Statut Jeronýmovy jednoty EVANGNET

STATUT JERONÝMOVY JEDNOTY

OBSAH:

Čl. 1. Postavení a poslání Jeronýmovy jednoty

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

Čl. 3. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty

Čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

Čl. 5. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

Čl. 7. Spolupráce Jeronýmovy jednoty s Ústřední církevní kanceláří

Čl. 8. Hospodaření Jeronýmovy jednotyČl. 1. Postavení a poslání Jeronýmovy jednoty

 1. Jeronýmova jednota je zvláštním zařízením církevní služby ČCE bez právní subjektivity zřízeným synodem podle § 5 CZ.
 2. Za činnost Jeronýmovy jednoty odpovídají správní orgány příslušných sborů.
 3. Jeronýmova jednota má dvojí poslání:
  1. Koná podpůrnou činnost zaměřenou na údržbu a výstavbu církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem sborů ČCE, českých evangelických sborů v zahraničí, případně dalších zahraničních evangelických sborů, a na pořízení a obnovu vybavení těchto objektů, a proto
   • shromažďuje a spravuje finanční prostředky z tuzemska i zahraničí na údržbu, obnovu a výstavbu církevních objektů a jejich vybavení
   • rozděluje tyto prostředky potřebným církevním sborům a zařízením
  2. Plní v ČCE poradní funkci v otázkách stavebních, a proto
   • posuzuje stavební záměry církevních sborů z hlediska účelnosti, hospodárnosti a kvality
   • poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemovitým majetkem.

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

 1. Ve své činnosti se Jeronýmova jednota řídí Církevním zřízením a řády ČCE, usneseními synodů a obecně závaznými právními předpisy ve všem, co není výslovně upraveno v tomto statutu.
 2. Jeronýmova jednota koná svou činnost v rámci církevních sborů ČCE.
 3. Pracovníkům Jeronýmovy jednoty nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. Všichni pracovníci Jeronýmovy jednoty mají nárok na náhradu cestovních výloh.
 4. Činnost Jeronýmovy jednoty ve farním sboru zajišťuje staršovstvo. Na úrovni seniorátního sboru je nadřízeným správním orgánem Jeronýmovy jednoty seniorátní výbor, na úrovni povšechného sboru je nadřízeným správním orgánem Jeronýmovy jednoty synodní rada.

Čl. 3. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty

 1. Činnost Jeronýmovy jednoty na úrovni seniorátního sboru řídí seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty.
 2. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty jsou tříčlenná. Dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty volí konvent z členů farních sborů příslušného seniorátu na dobu 6 let. Virilním členem seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen seniorátního výboru příslušného seniorátu.
 3. Volenými členy seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty nemohou být členové ani náhradníci seniorátního výboru.
 4. Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty se schází k zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Náhradníci se mohou účastnit zasedání s hlasem poradním.
 5. Jménem seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty jedná jeho předseda, případně další pověřený člen.
 6. Působnost seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty je následující:
  • organizuje sbírku darů Jeronýmovy jednoty ve sborech seniorátu,
  • svolává seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty a připravuje jeho program,
  • vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů seniorátu a předkládá seniorátnímu shromáždění Jeronýmovy jednoty návrhy na určení pořadí jejich naléhavosti,
  • předkládá seniorátnímu shromáždění Jeronýmovy jednoty návrhy na rozdělení příslušné části prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů Jeronýmovy jednoty,
  • předkládá seniorátnímu shromáždění Jeronýmovy jednoty, seniorátnímu výboru a konventu návrhy usnesení.

Čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty zasedá zpravidla jednou ročně.
 2. Poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období z členů farních sborů staršovstva sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů příslušný seniorátní výbor. Virilními poslanci jsou členové seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.
 3. Ve sborech, které jsou na konventu zastoupeny méně než čtyřmi poslanci, je do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden poslanec a jeden náhradník, ve sborech, které jsou zastoupeny čtyřmi a více poslanci, jsou voleni dva poslanci a dva náhradníci.
 4. Působnost seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty je následující:
  • rozhoduje o pořadí naléhavosti stavebních záměrů farních sborů seniorátu,
  • na základě doporučení seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty rozhoduje o rozdělení jedné třetiny prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů Jeronýmovy jednoty ve farních sborech seniorátu,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Jeronýmovy jednoty v seniorátu a předkládá ji prostřednictvím seniorátního výboru k vyjádření konventu.

