Řád vizitací sborů EVANGNET

ŘÁD VIZITACÍ SBORŮ

OBSAH:

Čl. 1. Smysl a účel vizitací

Čl. 2. Druhy vizitací

Čl. 3. Řádné vizitace

Čl. 4. Obecná ustanovení


Čl. 1. Smysl a účel vizitací

Vizitace slouží zejména těmto účelům:
 1. Vyjádření a prohloubení jednoty vyznání, učení a řádu církve a prohloubení vzájemnosti jednotlivých sborů a seniorátů.
 2. Poznání vnitřního života jednotlivých sborů a seniorátů, jejich duchovního růstu, misijního vyzařování, ekumenické otevřenosti, vztahu k veřejnosti, jakož i problémů, které se v práci sborů a seniorátů objevují.
 3. Pastýřské péči o faráře, jáhny a starší i o další sborové pracovníky a jejich rodiny.
 4. Kontrole hospodářských a správních záležitostí ve sborech a seniorátech.

Čl. 2. Druhy vizitací

Vizitace se konají několikerou formou:
 1. Vizitace řádné, vyplývající z vizitační povinnosti seniorátních výborů a synodní rady.
 2. Vizitace příležitostné, konané v souvislosti s událostmi v životě sborů a seniorátů, jako jsou: ordinace, instalace farářů nebo jáhnů, jubilea, slib presbyterů, uvedení církevních budov do provozu apod.
 3. Vizitace vyžádané konané z podnětu jednotlivého sboru či seniorátu.
 4. Vizitace neohlášené, konané z pověření seniorátního výboru (synodní rady).

Čl. 3. Řádné vizitace

 1. Vizitace sborů seniorátu se konají v odpovědnosti seniorů. Vizitace sborů seniorů, sborů spravovaných náměstky syn. seniora a vizitace seniorátních výborů se provádějí v odpovědnosti synodního seniora. Vizitací ve sborech, které senior či náměstek synodního seniora administrují, může synodní rada, nevykoná-li je sama, pověřit seniorátní výbor příslušného seniorátu. Během jednoho funkčního období budou navštíveny všechny sbory seniorátu a všechny senioráty církve.
 2. Vizitaci koná komise, kterou tvoří nejméně jeden z farářů, kteří jsou členy seniorátního výboru, resp. synodní rady (obvykle senior nebo synodní senior) a nejméně jeden laický člen seniorátního výboru (synodní rady). Podle konkrétní potřeby přijmou k vizitaci i další církevní pracovníky i mimo seniorátní výbor (synodní radu).
 3. Je vhodné, aby vizitaci provázelo bohoslužebné shromáždění sboru.
 4. Vizitace ve sborech sleduje tyto okruhy života a práce:
  1. zvěstování slova Božího
  2. vysluhování svátostí
  3. bohoslužebný pořádek
  4. výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
  5. práce a vzdělávání staršovstva
  6. pastorace ve sboru
  7. obětavost a hospodaření ve sboru
  8. vedení sborové agendy včetně archivu
  9. osobní záležitosti pracovníků sboru
  10. ekumenická spolupráce
  11. vztah k veřejnosti
 5. Při vizitaci farního sboru kontroluje vizitační komise zejména:
  1. knihy narozených a pokřtěných, konfirmovaných, oddaných a zemřelých
  2. kartotéku členů sboru a seznam členů sboru s hlasovacím právem
  3. soupis archivních fondů sboru a skutečný stav sborového archivu
  4. inventarizaci a stav nemovitého i movitého majetku sboru
  5. povolací listiny farářů a jáhnů včetně smluv a dohod, které s nimi souvisejí
  6. platné sborové a kazatelské statuty
  7. zápisy ze schůzí staršovstva
  8. zápisy z jednání sborového shromáždění včetně příloh
  9. způsob a kvalitu vedení účetnictví sboru (aktuální deníky a účetní doklady)
  10. účetní závěrky sboru a zprávy revizorů sborového hospodaření za poslední tři roky
  11. veškerá daňová přiznání za poslední tři roky
  12. veškeré platné smlouvy (pojistné, pracovní, nájemní a jiné)
  13. evidenci došlé a odeslané pošty
  14. výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob a doklad o registraci u finančního úřadu
 6. Při vizitaci seniorátu se navíc sledují tyto otázky:
  1. vztahy mezi sbory a faráři a jáhny působícími v seniorátu
  2. práce SV
  3. vedení seniorátní agendy včetně seniorátního archivu
  4. vzdělávání církevních pracovníků v rámci seniorátu
  5. ekumenická spolupráce na úrovni seniorátu
  6. vztah k veřejnosti v seniorátu
 7. Vizitační komise může při vizitaci použít vizitační dotazník, který je přílohou tohoto řádu, jako pomůcku pro zkoumání jednotlivých oblastí života a činnosti sboru. Starší ani faráři a jáhnové vizitovaného sboru však nejsou povinni vyjadřovat se ke všem otázkám a tvrzením, které interview obsahuje.
 8. Vizitační komise pořídí o vizitaci zápis, který do 30 dnů od vizitace zašle správnímu orgánu vizitovaného sboru a nadřízenému správnímu orgánu. Správní orgán vizitovaného sboru má právo se k zápisu písemně vyjádřit a zaslat své vyjádření nadřízenému správnímu orgánu.

Čl. 4. Obecná ustanovení

 1. Termín vizitace (s výjimkou neohlášených vizitací dle čl. 2 písm. d) bude včas dojednán se správním orgánem vizitovaného sboru, aby se sbor mohl na vizitaci řádně připravit.
 2. Vizitovaný sbor poskytne vizitační komisi všechny dokumenty a informace, o které vizitační komise požádá. Členové vizitační komise jsou vázáni mlčenlivostí o věcech, které jim v souvislosti s vizitací byly důvěrně sděleny.
 3. O vizitacích dle čl. 2. písm. b–d podává vizitující stručnou zprávu správnímu orgánu vizitovaného sboru a nadřízenému správnímu orgánu.

Ke stažení: Vizitační dotazník v PDF nebo v ODT nebo v DOC


Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento řád je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: