrácení funkčního období změnou CZ § 8 odst. 3, CZ § 19 odst. 3, CZ § 22 odst. 5, CZ § 22 odst. 7, CZ § 22 odst. 8, CZ § 25 odst. 8, CZ § 25 odst. 11 a CZ § 25 odst. 12 s uvedením důvodů, které vedly synod k nesouhlasu s navrženými změnami. Po projednání na konventech se bude věcí znovu zabývat 4. zasedání 31. synodu, které o změnách rozhodne s konečnou platností.

CZ § 2 odst. 2:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 2 odst. 2. Znění odst. 2 se mění takto:

 1. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve.

CZ § 3 odst. 3:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 3 odst. 3. Znění odst. 3 se mění takto:

 1. Farní sbory a senioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod.

CZ § 11 odst. 3:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách CZ § 11 odst. 3. Znění odst. 3 se mění takto:

 1. Kazateli jsou: faráři, případně jáhnové - členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří prošli povinnou přípravou, získali dekret volitelnosti, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru a byli ordinováni.

CZ § 12 odst. 3:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách CZ § 12 odst. 3.

Odst. 3 se vypouští bez náhrady.

CZ § 15 odst. 1:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 15 odst. 1: Znění odst. 1 se mění takto:

 1. Každý sbor hospodaří samostatně podle rozpočtů. Dbá přitom hospodárnosti, obecně platných právních předpisů, církevních řádů a pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění.

Usnesení č. 6: Řád sborového života

Synod usnáší Řád sborového života, ve znění navrženém v tisku č. 19/7 s těmito změnami:

Čl. 1 odst. 10 zní: Spolu s tím, kdo je křtěn, či se zástupci křtěných malých dětí se na vyznáních i závazcích křtu mohou podílet věřící kmotr nebo kmotra jako svědkové křtu.

Čl. 3 odst. 5 zní: Svatebními bohoslužbami je se souhlasem staršovstva možno posloužit i těm, kdo nejsou členy církve, pokud je u nich rozpoznatelná upřímná touha po Božím požehnání.

Čl. 3 odst. 9 zní: V bohoslužebném shromáždění sboru se konají také ordinace, což je pověření ke službě Slova a svátostí, instalace, tedy uvedení do služby, pověření nově zvolených presbyterů a členů seniorátních výborů, vyslání církevních pracovníků a podobně.

Usnesení č. 7: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 2 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 2 odst. 3. Znění odst. 3 se mění takto:

 1. Při rozhodování o zřízení nového sboru posoudí synod zejména:

a.       zda zřízení nového sboru je vhodné pro rozvoj duchovního a církevního života

b.       zda jeho zřízením není duchovně ani hospodářsky ohrožen žádný ze sborů, ze kterých budou členové do nového sboru převedeni

ŘSC čl. 3:

Synod usnáší změnu ŘSC vložením čl. 3. Do ŘSC se vkládá nový článek 3 v tomto znění:

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

 1. V církevním sboru může synod zřídit nové kazatelské místo, jestliže se práce ve sboru prokazatelně znásobila nebo nové kazatelské místo považuje církev za misijně důležité.
 2. Odůvodněnou žádost o zřízení či zrušení kazatelského místa předkládá synodu správní orgán církevního sboru. Žádost musí být schválena shromážděním příslušného sboru. Postup podání žádosti a její náležitosti stanovují Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst.
 3. Kazatelské místo zanikne, jestliže uplyne doba, na kterou bylo zřízeno, nebo vyhlášením usnesení synodu o jeho zrušení.

Články 4 - 50 se přečíslují na 5 -51.

ŘSC čl. 5 odst. 1 písm. d):

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 5 odst. 1 písm. d). Do čl. 5 se vkládá nové písm. d) v tomto znění:

d.       nepřevyšují-li závazky žádného ze slučovaných sborů jeho majetek

ŘSC čl. 31 odst. 1 písm. r):

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 31 odst. 1 písm. r). Do čl. 43 se vkládá nové písm. r) v tomto znění:

r.        na výzvu synodní rady jednat se staršovstvy farních sborů o nápravě nedostatků v hospodaření podle Pravidel hospodářské pomoci

ŘSC čl. 43 odst. 1 písm. e):

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 43 odst. 1 písm. e). Do čl. 43 se vkládá nové písm. e) v tomto znění:

e.       jednat podle Pravidel hospodářské pomoci s církevními sbory, které při svém hospodaření porušují uložené povinnosti nebo neplní řádně a včas své závazky

Další písm. se přečíslují.

ŘSC čl. 6:

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila k usnesení návrh na tuto změnu ŘSC:

Do ŘSC se vkládá nový článek 6 ve znění:

Čl. 6. Zrušení farního sboru

 1. Farní sbor může být synodem zrušen:

a.       bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že pro neplnění svých základních funkcí nemůže dále samostatně působit

b.       není-li dlouhodobě schopen plnit své splatné závazky

 1. Na návrh příslušného seniorátního výboru a konventu rozhodne synod, do kterých sousedních sborů budou převedeni členové zrušeného sboru.
 2. Zrušený sbor vstoupí do likvidace podle obecně platných právních předpisů.

Další články se přečíslují.

ŘSC čl. 37 odst. 1 písm. c):

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila k usnesení návrh na změnu ŘSC čl. 37 odst. 1 písm. c). Písm. c) se mění takto:

c.       usnášet se o zřízení, sloučení nebo zrušení farních sborů

Usnesení č. 8: Změny Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 9:

Synod usnáší změnu JVŘ čl. 9. Do čl. 9 se místo dosavadního odstavce 1 vkládají nové odstavce 1-3 takto:

čl. 9. Volba kazatelů (faráře a jáhna)

 1. Volbu kazatele připraví staršovstvo, jež projedná kandidaturu prostřednictvím seniorátního výboru se synodní radou. Volba se může právoplatně konat teprve poté, co synodní rada vydá pokyn k volbě.
 2. O vydání pokynu k volbě požádá staršovstvo synodní radu prostřednictvím seniorátního výboru, jakmile se s kandidátem dohodne na obsahu povolací listiny a dalších dohod, které s ní souvisejí, a připraví jejich písemný návrh.

3.       Má-li být kazatel povolán k plné nebo částečné službě ve středisku Diakonie ČCE, s nímž příslušný farní sbor spolupracuje, může staršovstvo požádat o vydání pokynu k volbě až po uzavření písemné dohody o podmínkách služby kazatele ve středisku Diakonie ČCE s představenstvem střediska Diakonie ČCE.

Dosavadní odstavce 2 – 7 se přečíslují na 4 – 9.

JVŘ čl. 10:

Synod usnáší změnu JVŘ čl. 10. Znění čl. 10 se mění takto:

čl. 10. Řízení po volbě kazatele

1.       Výsledky volby oznámí staršovstvo sboru při příštím bohoslužebném shromáždění. Zvolenému kandidátovi oznámí výsledek volby doručením povolací listiny, jejíž obsah byl dohodnut před volbou.

2.       Potvrdí-li zvolený kandidát svým podpisem na povolací listině ve lhůtě jednoho měsíce od doručení povolací listiny, že volbu přijímá, podá staršovstvo prostřednictvím seniora žádost synodní radě o potvrzení volby. V opačném případě prohlásí synodní rada volbu za neplatnou.

Usnesení č. 9: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 1 odst. 5-6:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 1 odst. 5 - 6. Znění odst. 5 a 6 se mění takto:

 1. Velikost pracovního úvazku kazatele a přesný rozsah a obsah jeho práce ve sboru stanovuje povolací listina vytvořená v souladu s Pravidly povolávání kazatelů a kazatelek.
 2. Církev vyžaduje od kazatelů, aby se zdržovali činnosti, která není v souladu s jejich úřadem nebo je v konání jejich povinností zdržuje nebo ruší.

ŘK čl. 4:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 4. Čl. 4 se mění takto:

čl. 4. Volba kazatele

1.       Kazatel je ke své službě v církvi povolán na dobu určitou (nejvýše však 10 let) volbou ve shromáždění příslušného sboru podle ustanovení Jednacího a volebního řádu. Volba nabude platnosti po potvrzení synodní radou.

2.       Správní orgán příslušného sboru dohodne s kandidátem před volbou návrh povolací listiny, která stanoví dobu, na niž je kazatel povolán, a rozsah i podmínky jeho práce ve sboru. Přílohou povolací listiny mohou být další dohody.

3.       Má-li být kazatel povolán k plné nebo částečné službě ve středisku Diakonie ČCE, s nímž příslušný sbor spolupracuje, nebo v Diakonii ČCE, uzavře správní orgán příslušného sboru před volbou s představenstvem střediska Diakonie ČCE nebo s představenstvem Diakonie ČCE písemnou dohodu o podmínkách služby kazatele ve středisku Diakonie ČCE nebo v Diakonii ČCE.

4.       Na základě návrhu povolací listiny, případně dohody se střediskem Diakonie ČCE nebo s Diakonií ČCE, požádá správní orgán příslušného sboru prostřednictvím nadřízeného církevního orgánu o vydání pokynu k volbě. Synodní rada vydá pokyn k volbě, pokud povolací listina a další dohody nejsou v rozporu s církevním zřízením a řády a pokud nižší správní orgány nevznesou proti volbě důvodné námitky.

5.       Synodní rada volbu kazatele potvrdí, zjistí-li, že volba byla vykonána v souladu s církevním zřízením a řády. V opačném případě prohlásí volbu za neplatnou.

6.       Potvrzením volby se kazatel ujímá své funkce a mezi kazatelem a církví, tj. povšechným sborem, vzniká služební vztah, jehož obsah určuje církevní zřízení, řády a povolací listina.

7.       Po volbě církevním sborem jsou kazatelé do služby sboru na novém místě uváděni instalací v bohoslužebném shromáždění, zpravidla do 30 dnů po nástupu. Podrobnosti určuje Agenda Českobratrské církve evangelické.

8.       Byl-li zvolen někdo, kdo již zastává místo kazatele, smí dosavadní působiště opustit teprve po potvrzení nadřízeného správního orgánu, že tam splnil všechny své povinnosti.

9.       O předání úřadu se vyhotoví zápis, který podepíše odcházející a přejímající kazatel, kurátor sboru a zástupce nadřízeného správního orgánu. Opis zápisu se neprodleně zašle synodní radě.

10.   Po dobu, na niž je kazatel povolán ke službě v určitém sboru, není volitelný ke službě v jiném sboru. Dispens uděluje synodní rada na žádost kazatele po projednání se správním orgánem příslušného sboru a po souhlasném vyjádření příslušného vyššího správního orgánu.

ŘK čl. 6 odst. 4:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 6 odst. 4. Znění odst. 4 se mění takto:

 1. Ze služby ve sboru může být kazatel odvolán synodní radou na základě právoplatného opatření pastýřské rady, na základě výpovědi ze zaměstnaneckého poměru v církvi nebo na základě rozhodnutí synodu o zrušení sboru.

ŘK čl. 7 odst. 1:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 7 odst. 1. Znění odst. 1 se mění takto:

 1. Není‑li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže‑li farář vykonávat svůj úřad po dobu delší než 3 měsíce, nebo je‑li na místo kazatele farního sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. Administrátorovi přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se staršovstvem administrovaného sboru smlouvu o náplni administrace, kterou schvaluje seniorátní výbor.

ŘK čl. 8 odst. 2:

Synod usnáší změnu ŘK čl. 8 odst. 2. Znění odst. 2 se mění takto:

 1. Seniorátní kazatel je jednak ordinovaný kazatel volený konventem ve smyslu § 12 odst. 2 a dále farář nebo jáhen, který nevykonává funkci správce sboru, protože působí v institucích seniorátního charakteru ve smyslu kazatelského reversu (např. pracuje v kanceláři seniorátu, vyučuje na církevních školách seniorátního významu, pracuje ve vězeňské duchovenské službě, v nemocnicích, domovech odpočinku).

ŘK čl. 14 a 20 - 22:

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila k usnesení návrhy na změny ŘK v tomto znění: Synod usnáší změnu ŘK čl. 14 a 20-22. Čl. 14 a 20 - 22 se mění takto:

Čl. 14. Příprava jáhnů

 1. Jáhnem se může stát:

a.       ten, kdo úspěšně absolvoval studium na Evangelické akademii - vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové (EA-VOŠB)

b.       studující UK ETF po úspěšném složení první odborné zkoušky

c.       absolvent bakalářského studia pastoračního zaměření při UK ETF

d.       absolvent jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně. Jeho odbornou způsobilost a teologickou orientaci přezkoumá komise pro jáhenskou službu

 1. O zařazení absolventa EA-VOŠB nebo jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně do jáhenské praxe rozhodne synodní rada, a to na základě doporučení staršovstva příslušného farního sboru a vyjádření psychologa, kterého sama určí.
 2. Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada dekret volitelnosti za jáhna za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.
 3. V odůvodněných případech může synodní rada neúspěšnému absolventovi prodloužit dobu jáhenské praxe nejdéle o další rok.
 4. Absolventovi jáhenské praxe, který byl řádně povolán za jáhna některého církevního sboru, se uděluje ordinace ke službě slova a svátostí způsobem stanoveným v Agendě Českobratrské církve evangelické.
 5. Synodní rada vede seznam uchazečů o jáhenskou praxi a zve je k rozhovorům.
 6. Jáhenská praxe trvá jeden rok. Náplň praxe stanovují Pravidla jáhenské praxe, která usnáší synod.
 7. Uchazeč o jáhenskou službu je zaměstnancem církve na dobu jáhenské praxe. Místo konání jáhenské praxe určuje synodní rada na návrh komise pro jáhenskou službu.
 8. Způsobilost uchazečů k jáhenské službě v ČCE posuzuje po absolvování jáhenské praxe komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe.
 9. Jáhnovi, který přijme volbu v některém církevním sboru, umožní církev vysokoškolské studium bohosloví při zaměstnání za podmínek, které zaměstnavatelé obvykle poskytují svým zaměstnancům při distančním studiu.
 10. Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium bohosloví, obdrží dekret volitelnosti za faráře bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý pro službu faráře v církvi.

Čl. 20. Zkušební komise

1.       a.    Synod volí společného předsedu komise pro hodnocení absolventů vikariátu a komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe a dva jeho náhradníky na dobu shodnou s délkou funkčního období poslanců na synod.

b.   Synod zřizuje zkušební komisi, která zkouší uchazeče o službu ordinovaných presbyterů.

 1. Statut zkušební komise a zkušební řády schvaluje synod.

Čl. 21. Obsah zkoušek

 1. Způsob hodnocení absolventů vikariátu i způsob jejich posuzování stanovují Pravidla vikariátu přijatá synodem.
 2. Způsob hodnocení absolventů jáhenské praxe i způsob jejich posuzování stanovují Pravidla jáhenské praxe přijatá synodem.
 3. Cílem zkoušek uchazečů o službu ordinovaných presbyterů je zjistit jejich znalosti a schopnosti v těchto oborech:

a.       Bible, její dobové pozadí, literární historie, teologie a výklad.

b.       Věrouka a etika a jejich uplatnění ve sborové práci a ve společnosti.

c.       Nauka o kázání, vyučování a pastoraci a způsobilost uchazeče ke kázání, vyučování a osobní pastýřské péči.

d.       České i všeobecné církevní dějiny a jejich působení na život církve a společnosti.

e.       Nauka o církvi, organizace a správa církve, její zřízení a řády a obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti církve.

f.        Ostatní církve a ekumenismus.

 1. Před ústní zkouškou předkládají uchazeči o službu ordinovaných presbyterů písemné vypracování pořadu služeb Božích s vlastním kázáním, modlitbami a výběrem písní. Texty kázání zadává zkušební komise.

Čl. 22. Prováděcí ustanovení o zkouškách uchazečů o službu ordinovaných presbyterů

 1. Způsobilost uchazeče ke kázání a vedení bohoslužebného shromáždění je posuzována v bohoslužebném shromáždění některého církevního sboru. Uchazeč vede toto shromáždění, kterému jsou přítomni pověření členové zkušební komise.
 2. Zkoušky jsou hodnoceny dvěma stupni: Prospěl nebo neprospěl.
 3. Uchazeč, jehož zkouška byla hodnocena stupněm neprospěl, ji může opakovat nejdříve po 6 měsících.
 4. Termíny zkoušek i opravných zkoušek určuje zkušební komise.

Usnesení č. 10:                    Změny Řádu pastýřské služby

ŘPS čl. 5 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘPS čl. 5 odst. 3. Znění odst. 3 se mění takto:

 1. Rada jedná podle potřeby. Podnět k zahájení jednání může dát písemným podáním u předsedy rady kterýkoli starší, kazatel, správní orgán nebo shromáždění církevního sboru, Diakonie ČCE nebo jejího střediska a komise hospodářské pomoci jmenovaná synodní radou podle Pravidel hospodářské pomoci. O projednání případu může požádat i sám dotčený starší nebo kazatel.

Usnesení č. 11:                    Změny Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 9 odst. 3 písm. d):

Synod usnáší změnu ŘDP čl. 9 odst. 3 písm. d). Písm. d) se vypouští bez náhrady.

ŘDP čl. 13 písm. B odst. 1 písm. b):

Synod usnáší změnu ŘDP čl. 13 písm. B odst. 1 písm. b). Znění písm. b) se mění takto:

b.       kazatel povolaný některým ze sborů k plné nebo částečné službě v Diakonii ČCE

ŘDP čl. 13 písm. C odst. 2 písm. g):

Synod usnáší změnu ŘDP čl. 13 písm. C odst. 2 písm. g). Písm. g) se vypouští bez náhrady.

ŘDP čl. 14 písm. B. odst. 2 první odrážka:

·         kazatel povolaný některým ze sborů k plné nebo částečné službě ve středisku

ŘDP čl. 14 písm. C. odst. 2 písm. g):

Synod usnáší změnu ŘDP čl. 14 písm. C odst. 2 písm. g). Písm. g) se vypouští bez náhrady.

Usnesení č. 12:                    Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 6:

Synod usnáší změnu ŘHC čl. 6. Znění čl. 6 se mění takto:

Čl. 6. Základní zásady hospodaření

 1. Církevní sbory jsou povinny hospodařit v souladu s obecně platnými právními předpisy podle Církevního zřízení, řádů, pravidel, statutů a usnesení synodů.
 2. Církevní sbory jsou povinny plnit finanční závazky, které jim ukládají církevní řády, pravidla, statuty a usnesení synodů.
 3. Hospodaření sborů se dále řídí těmito principy:
 4. Pro sbory všech stupňů je závazné hospodaření podle rozpočtu. Rozpočet na běžný rok sestavuje správní orgán sboru a předkládá ho k projednání příslušnému sborovému shromáždění.
 5. Základním pravidlem tvorby rozpočtu je jeho vyrovnanost. Celková výše výdajů nesmí překročit celkovou výši příjmů. Jsou-li v příjmových položkách rozpočtu uvedeny půjčky potřebné ke krytí mimořádných nezbytných výdajů, musí být přiložen reálný splátkový kalendář. Hospodaří-li sbor podle schodkového rozpočtu, musí sborové shromáždění rozhodnout o způsobu úhrady schodku.
 6. Správní orgán sboru průběžně sleduje výsledky hospodaření a podle potřeby činí opatření ke splnění rozpočtu. V případě překročení celkových výdajů stanovených v rozpočtu je nutno provést úpravu rozpočtu. Pokud skutečné výdaje přesahují rozpočtovanou částku o více než 25 % a nejsou kryty odpovídajícím zvýšením příjmů, je správní orgán povinen do jednoho měsíce předložit upravený rozpočet k projednání příslušnému sborovému shromáždění.
 7. Účetnictví a další hospodářskou evidenci vedou sbory v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškami MF ČR. Pravidla výkaznictví o majetku sboru a o sborovém hospodaření včetně podoby formulářů určuje synodní rada. Synodní rada vydává metodické pokyny, jimiž tlumočí sborům ustanovení obecně platných právních předpisů, závazná usnesení synodů a svá závazná rozhodnutí.
 8. Sborům se doporučuje vytvářet rezervní fond. Rezervní fond se tvoří každoročním odvodem 5% vlastních příjmů sboru až do výše 20% majetku sboru. Do rezervního fondu je možno jednorázově odvést část přebytku sborového hospodaření ve výši schválené příslušným sborovým shromážděním. Prostředky rezervního fondu sbor udržuje v likvidní formě (např. termínovaný vklad, dluhopis). Může je použít na krytí výdajů při mimořádných událostech (poškození nezcizitelného majetku sboru při živelních pohromách, rekonstrukce a novostavby tohoto majetku) a na úhradu rozpočtového schodku.
 9. Postup jednání se sbory, které při svém hospodaření porušují uložené povinnosti nebo neplní řádně a včas své závazky, stanovují Pravidla hospodářské pomoci.

ŘHC čl. 20:

Synod usnáší změnu ŘHC čl. 20. Do čl. 20 se vkládá nový odstavec 4 v tomto znění:

 1. V případě, že nezcizitelnou nemovitostí je bytový dům, ve kterém počet bytů přesahuje počet kazatelských míst předmětného sboru, platí ustanovení odst. 1 pouze pro byty, které jsou rozhodnutím správního orgánu sboru určeny k bydlení kazatelů sboru, a pouze v případě, má-li být takto vymezený kazatelský byt pronajat anebo propůjčen jiným osobám než kazateli příslušného sboru anebo k němu má být zřízeno věcné břemeno ve prospěch jiných osob než kazatele příslušného sboru.

ŘHC čl. 21 odst. 2:

Synod usnáší změnu ŘHC čl. 21. Do čl. 21 se vkládá nový odstavec 2 v tomto znění:

 1. Před rozhodnutím o závazku převyšujícím 2 miliony Kč je farní sbor povinen vyžádat si prostřednictvím seniorátního výboru souhlas synodní rady.

Další odstavce se přečíslují.

Usnesení č. 13:                    Změna Statutu Personálního fondu

Statut PF čl. 4 odst. 5:

Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 4 odst. 5. Znění odst. 5 se mění takto:

Synodní rada je povinna do 30. července každého roku provést odvod do Personálního fondu podle počtu kazatelů povšechného sboru a podle počtu pracovníků ÚCK a kanceláře JJ ve výši, která odpovídá rozsahu pracovních úvazků, na které čerpá příspěvek z personálního fondu.

Usnesení č. 14:                    Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst

Synod usnáší Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst a dotazník, který je jejich přílohou, ve znění navrženém v tisku č. 19/3 na str. 1-5 s touto změnou:

Do Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst se vkládá nový článek 6 v tomto znění:

Čl. 6. Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se pravidla pro zřizování kazatelských míst v ČCE, která usneslo 4. zasedání 30. synodu dne 25.5.2002.

Usnesení č. 15:                    Pravidla hospodářské pomoci

Synod usnáší Pravidla hospodářské pomoci ve znění navrženém v tisku č. 19/2 na str. 7-8 s těmito změnami:

čl. 1 odst. 3 písm. c) zní: opakované nezaplacení celocírkevních nebo seniorátních repartic ve výši stanovené rozhodnutími synodu a konventu příslušného seniorátu a v termínu stanoveném Řádem hospodaření církve

čl. 3 odst. 4 zní: Komise hospodářské pomoci spolupracuje s představiteli sboru a staršovstvem při hledání námětů a metod, které by vedly k obnovení finanční soběstačnosti sboru, k jeho řádnému hospodaření a k zajištění kontroly.

Usnesení č. 16:                    Pravidla jáhenské praxe

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila k usnesení Pravidla jáhenské praxe ve znění uvedeném v tisku č. 20 na str. 5-6 s těmito změnami:

Oddíl C Náplň jáhenské praxe ve společných seminářích zní:

1.       Součástí praxe jsou:

A.      Společná soustředění všech uchazečů:

a.       úvodní týden

b.       dva týdny katechetické

c.       dva týdny homiletické

d.       dva týdny pastorační

K náplni seminářů náleží i otázky právní, správní a hospodářské.

Společná soustředění uchazečů mohou být po dohodě s Komisí pro vikariát spojena se soustředěními vikářů, která tato komise připravuje.

B.      Speciální homiletické školení, které organizuje Komise pro jáhenskou službu.

2.       Vedoucí seminářů podají Komisi pro jáhenskou službu svá vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE.

Usnesení č. 17:                    Úprava odvolacího systému v ČCE

1.       Synod ukládá synodní radě, aby s přihlédnutím k doporučení POT vybrala vhodné církve, v jejichž řádech by bylo možné hledat inspiraci pro úpravu odvolacího systému.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby opatřila právní předpisy těchto církví a zajistila jejich pracovní překlad do češtiny.

3.       Synod ukládá synodní radě, aby POOP uložila porovnat ustanovení právních předpisů těchto církví, která se týkají práva odvolání, vyhledat problematická místa a zformulovat otázky pro další rozhovor.

4.       Synod ukládá synodní radě, aby na základě otázek, které zformuluje POOP, zprostředkovala rozhovor o odvolacím právu se zástupci dotazovaných církví za účasti POT a POOP.

5.       Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že na základě výsledků rozhovoru bude pro 4. zasedání 31. synodu připraven návrh úpravy odvolacího řízení v ČCE novým způsobem, který oddělí orgány, jež tvoří právní předpisy od orgánů, které je aplikují.

6.       Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila návrh úpravy odvolacího systému v ČCE. Tato úprava nechť vychází ze stávajícího Řádu pastýřské služby a nechť se zvláště zaměří na otázku nejvyšší odvolací instance v církvi a na posílení pravomocí pastýřských rad na obou úrovních.

C) Správa církve

Usnesení č. 18:                    Rozhodnutí o předložených zprávách

1.       Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.

2.       Synod bere na vědomí Zprávu předsedy synodu o plnění usnesení 2. zasedání 31. synodu předloženou v tisku č. 6.

3.       Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7

4.       Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru uvedenou v tisku č. 9.

5.       Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 10 s opravami uvedenými v tisku č. 2 str. 2.

6.       Synod bere na vědomí Zprávu Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 11 A.

7.       Synod bere na vědomí Hospodaření Diakonie ČCE s vysvětlením problematiky odpisů.

8.       Synod bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 11 B.

9.       Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti revizorů Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 11 C.

10.   Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 12. Příloha – EA.

11.   Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 13. Přehled sbírek na dílo JJ v roce 2004.

12.   Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 14

Usnesení č. 19:                    Budování sboru

Synod vděčně přijímá tisk č. 16 „Budování sboru“ jako podnět k dalšímu rozvíjení života sborů a ukládá synodní radě, aby zajistila jeho rozeslání do sborů ČCE. Příloha.

Usnesení č. 20:                    Problematika homosexuálních vztahů

1.       Synod s vděčností přijímá dokument Problematika homosexuálních vztahů (tisk 19/6) jako studii k tématu a ukládá synodní radě, aby dokument rozeslala do sborů.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby požádala autory dokumentu Problematika homosexuálních vztahů (tisk 19/6) o rozpracování tématu do ucelené publikace rozšířené o problematiku sociálně-etickou. Publikace nechť je vydána tiskem pro potřeby církve i veřejnosti.

Usnesení č. 21:                    Koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru

Synod bere na vědomí Koncepci užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru předloženou v tisku č. 19/8.

Usnesení č. 22:                    Spirituálové ve školách Evangelické akademie

Synod bere na vědomí zprávu o místech spirituálů ve školách Evangelické akademie a novelizované Zásady pro práci spirituálů předložené v tisku č. 19/11.

Usnesení č. 23:                    Plněná usnesení 2. zasedání 31. synodu (tisk 19)

Usnesení č. 18: Diakonská služba v církvi.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 27: Vzorové smlouvy o nájmu a užívání farních bytů.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení je plněno. Další zpráva bude předložena 4. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 29: Příručka pro konfirmační přípravu.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení je plněno. Další zpráva bude předložena 4. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 31: Žádost o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že ze strany SR bylo usnesení splněno.

Usnesení č. 35: Přepracování statutů církevních škol.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 37: Příprava nového Evangelického zpěvníku.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení je plněno. Další zpráva bude předložena po ukončení první etapy práce.

Usnesení č. 44: Bydlení studentů ETF UK.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení je plněno. Další zpráva bude předložena 4. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 58: Zásady odměňování kazatelů z Personálního fondu
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 63: Snižování nákladů na telekomunikační služby.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že usnesení je plněno. Další zpráva bude předložena 4. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 64: Rovnoprávnost státních a nestátních humanitárních organizací.
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č.19 a konstatuje, že ze strany synodní rady bylo usnesení splněno.

Usnesení č. 24:                    K usnesení č. 28 ze 2. zasedání 31. synodu „Obnovené zásady ČCE“

Synod ukládá SR, aby pověřila autora a komisi pro přípravu Obnovených zásad ČCE společnou prací na nové verzi textu Jiřího Grubera tak, aby příští zasedání synodu již mohlo obdržet text k prvnímu čtení.

Usnesení č. 25:                    K usnesení č. 48 ze 2. zasedání 31. synodu „Dětské zpěvníky“

Synod ruší usnesení č. 48 ze 2. zasedání 31. synodu ČCE.

Usnesení č. 26:                    Prohlášení synodu

Synod zřídil komisi ve složení Miloš Rejchrt, Pavel Prosek, Zdeněk Bárta, Martin Prudký, která připravila prohlášení synodu k vládě a parlamentu ČR ve věci omluvy a odškodnění českým antifašistům německé národnosti po 2. světové válce a předložila jeho znění synodu.

Synod usnáší toto prohlášení adresované vládě ČR a parlamentu ČR:

Mezi otázky, kterými se naše církev dlouhodobě zabývá, patří i česko-německé soužití, minulé, současné i budoucí. Svědčí o tom i zásadní dokument „Smíření mezi Čechy a Němci“, který synod naší církve přijal před deseti lety. V něm naše církev prosí ty, kdo byli po válce z Československa odsunuti, aby „nahlédli hloubku traumatu, které bylo předtím způsobeno z německé strany Čechům podílem na rozbití společného demokratického státu a uvržením celého českého národa na pokraj záhuby.“

Jako příslušníci českého národa ve dnech 60. výročí konce II. světové války v Evropě myslíme také na naše viny, zvláště na zločiny, jichž se po válce dopouštěli někteří Češi na Němcích, i na to, že dosud nebyl zrušen amnestijní zákon č. 115 z 8. 5. 1946, který tyto zločiny prominul. K našim dluhům patří také ocenění československých občanů německé národnosti, kteří se i za cenu osobních obětí postavili proti nacismu.

Jsme přesvědčeni, že tyto a další českou společností nepojmenované, nevyznané a nenapravené viny zatěžují naše národní vědomí a ztěžují nám i naši integraci do společné Evropy. Jsme si jisti, že smíření neodsouvá minulost do zapomnění, naopak umožňuje temné stránky minulosti vědomě zažehnávat a na pozitivní činy, myšlenky a vztahy našich předchůdců vědomě navazovat.

Žádáme proto vládu ČR, aby alespoň jako gesto dobré vůle urychleně odškodnila naše někdejší spoluobčany německé národnosti, kteří se postavili proti nacismu a zůstali věrni československému státu, a kteří přesto buď sdíleli poválečný osud československých Němců, či byli u nás postaveni do role neplnoprávných občanů.

Parlament ČR žádáme, aby při všem vědomí problematičnosti posuzování poválečné legislativy z hlediska dnešního mezinárodního práva alespoň zrušil zákony (např. č. 115/1946), které dodnes prodlužují tehdejší bezpráví a odporují současným základním evropským hodnotám.

Dne 20. května 2005                                                                                                    31. synod ČCE

Usnesení č. 27:                    Situace kubánských disidentů

Synod ukládá SR, aby sledovala situaci pronásledovaných a vězněných kubánských disidentů a apelovala na pozornost vůči tomuto problému i v české a zahraniční ekuméně.

Usnesení č. 28:                    Zásady evidence členů ve sborech

1.       Synod schvaluje zásady evidence členů ČCE uvedené v tisku č. 19/9 na str. 3.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila návrh pokynu, jak provádět evidenci členů ve sborech a její vykazování. Součástí pokynu bude i jednoznačný postup, jak odstranit dosavadní rozdíly a nesrovnalosti.

Usnesení č. 29:                    Liturgický oděv

1.       Synod ukládá synodní radě, aby rozeslala do sborů tisk č. 19/12 o liturgickém oděvu připravený PO teologickým a liturgickým.

2.       Synod usnáší, že

a.       černý talár s bílými tabulkami je i nadále standardním liturgickým oděvem v ČCE

b.       liturgický oděv může nosit každý, kdo v souladu s řády ČCE předsedá bohoslužbě

c.       přípustnou odlišností od standardního liturgického oděvu je bílý talár (alba) a štola v příslušné liturgické barvě.

d.       rozhodovat o užívání liturgického oděvu je oprávněno staršovstvo příslušného sboru.

Usnesení č. 30:                    Doplnění Agendy o nové formuláře

1.       Synod schvaluje bohoslužebné pořady a formuláře předložené v tisku č. 21 za řádné doplnění současné Agendy ČCE

2.       Synod ukládá synodní radě, aby ve smyslu usnesení č. 40 ze 3. zasedání 30. synodu dále pracovala na nové Agendě.

Usnesení č. 31:                    Ordinace presbyterů

Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala jasné stanovisko k účinnosti ordinace presbyterů a k jejich pověřování službou v církvi.


 

Usnesení č. 32:                    Povinnosti administrátorů

Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 31. synodu stanovila minimální náplně administrace:

a) sboru uprázdněného, plně administrovaného

b) sboru obsazeného jáhnem

Usnesení č. 33:                    Služba nerozvedených kazatelů/kazatelek, kteří žijí s jinou ženou/mužem

K žádosti konventu pražského seniorátu, aby synod zaujal jednoznačné stanovisko k situaci, kdy farář/ka není rozvedený/á, žije s jinou ženou/mužem a za tohoto stavu v církvi káže, vysluhuje svátosti a oddává, se synod usnáší takto: Církev své stanovisko k této věci vyjadřuje ve znění ordinačního slibu, při jehož porušení se postupuje podle Řádu pastýřské služby.

Usnesení č. 34:                    Účast dětí při večeři Páně

1.       Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vypracování stanovisek a postupů potřebných pro odpovědné rozhodování staršovstev a sborových shromáždění ve věci účasti pokřtěných dětí při večeři Páně.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby zajistila úpravy církevních řádů tak, aby bylo jasně stanoveno, jaké jsou podmínky účasti nedospělých pokřtěných u večeře Páně.

Usnesení č. 35:                    Den tolerance

Synod ukládá synodní radě, aby navrhla Ekumenické radě církví a Biskupské konferenci v ČR, ať si křesťané v ČR společně připomínají 13. říjen jako Den tolerance na památku vyhlášení tolerančního patentu roku 1781. Myšlenkou tohoto dne nechť je připomenutí všech dosavadních zápasů našeho národa za svobodu víry a svědomí a současně příležitost k setkání a rozhovorům s různými menšinami a skupinami lidí odlišných názorů, pro které je vzájemná tolerance stejně důležitá jako věrnost vlastnímu přesvědčení. Pokud by se tato tradice vžila, mohla by se stát výzvou i pro sekulární veřejnost.

Usnesení č. 36:                    Den reformace

Synod vyzývá synodní radu, aby podnítila sbory, ať v rámci bohoslužebných shromáždění (event. při dalších příležitostech – biblické hodiny, sborové dny, večery či rozhovory) připomínají (dle uvážení staršovstva i vysluhováním večeře Páně) 31. říjen jako Den reformace.

Usnesení č. 37:                    Spolupráce ČCE a Slezské evangelické církve a. v.

Synod ukládá synodní radě, aby s představiteli Slezské evangelické církve a. v. vedla jednání o možnostech co nejtěsnější spolupráce mezi oběma sesterskými církvemi.

Usnesení č. 38:                    Odluka církve a státu

Synod si přeje, aby v církvi byla nově projednána otázku vztahu (odluky) církve a státu a zejména její teologický, příp. politologický smysl (nejen finanční řešení). Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala potřebná stanoviska k této problematice, a předložila je sborům k rozhovoru.

Usnesení č. 39:                    Sloučení sborů

Synod neschvaluje návrh na sloučení sborů v Telči a Velké Lhotě u Dačic a ukládá seniorátnímu výboru a konventu Horáckého seniorátu, aby do 4. zasedání 31. synodu znovu zvážily, zda v daném případě není vhodnější postupovat dle ŘSC čl. 6 o sdružení sborů.

Usnesení č. 40:                    Prodloužení misijního místa

1.       Synod prodlužuje do 30.9.2006 misijní místo seniorátního faráře Královéhradeckého seniorátu určeného pro práci v EA Náchod. Podpora se poskytuje v rozsahu ½ stanoveného odvodu do PF.

2.       Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila vyhodnocení podporovaného místa a navrhla systémové řešení odvodů do Personálního fondu za spirituály EA.

Usnesení č. 41:                    Zřízení podporovaného kazatelského místa

Synod zřizuje podporované místo faráře ve FS Hořovice na 1 rok a ukládá Pražskému seniorátu, aby podal zprávu o průběhu Projektu pro Hořovice příštímu zasedání synodu.

Usnesení č. 42:                    Zřízení místa celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě

1.       Synod zřizuje místo celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě.

2.       Výdaje spojené s prací celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě ve výši 180 000,- Kč mimo mzdové náklady budou kryty ze zdrojů v následujícím pořadí:

a.       granty, sponzorské dary a jiné mimocírkevní zdroje

b.       celocírkevní sbírka na misii

c.       celocírkevní prostředky (rozpočet ÚCK)

Usnesení č. 43:                    Zřízení střediska Diakonie ČCE

Synod souhlasí se zřízením samostatného střediska Diakonie ČCE ve Vlašimi, které bude zaměřeno na pomoc mladým lidem v krizi.

Usnesení č. 44:                    Zrušení škol Diakonie ČCE

Synod vyslovuje předběžný souhlas se zrušením škol Diakonie ČCE uvedených v příloze č. 1, a s jejich sloučením se středisky Diakonie, při kterých jsou školy zřízeny. Střediska, u kterých jsou jednotlivé školy zřízeny, jsou uvedena v příloze č. 2. Veškerá aktiva i pasiva zrušených škol Diakonie ČCE přejdou do majetku střediska, se kterým se školy slučují. Synod ukládá představenstvu Diakonie, aby informovalo 4. zasedání 31. synodu ČCE o tom, které školy byly zrušeny.

Usnesení č. 45:                    Využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů

Synod ukládá synodní radě, aby vstoupila do rozhovoru s příslušnými subjekty (UK ETF, pražský SOM, studenti UK ETF, studentský farář) o možnosti využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů teologie, kteří procházejí homiletickým seminářem.

Usnesení č. 46:                    Užívání titulů v ČCE

Synod doporučuje, aby se tam, kde to není nezbytné, v ČCE upustilo od užívání titulů.

Usnesení č. 47:                    Sbory ČCE ve Zlatých stránkách

Synod doporučuje sborům, aby ve Zlatých stránkách 2006–2007 zajistily zápis sboru podle jednotného schématu takto: CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ – FARNÍ SBOR … (SÍDLO SBORU).

Usnesení č. 48:                    Schematismus sborů v Evangelickém kalendáři

Synod ukládá synodní radě, ať zajistí, aby schematismus sborů v Evangelickém kalendáři opět obsahoval roky narození kazatele a kurátora sboru.

Usnesení č. 49:                    Začátky bohoslužeb na Internetu

Synod vyzývá sbory, aby požádaly obecní a městská zastupitelstva, ať na svých webových stránkách uvádějí začátky bohoslužeb.

Usnesení č. 50:                    Usnesení a tisky synodu na Internetu

Synod ukládá synodní radě, aby do 4 týdnů po oficiálním vyhlášení usnesení synodu zveřejňovala tato usnesení na internetových stránkách ČCE, a to tak, aby odkazy na tisky synodu byly nahrazeny plným odsouhlaseným zněním příslušných tisků, s výjimkou těch, které jsou rozhodnutím synodu označeny jako neveřejné.

Usnesení č. 51:                    Téma 4. zasedání 31. synodu

Synod se usnáší, že 4. zasedání 31. synodu se vrátí k tématu „Budování sboru“ s přihlédnutím k tomu, jakou odezvu měl v církvi příslušný materiál z 3. zasedání 31. synodu. Synod prosí seniorátní výbory, aby dodaly výstup z rozhovoru ve sborech a definovaly okruh konkrétních otázek, které při rozhovoru nad materiálem vyvstaly.

Usnesení č. 52:                    Příští zasedání synodu

Synod stanovuje dobu 4. zasedání 31. synodu na dny 18. až 21. května 2006.

 


D) Hospodaření církve

Usnesení č. 53:                    Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2004

1.       Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru v roce 2004, jehož přehled je předložen v tisku č. 8 s opravami předloženými v tisku č. 2 str. 2. /komentář/

2.       Synod bere na vědomí zprávu o hospodaření s Personálním fondem a schvaluje čerpání prostředků z Personálního fondu v r. 2004 v celkové výši 11 093 065,- Kč.

3.       Synod bere na vědomí upřesňující účetní operace, které na základě doporučení auditora upravují stav fondů vzhledem ke skutečnosti.

Usnesení č. 54:                    Rozpočet povšechného sboru pro rok 2005

Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2005 předložený v tisku č. 15 na str. 1-4.

Usnesení č. 55:                    Celocírkevní repartice v roce 2006

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2006 v celkové výši 3 120 100,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2006

Seniorát

Repartice 2006

I

Pražský

523 400

VIII

Chrudimský

252 500

II

Poděbradský

239 700

IX

Poličský

143 500

III

Jihočeský

62 200

X

Horácký

194 100

IV

Západočeský

125 700

XI

Brněnský

381 900

V

Ústecký

97 300

XII

Východomoravský

472 000

VI

Liberecký

73 400

XIII

Moravskoslezský

338 400

VII

Královéhradecký

181 800

XIV

Ochranovský

34 200

Celkem

3 120 100

Usnesení č. 56:                    Celocírkevní sbírky v r. 2006

Synod usnáší, že v roce 2006 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

1.   Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost     - postní neděle

2.   Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty                      - Velikonoce

3.   Sbírka pro Diakonii                                          - Svatodušní svátky

4.   Sbírka solidarity sborů                                     - červen

5.   Sbírka pro Evangelickou akademii                     - první neděle v září

6.   Sbírka pro sociální a charitativní pomoc            - Díkčinění

7.   Sbírka JTD                                                     - do konce října

8.   Sbírka pro bohoslovce a vikariát                       - Vánoce

Usnesení č. 57:                    Odvod do Personálního fondu v r. 2006

Synod stanovuje pro rok 2006 odvod do Personálního fondu ve výši 63 000,- Kč za každé místo obsazené kazatelem.

Usnesení č. 58:                    Použití prostředků Personálního fondu

Synod schvaluje následující způsob rozdělení prostředků shromážděných v Personálním fondu:

1.       Uvolněná část Personálního fondu se stanovuje na 95 % výběru odvodů do Personálního fondu v předchozím roce (zbývajících 5 % je určeno na solidaritu sborů).

2.       Z prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce je 70 % určeno na přímou výplatu odměn a příplatků v běžném roce, 10 % na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů, 5 % na solidaritu sborů a 15 % jako rezerva, kterou je správní rada Personálního fondu oprávněna použít na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu.

3.       Nevyčerpaná rezerva bude vždy na konci roku převáděna do uzavřené části Personálního fondu.

4.       Pokud v roce 2006 nedojde ze strany státu k valorizaci mezd, bude v tomto roce 75 % prostředků Personálního fondu shromážděných v předchozím roce použito na přímou výplatu odměn a příplatků a 10 % ponecháno jako rezerva.

Synod schvaluje, že platy kazatelů/-lek se budou skládat z těchto složek:

1.       Ze základního platu a z hodnostního příplatku ve výši 1/3 rozpětí stanoveného vyhláškou MPSV ČR, resp. ve výši stanovené rozhodnutím MK ČR o dotaci na platy kazatelů. Případné snížení dotace na základní platy a hodnostní příplatky v průběhu roku bude vyrovnáno z uvolněné části PF.

2.       Z odměn za vyšší výkon (mentorství a administrace) ve výši stanovené Vnitřní směrnicí ČCE pro platy kazatelů (viz Tisk 4. zasedání 30. synodu č. 15, část 4. Odměny za vyšší výkon), které budou hrazeny z prostředků poskytovaných MK ČR na odměny za vyšší výkon a doplňovány z uvolněné části Personálního fondu.

3.       Z odměn rozdělovaných na základě rozhodnutí seniorátních výborů, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

4.       Z ostatních příplatků, které budou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu. Výše ostatních příplatků bude stanovena nezávisle na platové třídě, pouze v závislosti na velikosti pracovního úvazku a rozdělena rovnoměrně mezi všechny kazatele/-ky. Místo části ostatních příplatků mohou být kazatelům/-kám na jejich žádost poskytovány jídelní kupony.

5.       Z příspěvku na penzijní připojištění, jenž bude poskytován kazatelům/-kám, kteří/-ré mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, a bude hrazen z uvolněné části Personálního fondu.

Synod ruší část 3. Hodnostní přídavky z Vnitřní směrnice ČCE pro platy kazatelů usnesené 4. zasedáním 30. synodu (viz Tisk č. 15 ze 4. zasedání 30. synodu).

Priorita plateb z PF:


1)      základní mzdy

2)      hodnostní příplatky

3)      odměny za vyšší výkon   

4)      příspěvek na penzijní připojištění

5)      odměny rozdělované SV

6)      statní příplatky (vč. stravenek)


Usnesení č. 59:                    Hospodaření s prostředky Personálního fondu

1.       Synod doporučuje správní radě Personálního fondu, aby ukládala prostředky Personálního fondu do dluhopisů, resp. podílových dluhopisových fondů renomovaných emitentů.

2.       Za renomovaného emitenta synod považuje subjekt, který dlouhodobě působí na českém kapitálovém trhu, a který vydal kotované cenné papíry dostatečně kryté kapitálem.

Usnesení č. 60:                    Dluhy sborů vůči Personálnímu fondu

1.       Synod žádá sbory, které nesplatily své dluhy vůči Personálnímu fondu a nezaslaly splátkový kalendář, aby tak učinily do 30.9.2005

2.       Synod ukládá sborům, aby nesplacené dluhy vůči Personálnímu fondu zavedly v roce 2005 do svého účetnictví.

3.       Synod ukládá synodní radě a seniorátním výborům, aby do 31.8.2005 aktualizovaly a vzájemně odsouhlasily přehled částek, které sbory dluží Personálnímu fondu, a aby předložily informaci 4. zasedání 31. synodu.

4.       Synod se usnáší, že rozhodnutí ve věci dluhů sborů vůči Personálnímu fondu odkládá na 4. zasedání 31. synodu.

5.       Synod odkládá na 4. zasedání 31. synodu rozhodnutí o návrhu z rozpravy č. 133, který zní:
Synod se usnáší, že promíjí dlužné odvody do Personálního fondu za léta 1994-2000 včetně. Sbory, které v letech 1994-2000 odvody řádně provedly, si je mohou odečíst od odvodů v letech následujících.

Usnesení č. 61:                    Liberalizace odvodů do Personálního fondu

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila v církvi diskusi o liberalizaci odvodu sborů do personálního fondu a s jeho výsledkem seznámila 4. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 62:                    Rozhodnutí o nezcizitelných nemovitostech

Synod schvaluje seznam nezcizitelných nemovitostí povšechného sboru, který dle ŘHC čl. 15 odst. 3 předložila synodní rada jako správní orgán povšechného sboru. Mezi nezcizitelné nemovitosti patří rovněž budova ETF UK v Černé ulici.

Usnesení č. 63:                    Úhrada nákladů synodu

Náklady 3. zasedání 31. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny takto: V případech, kdy byl použit osobní automobil obsazený nejméně čtyřmi osobami, bude hrazeno cestovné autem dle zákona o cestovních náhradách. Ve všech ostatních případech bude hrazeno cestovné ve výši nákladů na jízdné v prostředcích hromadné dopravy. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

Za předsednictvo synodu:      Vladimír Kopecký, předseda 31. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE:           Joel Ruml, synodní senior,

                                          Mahulena Čejková, synodní kurátorka