Usnesení l. mimořádného zasedání 31. synodu ČCE
22. listopadu 2003, Praha 2 - Vinohrady, Korunní 60Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 31. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení
1. mimořádného zasedání 31. synodu ČCE:


B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy


Usnesení č. 1: Zahájení řízení o změně Církevního zřízení - zkrácení funkčního období

Synod ukládá synodní radě, aby dle CZ § 25. odst. 5. a) zahájila řízení o těchto změnách Církevního zřízení:
CZ § 8 odst. 3:
Slova „šest let“ změnit na „čtyři roky“.
Navržené znění: Členové a náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na čtyři roky. …
CZ § 19 odst. 3:
slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“.
Navržené znění: Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na čtyřleté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.
CZ § 22 odst. 5:
slovo šestileté změnit na „čtyřleté“.
Navržené znění: Konvent volí na čtyřleté období seniorátní výbor. …
CZ § 22 odst. 7:
slova „šest let“ změnit na „čtyři roky“.
Navržené znění: Konvent volí na čtyři roky členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady.
CZ § 22 odst. 8:
slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“.
Navržené znění: Konvent volí na čtyřleté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva JJ z kazatelů a starších farních sborů seniorátu.
CZ § 25 odst. 8:
slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“.
Navržené znění: Synod volí na čtyřleté období šestičlennou synodní radu, …
CZ § 25 odst. 11:
Slovo „šesti“ změnit na „čtyř“.
Navržené znění: Synod volí na dobu čtyř let církevní pastýřskou radu a její náhradníky.
CZ § 25 odst. 12:
slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“.
Navržené znění: Synod volí na čtyřleté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva JJ z kazatelů a starších farních sborů.
Pokud příští zasedání synodu přijme tuto změnu CZ s konečnou platností, změní se analogicky i Řád o správě církve (čl. 20 odst. 4; čl. 20 odst. 8; čl. 27 odst. 1 písm. e); čl. 29 odst. 1; čl. 37 odst. 1 písm.e); čl. 41 odst. 1), Řád pastýřské služby (čl. 4 odst. 2; čl. 4 odst. 3) a Statut Jeronýmovy jednoty (čl. 3 odst. 2; čl. 5 odst. 2)


Usnesení č. 2: Zahájení řízení o změně Církevního zřízení § 22 odst. 6

Synod ukládá SR, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 22, odst. 6 vypuštěním slov: „ve svém ustavujícím zasedání”.
Navržené znění: Konvent volí na čtyřleté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky.


Usnesení č. 3: Změny Řádu pro kazatele
ŘK čl. 6 odst. 5:
Synod se usnáší na změně Řádu pro kazatele čl. 6 odst. 5 v tomto znění:
Služba kazatele v církevním sboru končí, přijal-li jiné plnočasové zaměstnání Od tohoto ustanovení může synodní rada ČCE udělit dispens v případě, že kazatel přijme plnočasové zaměstnání v zařízení církevní služby ČCE (viz CZ § 4 odst. 1)
ŘK čl. 8 odst. 3:
Synod se usnáší na změně Řádu pro kazatele čl. 8 odst. 3 v tomto znění:
Kazatel povšechného sboru je jednak ordinovaný kazatel, volený synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady ve smyslu čl. 12/3
a dále farář nebo jáhen, který nevykonává funkci správce sboru, protože působí v jiných institucích celocírkevního charakteru ve smyslu kazatelského reversu (např. pracuje v kanceláři synodní rady, je učitelem bohosloví na ETF UK, na církevních středních a vyšších odborných školách, v ústředí Diakonie, ve vězeňské duchovenské péči, v armádě, ve sdělovacích prostředcích).


Usnesení č. 4: Uvedení Řádu o správě církve do souladu s Církevním zřízením
Synod ukládá synodní radě, aby připravila návrh na změnu CZ a řádů tak, aby byla uvedena do souladu ustanovení CZ § 18 odst. 5 a ŘSC čl. 18 odst. 1 a ustanovení CZ § 18 odst. 7 a ŘSC čl. 18 odst. 5.


Usnesení č. 5: Změny církevních řádů - zřizování nekazatelských míst
Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh úpravy církevních řádů upravující postup při zřizování nekazatelských pracovních míst povšechného sboru


Usnesení č. 6: Změny církevních řádů - účast delegátů členských církví GEKE na synodu ČCE
Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu zajistila návrh právní úpravy, která bude řešit účast delegátů členských církví Společenství evangelických církví v Evropě, aby se jejich zástupci mohli aktivně účastnit jednání synodu.


C) Správa církve


Usnesení č. 7: Evidence členů ve sborech
Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu navrhla jednotný způsob evidence a vykazování počtu členů ČCE ve sborech ČCE a poté uložila všem sborům a seniorátům, aby stanovený postup dodržovaly.


Usnesení č. 8: Zřizovatel církevních škol
Synod se usnáší, že zřizovatelem církevních škol Evangelické akademie je Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 a ukládá, aby v tomto smyslu přepracovala příslušné statuty.


Usnesení č. 9: Kaplanská služba ve školách
Synod ukládá synodní radě, aby jednala o možnostech kaplanské služby ve školách a zejména mezi vysokoškolskými studenty.


Usnesení č. 10: Dotisk dětských zpěvníků
Synod ukládá SR, aby prostřednictvím nakladatelství Kalich jednala s autory o dotisku dětských zpěvníků Buď tobě sláva a Zpívejte s námi.


Usnesení č. 11: Příprava nového evangelického zpěvníku
Synod ukládá synodní radě, aby učinila kroky potřebné k zahájení prací na přípravě nového evangelického zpěvníku.


D) Hospodaření církve


Usnesení č. 12: Hospodaření s Personálním fondem
Synod ukládá synodní radě, aby každý rok předkládala všem církevním sborům rozbor hospodaření s Personálním fondem.


Usnesení č. 13: Hospodaření Diakonie ČCE
a) Synod ukládá představenstvu Diakonie ČCE, aby ve spolupráci s ústředím Diakonie ČCE vypracovalo koncepci vyrovnaného hospodaření Diakonie ČCE a jejích středisek a předložilo ji 2. zasedání 31. synodu.
b) Synod ukládá představenstvu Diakonie ČCE, aby ve spolupráci s ústředím Diakonie ČCE předložilo 2. zasedání 31. synodu zprávu, jak byla uhrazena ztráta Diakonie ČCE a jejích středisek z předchozích let.


Usnesení č. 14: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. mimořádného zasedání 31. synodu ČCE budou uhrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny dle zákona o cestovních náhradách ve výši nákladů na jízdné v hromadných dopravních prostředcích. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy. 

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 31. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,
Mahulena Čejková, synodní kurátorka