Čl. 5. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

 1. Činnost Jeronýmovy jednoty na úrovni povšechného sboru řídí ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty.
 2. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty je pětičlenné. Čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty volí synod z členů farních sborů církve na dobu 6 let. Virilním členem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen synodní rady ČCE. S hlasem poradním se zasedání ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty mohou účastnit zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře odpovědní za spolupráci s Jeronýmovou jednotou, zahraniční a ekumenické vztahy, fundraising a stavební záležitosti.
 3. Za členy ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty nemohou být voleni členové ani náhradníci synodní rady.
 4. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty se schází k řádným zasedáním v pravidelných obdobích nejméně pětkrát ročně. Náhradníci se mohou účastnit zasedání s hlasem poradním.
 5. Jménem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty jedná jeho předseda, případně další pověřený člen.
 6. Působnost ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty je následující:
  • spolupracuje se zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře odpovědnými za spolupráci s Jeronýmovou jednotou,
  • metodicky řídí činnost seniorátních představenstev Jeronýmovy jednoty,
  • svolává ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty a připravuje jeho program,
  • vyjadřuje se ke stavebním záměrům církevních sborů a předkládá ústřednímu shromáždění Jeronýmovy jednoty návrhy na určení pořadí jejich naléhavosti,
  • předkládá ústřednímu shromáždění Jeronýmovy jednoty návrhy na rozdělení příslušné části prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů Jeronýmovy jednoty a všech ostatních shromážděných prostředků,
  • rozhoduje o poskytování půjček z Jubilejního tolerančního fondu,
  • předkládá ústřednímu shromáždění Jeronýmovy jednoty, synodní radě a synodu návrhy usnesení.

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období jednotlivé konventy z členů farních sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů synodní rada. Virilními poslanci jsou členové ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.
 2. V seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny čtyřmi poslanci, je do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden poslanec a jeden náhradník, v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny šesti poslanci, jsou voleni dva poslanci a dva náhradníci, a v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny více než šesti poslanci, jsou voleni tři poslanci a tři náhradníci.
 3. Působnost ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty je následující:
  • na základě doporučení ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty rozhoduje o rozdělení dvou třetin prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů v seniorátech a o rozdělení všech ostatních shromážděných prostředků,
  • rozhoduje o pořadí naléhavosti stavebních záměrů církevních sborů,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Jeronýmovy jednoty a předkládá ji prostřednictvím synodní rady k vyjádření synodu.

Čl. 7. Spolupráce Jeronýmovy jednoty s Ústřední církevní kanceláří

 1. Ústřední církevní kancelář poskytuje podporu dílu Jeronýmovy jednoty.
 2. Na úrovni povšechného sboru vykonává běžnou činnost Jeronýmovy jednoty Ústřední církevní kancelář. Podrobnosti stanoví organizační řád ÚCK.

Čl. 8. Hospodaření Jeronýmovy jednoty

 1. Jeronýmova jednota hospodaří s finančními prostředky shromážděnými v rámci podpůrné činnosti. Tyto prostředky tvoří samostatný fond v rámci hospodaření příslušného církevního sboru.
 2. Zdroje prostředků, s nimiž Jeronýmova jednota hospodaří, jsou zejména:
  • každoroční sbírka darů Jeronýmovy jednoty konaná ve všech farních sborech ČCE,
  • sbírka na Jubilejní toleranční fond,
  • další sbírky konané ve sborech ČCE pro stavební účely,
  • dary tuzemských fyzických a právnických osob,
  • dary zahraničních fyzických a právnických osob,
  • příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů na opravy církevních budov.
 3. Účetnictví Jeronýmovy jednoty je součástí účetnictví příslušného církevního sboru.
 4. Náklady na činnost Jeronýmovy jednoty jsou hrazeny z prostředků shromážděných činností Jeronýmovy jednoty.
 5. Prostředky shromážděné sbírkou darů a ostatní prostředky, s nimiž Jeronýmova jednota hospodaří, včetně prostředků JTD, mohou být použity na úhradu přímých nákladů spojených s údržbou a výstavbou objektů a jejich vybavení, případně na úhradu vedlejších nákladů, tj. nákladů na projektovou dokumentaci, na přípravu žádostí o granty a dotace atd.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento statut je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: