Řád o správě církve EVANGNET

ŘÁD O SPRÁVĚ CÍRKVE

OBSAH:

Oddíl A. Organizace církve (k §§ 4, 21 a 24 CZ)

Čl. 1. Územní členění církve

Čl. 2. Zřízení farního sboru

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

Čl. 4. Změna sídla farního sboru

Čl. 5. Změna hranic farních sborů a seniorátů

Čl. 6. Sloučení farních sborů

Čl. 7. Zrušení farního sboru

Čl. 8. článek zrušen bez přečíslování následujících

Oddíl B. Zastupování církevních sborů (k § 6 CZ)

Čl. 9. Zastupování církevních sborů navenek a podpisování listin

Oddíl C. Správní orgány (k § 9 CZ)

Čl. 10. Členství ve správním orgánu

Čl. 11. Překážky funkční

Oddíl D. Správní komise (k § 10 CZ)

Čl. 12. Jmenování a působnost správní komise

Oddíl E. Církevní dohled a opravné prostředky (k § 20 CZ)

Čl. 13. Církevní dohled

Čl. 14. Odvolací instance

Čl. 15. Odvolání k synodu

Čl. 16. Lhůty k odvolání

Čl. 17. Zkoumání odvolání

Oddíl F. Farní sbor a kazatelská stanice (k § 21 CZ)

Čl. 18. Název a sídlo farního sboru

Čl. 19. Přestěhování členů

Čl. 20. Kazatelská stanice a místo duchovenské služby

Oddíl G. Sborové shromáždění (k § 22 CZ)

Čl. 21. Působnost sborového shromáždění

Oddíl H. Staršovstvo (k § 23 CZ)

Čl. 22. Členství ve staršovstvu

Čl. 23. Funkcionáři staršovstva

Čl. 24. Působnost staršovstva

Čl. 25. Náhrada výdajů členů staršovstva

Čl. 26. Neúčast na zasedáních staršovstva

Oddíl I. Seniorátní shromáždění (konvent) (k § 25 CZ)

Čl. 27. Členství v konventu

Čl. 28. Předsednictvo konventu

Čl. 29. Působnost konventu

Oddíl J. Seniorátní výbor a senior (k § 26 CZ)

Čl. 30. Ustanovení seniora, seniorátního kurátora a členů seniorátního výboru

Čl. 31. Členství v seniorátním výboru a povolávání náhradníků

Čl. 32. Funkcionáři seniorátu

Čl. 33. Působnost seniorátního výboru

Čl. 34. Seniorátní poradní odbory a komise

Čl. 35. Působnost seniora

Čl. 36. Náhrada výdajů členů seniorátního výboru a funkcionářů seniorátu

Oddíl K. Shromáždění povšechného sboru (synod) (k §§ 28 a 29 CZ)

Čl. 37. Členství v synodu

Čl. 38. Zasedání synodu

Čl. 39. Působnost synodu

Čl. 40. Předsednictvo synodu

Čl. 41. Náhrada výdajů členů předsednictva synodu

Oddíl L. Synodní rada a synodní senior (k §§ 30 a 31 CZ)

Čl. 42. Ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a dalších členů synodní rady

Čl. 43. Členství v synodní radě a povolávání náhradníků

Čl. 44. Funkcionáři synodní rady

Čl. 45. Působnost synodní rady

Čl. 46. Poradní odbory a komise

Čl. 47. Náhrada výdajů členů synodní rady, jejích poradních odborů a komisí.

Čl. 48. Sídlo a působnost synodního seniora

Oddíl M. Ústřední církevní kancelář (k § 32 CZ)

Čl. 49. Činnost Ústřední církevní kanceláře

Čl. 50. Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře

Oddíl N. Archivace písemností v církvi

Čl. 51. Archivace písemností v církvi

Oddíl O. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 52. Náhrada ztraceného výdělku členů synodní radyOddíl A. Organizace církve (k §§ 4, 21 a 24 CZ)

Čl. 1. Územní členění církve

 1. Českobratrská církev evangelická se územně člení na 13 seniorátů. Názvy seniorátů jsou: Pražský, Poděbradský, Jihočeský, Západočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Chrudimský, Poličský, Horácký, Brněnský, Východomoravský, Moravskoslezský. Její součástí je i Ochranovský seniorát zřízený usnesením 1. zasedání 30. synodu č. 24.
 2. Sídlem seniorátu je farní sbor, v němž působí zvolený senior. Sídlo seniora nese označení:
 3. Seniorátní výbor (název seniorátu) Českobratrské církve evangelické v (sídlo seniora)

Čl. 2. Zřízení farního sboru

 1. Farní sbor může být zřízen synodem tam, kde se členové církve bydlící v obvodu přesně ohraničeném dohodnou o zřízení nového sboru a o jeho sídle a doloží synodu:
  1. že si většina z nich nový sbor přeje
  2. že nový sbor je po stránce finanční zabezpečen
 2. Žádost s doklady se předkládá synodu prostřednictvím seniorátního výboru a konventu. Ty k žádosti připojí svá stanoviska a návrhy. Týká-li se založení sboru i sousedního seniorátu, je nutné také vyjádření příslušného seniorátního výboru a konventu.
 3. Při rozhodování o zřízení nového sboru posoudí synod zejména:
  1. zda zřízení nového sboru je vhodné pro rozvoj duchovního a církevního života
  2. zda jeho zřízením není duchovně ani hospodářsky ohrožen žádný ze sborů, ze kterých budou členové do nového sboru převedeni
 4. Zřízení nového sboru vyhlašuje synodní rada.

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

 1. V církevním sboru může synod zřídit nové kazatelské místo, jestliže se práce ve sboru prokazatelně znásobila nebo nové kazatelské místo považuje církev za misijně důležité.
 2. Odůvodněnou žádost o zřízení či zrušení kazatelského místa předkládá synodu správní orgán církevního sboru. Žádost musí být schválena shromážděním příslušného sboru. Postup podání žádosti a její náležitosti stanovují Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst.
 3. Ve sboru, jehož farářem je náměstek synodního seniora, vzniká na dobu jeho funkčního období ve vyšším správním orgánu další kazatelské místo. Toto kazatelské místo zanikne 6 měsíců poté, co farář sboru přestane vykonávat funkci náměstka synodního seniora.
 4. V církevním sboru může synod za podmínek stanovených řády zřídit strategické kazatelské místo. Ve farním sboru se toto místo zřizuje vedle již existujícího kazatelského místa, jež není možné obsadit po dobu, na niž je zřízeno strategické kazatelské místo. Je-li původní kazatelské místo ke dni zřízení strategického kazatelského místa obsazeno farářem či jáhnem, povolání faráře nebo jáhna ve farním sboru k tomuto dni zaniká.
 5. Kazatelské místo zanikne, jestliže uplyne doba, na kterou bylo zřízeno, nebo vyhlášením usnesení synodu o jeho zrušení.
 6. Ve sboru, jehož farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou nebo farář/ka či jáhen/ka čerpá rodičovskou dovolenou, vzniká další kazatelské místo. Farář povolaný na toto místo se stává představitelem sboru podle CZ § 6. Toto místo zanikne okamžikem, kdy pomine důvod pro jeho vznik. Současně skončí i povolání faráře či jáhna, který byl na toto místo zvolen.
 7. Ve sboru, jehož farář byl synodní radou uvolněn ke službě v sesterské církvi nebo ekumenické organizaci podle ŘK čl. 7 odst. 7, vzniká další kazatelské místo se stejnou výší pracovního úvazku. Farář povolaný na toto místo se stává představitelem sboru podle CZ § 6. Toto místo zanikne okamžikem, kdy pomine důvod pro jeho vznik. Současně skončí i povolání faráře či jáhna, který byl na toto místo zvolen.

Čl. 4. Změna sídla farního sboru

 1. O změně sídla farního sboru se usnáší sborové shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů a schvaluje ji konvent. Seniorátní výbor oznámí tuto změnu synodní radě.

Čl. 5. Změna hranic farních sborů a seniorátů

 1. Obce nebo jejich části se převádějí z jednoho farního sboru do druhého se souhlasem nadpoloviční většiny tam bydlících členů s hlasovacím právem a na základě dojednání staršovstev, které bylo schváleno nadpoloviční většinou členů na sborových shromážděních příslušných farních sborů. Převedení schvaluje konvent a vyhlašuje seniorátní výbor.
 2. Mění-li se při tom hranice seniorátů, rozhoduje o převedení synod po vyjádření příslušných konventů.
 3. O převedení farního sboru do jiného seniorátu se usnáší sborové shromáždění nadpoloviční většinou a po vyjádření příslušných konventů o něm rozhoduje synod.

Čl. 6. Sloučení farních sborů

 1. Sloučit dva nebo několik farních sborů lze v těchto případech:
  1. prokáže-li se, že alespoň jeden z nich není schopen následkem značného poklesu počtu členů nebo následkem poklesu duchovního života samostatně dále trvat
  2. bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že některý ze sborů nemůže dále pro neplnění svých základních funkcí dále samostatně působit
  3. dohodnou-li se tak staršovstva příslušných sborů
  4. nepřevyšují-li závazky žádného ze slučovaných sborů jeho majetek
 2. K sloučení je třeba usnesení přijaté dvoutřetinovou většinou členů sborových shromáždění příslušných sborů. Sborové shromáždění se může o sloučení platně usnést jen tehdy, pokud byli všichni členové s hlasovacím právem o programu jednání předem písemně vyrozuměni. Sbory se musí dohodnout o tom, co se stane se jměním každého z nich (kostel, fara, jiný majetek nemovitý i movitý), kdo je bude spravovat, kde bude sídlo sboru, kde a kdy se budou konat bohoslužebná a katechetická shromáždění a církevní funkce. Písemná dohoda musí být učiněna i s dosavadními faráři nebo jáhny, postup musí být v souladu s Řádem pro kazatele. Dohody se připojí k žádosti (návrhu) o sloučení. Jestliže bude ve sloučeném sboru přechodně nebo nastálo několik farářů nebo jáhnů, musí sborové orgány učinit dohodu i usnesení, v nichž bude zvláštním kazatelským statutem stanoven jejich vzájemný poměr, jejich práce a povinnosti. Jestliže k dohodě nedojde, o sporných věcech rozhodne synod, a to pokud možno zároveň s rozhodnutím o sloučení.
 3. Příslušný konvent může za podmínek odst. 1 navrhnout synodu i sloučení dvou nebo více sborů, které usnesení o svém sloučení samy neučinily.
 4. Konvent navrhne takové sloučení buď přeměnou sboru v kazatelskou stanici některého sousedního sboru, nebo připojením jeho dosavadních členů k jednomu nebo několika sousedním sborům. K dohodě sborů o věcech podle odst. 2 tohoto článku má při přípravě takového sloučení přispět jednání seniorátního výboru. Nedojde-li k dohodě, nahradí ji usnesení konventu.
 5. Vznikne-li v rámci slučování sborů sbor nový, bude na něj převedeno jmění, které bylo v jeho obvodu v době sloučení. Nedojde-li o tom k dohodě, rozhodne o převodu synod.
 6. Žádosti o sloučení sborů se předloží se všemi doklady synodu, a to prostřednictvím seniorátního výboru, k němuž přísluší sbor, v němž má být sídlo sborů sloučených.
 7. Jsou-li na slučování zúčastněny i sbory náležející k jinému seniorátu, musí být o tom jejich seniorátní výbor zpraven nejméně měsíc před zasedáním konventu svého seniorátu, aby o tom mohl tento konvent učinit usnesení. Zprávu podá seniorátní výbor, kterému byla žádost zaslána nebo na jehož návrh se řízení provádí. Ke zprávě musí být přiloženy i doklady žádosti.
 8. Řádně doložená žádost (návrh) a usnesení konventu, případně konventů, se pak předloží synodu k rozhodnutí. Kdyby některý konvent neučinil usnesení, ač byla jeho seniorátnímu výboru včas podána zpráva, rozhodne synod i bez tohoto usnesení.
 9. Sloučení sborů schvaluje synod a vyhlásí je synodní rada.

Čl. 7. Zrušení farního sboru

 1. Farní sbor může být synodem zrušen:
  1. bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že pro neplnění svých základních funkcí nemůže dále samostatně působit
  2. není-li dlouhodobě schopen plnit své splatné závazky
 2. Na návrh příslušného seniorátního výboru a konventu rozhodne synod, do kterých sousedních sborů budou převedeni členové zrušeného sboru.
 3. Zrušený sbor vstoupí do likvidace podle obecně platných právních předpisů.

článek zrušen bez přečíslování následujícíchOddíl B. Zastupování církevních sborů (k § 6 CZ)

Čl. 9. Zastupování církevních sborů navenek a podpisování listin

 1. Církevní sbory zastupují navenek představitelé sborů. Příslušný správní orgán může pověřit zastupováním pro jednotlivé případy i jiné své členy.
 2. Právní úkony, jimiž se sbor zavazuje, i plné moci musí být podepsány představiteli sboru nebo jejich zástupci podle usnesení příslušného správního orgánu a opatřeny úředním razítkem sboru.
 3. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musí být podepsány představiteli příslušného farního sboru a příslušného seniorátu, jestliže se jedná o:
  1. prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva
  2. pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než 5 let
 4. Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.
 5. Oprávnění k podpisu a pravost podpisu potvrzuje podle potřeby vyšší správní orgán.


Oddíl C. Správní orgány (k § 9 CZ)

Čl. 10. Členství ve správním orgánu

 1. Náhradníci správních orgánů se povolávají na předčasně uprázdněné místo volených členů v pořadí stanoveném při volbě.
 2. Není-li správní orgán ani po povolání náhradníků způsobilý k usnášení, přijímá jeho rezignaci nadřízený správní orgán, a není-li ho, přijímá ji shromáždění a provede pak novou volbu.
 3. Končí-li volební období člena či náhradníka správního orgánu nebo poslance do shromáždění či jeho náhradníka nejpozději do konce kalendářního roku, v němž se koná příslušné volební shromáždění, může být na místo, jež se má v kalendářním roce uprázdnit, provedena nová volba. V tom případě volební období tohoto člena skončí dnem nové volby, nebyl-li při volbě stanoven jiný termín.
 4. Neplní-li volení členové správního orgánu přes opětovné napomenutí trvale své povinnosti, mohou být usnesením dvoutřetinové většiny všech členů správního orgánu se schválením nadřízeného správního orgánu členství ve správním orgánu zbaveni.

Čl. 11. Překážky funkční

 1. Členství v seniorátním výboru a v synodní radě je neslučitelné.
 2. Jestliže za člena synodní rady je zvolen člen nebo náhradník seniorátního výboru a tuto funkci přijme, pozbude funkce v seniorátním výboru.
 3. Jestliže je do synodní rady povolán její náhradník, který je členem nebo náhradníkem seniorátního výboru, a tuto funkci přijme, pozbude funkce v seniorátním výboru.
 4. Jestliže člen synodní rady nebo náhradník, který vykonává funkci člena synodní rady, je zvolen za člena nebo náhradníka seniorátního výboru a tuto funkci přijme, pozbude funkce v synodní radě.
 5. Členy téhož správního orgánu nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.
 6. Členové správních orgánů se nesmějí zúčastnit rozhodování, které se týká jich samých nebo osob s nimi příbuzných ve smyslu předcházejícího odstavce.
 7. Členem staršovstva nemůže být zvolen bývalý farář nebo jáhen tohoto sboru.


Oddíl D. Správní komise (k § 10 CZ)

Čl. 12. Jmenování a působnost správní komise

 1. Je-li činnost správního orgánu zastavena nebo je-li správní orgán rozpuštěn, přejímá jeho pravomoc správní komise, kterou z farářů a starších ČCE jmenuje nadřízený správní orgán. Členy komise mohou být i členové jiného sboru. Nadřízený správní orgán může členy komise kdykoli odvolat a nahradit jinými osobami.
 2. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vykonává správu sboru správní komise, kterou jmenuje synodní rada z farářů a starších ČCE a z členů příslušného sboru. Farář ustanovený na toto místo je virilním členem komise a musí být jejím předsedou nebo místopředsedou.
 3. Jmenování členů správní komise se provádí písemně. Jmenovací listina obsahuje označení představitelů - předsedy a místopředsedy správní komise - kteří zastupují církevní sbor navenek.
 4. Správní komise vykonává všechna práva a povinnosti správního orgánu, místo něhož je jmenována.
 5. Členové správní komise, kteří nejsou členy sboru, pro nějž je správní komise jmenována, se účastní sborového shromáždění s hlasem poradním.


Oddíl E. Církevní dohled a opravné prostředky (k § 20 CZ)

Čl. 13. Církevní dohled

 1. Činnost sborů podléhá dohledu vyšších církevních orgánů. Každý sbor má právo jim instanční cestou předkládat svá přání, návrhy a stížnosti.
 2. Jestliže člen správního orgánu prodlévá s provedením svěřeného úkonu, provede za něho úkon nadřízený správní orgán nebo člen tímto orgánem zmocněný. Před provedením úkonu dá prodlévajícímu příležitost, aby se obhájil, nebo úkon provedl dodatečně ve lhůtě, kterou mu určí.

Čl. 14. Odvolací instance

 1. Odvolání proti rozhodnutí staršovstva nebo usnesení sborového shromáždění se podává seniorátnímu výboru prostřednictvím farního sboru. Odvolání proti volbám ve sborovém shromáždění nebo staršovstvu se podává přímo seniorátnímu výboru.
 2. Odvolání proti rozhodnutí seniorátního výboru nebo usnesení seniorátního shromáždění (konventu) se podává synodní radě prostřednictvím seniorátního výboru. Odvolání proti volbám v seniorátním shromáždění (konventu) se podává synodní radě.
 3. Odvolání proti rozhodnutí synodní rady, které nemá jen správní povahu, se podává synodu prostřednictvím synodní rady.
 4. O podaném odvolání jsou odvolací instance povinny rozhodnout:
  1. správní orgány do šedesáti dnů ode dne, kdy jim bylo odvolání doručeno
  2. synod při nejbližším řádném zasedání.

Čl. 15. Odvolání k synodu

 1. Odvolání k synodu musí být podáno prostřednictvím synodní rady nejpozději třicet kalendářních dnů před zasedáním synodu. Při nedodržení této lhůty projedná odvolání až následující zasedání synodu. Zjistí-li synod, že povaha napadeného rozhodnutí není jen správní, projedná odvolání a rozhodne o něm s konečnou platností.

Čl. 16. Lhůty k odvolání

 1. Den doručení (vyhlášení) se do odvolací lhůty nezapočítává. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního volna, končí lhůta následujícím pracovním dnem.

Čl. 17. Zkoumání odvolání

 1. Při rozhodování o podaných odvoláních a stížnostech zkoumají církevní orgány věc po stránce obsahové i formální.


Oddíl F. Farní sbor a kazatelská stanice (k § 21 CZ)

Čl. 18. Název a sídlo farního sboru

 1. Název farního sboru zní:
  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
 2. O změně sídla farního sboru rozhoduje konvent na návrh sborového shromáždění podaný prostřednictvím seniorátního výboru. Změnu sídla farního sboru oznámí seniorátní výbor synodní radě.

Čl. 19. Přestěhování členů

 1. Farní sbory jsou povinny navzájem si oznamovat přestěhování svých členů, jakmile se o něm dovědí.

Čl. 20. Kazatelská stanice a místo duchovenské služby

 1. Kazatelskou stanici zřizuje staršovstvo farního sboru s předchozím souhlasem příslušného seniorátního výboru. Kazatelská stanice nemá právní subjektivitu.
 2. K návrhu na zřízení kazatelské stanice připojí staršovstvo farního sboru návrh statutu kazatelské stanice. Znění statutu schvaluje příslušný seniorátní výbor.
 3. Zřízení kazatelské stanice oznámí seniorátní výbor synodní radě.
 4. Řídí-li podle statutu kazatelské stanice její činnost výbor kazatelské stanice, volí členy výboru členové kazatelské stanice. Statut kazatelské stanice musí v takovém případě přesně vymezovat úkoly výboru kazatelské stanice a jeho vztah ke staršovstvu sboru.
 5. O zrušení kazatelské stanice rozhoduje staršovstvo farního sboru s předchozím souhlasem příslušného seniorátního výboru.
 6. Zrušení kazatelské stanice oznámí seniorátní výbor synodní radě.
 7. Místo duchovenské služby zřizuje staršovstvo sboru.
 8. Zřízení místa duchovenské služby oznámí staršovstvo příslušnému seniorátnímu výboru.


Oddíl G. Sborové shromáždění (k § 22 CZ)

Čl. 21. Působnost sborového shromáždění

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší sborovému shromáždění zejména:
  1. jednat o životě a stavu farního sboru na základě zprávy předložené staršovstvem, a usnášet se o podaných návrzích
  2. jednat a usnášet se o hospodaření farního sboru podle ŘHC
  3. volit revizory hospodaření a jejich náhradníky
  4. usnášet se o počtu členů staršovstva a jejich náhradníků a předkládat svůj návrh ke schválení příslušnému seniorátnímu výboru
  5. Usnesení nabývá platnosti po schválení seniorátním výborem.
  6. po předchozím vyjádření seniorátního výboru zřizovat a rušit místa sborových pracovníků
  7. prostřednictvím příslušného seniorátního výboru a konventu navrhovat synodu zřízení nebo zrušení kazatelského místa
  8. jednat o změnách hranic sboru, o změně sídla sboru, nebo o sloučení sboru s jiným sborem a překládat návrhy prostřednictvím seniorátního výboru k rozhodnutí příslušným shromážděním
  9. usnášet se o sborových statutech a předkládat je ke schválení seniorátnímu výboru
 2. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, přísluší sborovému shromáždění pouze jednat o životě a stavu farního sboru na základě zprávy předložené správní komisí, případně staršovstvem, a usnášet se o podaných návrzích.
  Další úkoly vyjmenované v odst. 1 může sborové shromáždění plnit jen na výslovný pokyn synodní rady.


Oddíl H. Staršovstvo (k § 23 CZ)

Čl. 22. Členství ve staršovstvu

 1. V každém farním sboru s výjimkou sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, musí být zřízeno staršovstvo.
 2. Členy staršovstva jsou faráři a jáhnové ustanovení ve sboru volbou nebo rozhodnutím církevních správních orgánů a členové staršovstva zvolení sborovým shromážděním.
 3. Dispens od překážek stanovených v čl. 11 odst. 5 a 7 tohoto řádu může ve výjimečných případech udělit seniorátní výbor na základě odůvodněné žádosti a to zásadně před volbou.
 4. Počet volených starších a přiměřený počet náhradníků je úměrný velikosti sboru. Nejmenší přípustný počet starších je šest a největší dvacet čtyři. Starší jsou voleni na šest let. Jejich funkční období začíná dnem volby, nebyl-li při volbě stanoven jiný počátek funkčního období.
 5. Zvolené členy staršovstva a jejich náhradníky ustanovuje po každé volbě pověřený člen seniorátního výboru v bohoslužebném shromáždění příslušného farního sboru. Čas a místo shromáždění stanoví seniorátní výbor v dohodě se staršovstvem příslušného farního sboru.
 6. Staršovstvo může povolat za svého člena i člena církve, který se přistěhoval z jiného sboru, kde byl členem staršovstva. Funkční období takto povolaného člena staršovstva končí při nejbližší volbě staršovstva.
 7. Volí-li sborové shromáždění na základě svého usnesení schváleného seniorátním výborem každé tři roky polovinu staršovstva, jsou náhradníci staršovstva voleni pouze na dobu tří let.
 8. Když se místo staršího uprázdní (úmrtím nebo jinak), nastoupí za něho náhradník do konce funkčního období staršovstva. Náhradníci nastupují v pořadí stanoveném při volbě. Jsou-li ve sboru členové staršovstva voleni podle určitých obvodů či obcí, nastupuje náhradník z příslušného obvodu.
 9. Rezignaci staršího přijímá staršovstvo, rezignaci staršovstva přijímá seniorátní výbor.

Čl. 23. Funkcionáři staršovstva

 1. Staršovstvo ze svých členů nejprve zvolí kurátora. Poté zvolí za svého předsedu faráře (případně administrátora) nebo kurátora, druhý z nich je bez volby místopředsedou staršovstva. Dále zvolí náměstka kurátora a zapisovatele. Ze svých členů případně z dalších členů sboru ustanoví pokladníka a podle potřeby i další funkcionáře a jejich zástupce. Není-li ustanovený funkcionář členem staršovstva, odpovídá staršovstvu za svou činnost. Funkcionáře staršovstvo volí a ustanovuje po každé volbě členů staršovstva, případně podle potřeby.
 2. Kurátorem nemůže být zvolen farář nebo jáhen ani zaměstnanec sboru. Pokladníkem nebo účetním nemůže být ustanoven farář nebo jáhen ustanovený ve sboru. Pokladníkem nemůže být ustanoven žádný člen rodiny faráře nebo jáhna ustanoveného ve sboru.
 3. Ve sboru, kde byl ustanoven administrátor nebo zvolen nový farář, provede staršovstvo novou volbu svého předsedy. Po každé volbě oznámí staršovstvo jméno svého předsedy a místopředsedy seniorátnímu výboru.

Čl. 24. Působnost staršovstva

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší staršovstvu zejména:
  1. osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru
  2. pravidelně a řádně pořádat bohoslužebná, katechetická a vzdělávací shromáždění pro dospělé, mládež i děti (nedělní a sváteční bohoslužby pro dospělé a pro děti, biblické hodiny, náboženské vyučování, konfirmační cvičení a konfirmační slavnost, a další pravidelná i mimořádná shromáždění, setkání, cvičení, kursy, pobyty a tábory zaměřené k prohloubení znalosti Bible, k utvrzení ve víře, k budování společenství sboru a k odpovědnému a řádnému jednání ve všedním životě) a usnášet se o jejich pořadu a čase konání
  3. starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu a jejich užívání ve sboru
  4. podle potřeby se starat o vyučování náboženství ve školách na území sboru
  5. pečovat o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru
  6. navštěvovat členy sboru, zvláště nemocné, osamělé a jinak potřebné
  7. pomáhat modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v pokušení, v nebezpečí mravního zbloudění či rozvratu
  8. pastýřskou službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným odpuštěním
  9. přijímat do církve nové členy a vylučovat z ní
  10. vést kartotéku členů sboru, seznam členů s hlasovacím právem, zařizovat volby, svolávat sborové shromáždění a provádět jeho usnesení i usnesení a rozhodnutí vyšších církevních orgánů
  11. volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 250 členů jednoho, do 500 členů dva, do 1000 členů tři, přes 1000 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva
  12. volit z členů farního sboru na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty
  13. předkládat seniorátnímu výboru a konventu odůvodněné návrhy týkající se církevního života, církevního zřízení a řádů
  14. předkládat kazatelům i ostatním členům staršovstva přání nebo stížnosti týkající se jejich činnosti ve sboru a způsobu života, a kdyby to nemělo úspěch, činit oznámení vyšším správním orgánům a příslušným pastýřským radám
  15. ustanovovat a propouštět diakonky a diakony, učitele náboženství, varhaníky, sborové sestry, kostelníky i jiné zaměstnance a pracovníky sboru, určovat jejich mzdy a odměny a udělovat jim dovolenou
  16. usnášet kazatelské statuty upravující postavení farářů a jáhnů, kteří jsou ustanoveni ve sboru
  17. starat se o hospodaření sboru a správu jeho majetku podle ŘHC
  18. starat se o archiv farního sboru, o vedení sborové kroniky a o sborovou knihovnu
  19. jednat a usnášet se o všech sborových záležitostech, které nejsou Církevním zřízením a řády svěřeny výhradně sborovému shromáždění nebo faráři či jáhnovi
  20. podávat příslušnému seniorátnímu výboru na požádání zprávu o všech záležitostech, které se týkají sboru, a dát mu nahlédnout do sborových spisů

Čl. 25. Náhrada výdajů členů staršovstva

 1. Členům staršovstva nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce.
 2. Starší mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách vykonávaných z pověření staršovstva.

Čl. 26. Neúčast na zasedáních staršovstva

 1. Starší, který se přes opětovné napomenutí a bez odůvodněné omluvy neúčastní zasedání staršovstva, může být své funkce zbaven usnesením dvoutřetinové většiny všech členů staršovstva po schválení seniorátním výborem.


Oddíl I. Seniorátní shromáždění (konvent) (k § 25 CZ)

Čl. 27. Členství v konventu

 1. Farní sbor vysílá na zasedání konventu poslance zvolené staršovstvem podle čl. 24 odst. 1 písm. k) tohoto řádu a jednoho poslance virilního.
 2. Farní sbor, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vysílá na zasedání konventu jednoho člena správní komise, případně jednoho člena staršovstva.
 3. Virilním poslancem podle předchozího odstavce je farář samostatně spravující sbor, případně jáhen povolaný ke službě v administrovaném sboru; nemůže-li se tento účastnit zasedání konventu, nebo je-li zvolen členem seniorátního výboru, nebo je-li farní sbor uprázdněn, stává se virilním poslancem konventu kurátor sboru. Nemůže-li se kurátor zastupující faráře samostatně spravujícího sbor účastnit zasedání konventu, nebo stane-li se členem seniorátního výboru, staršovstvo vyšle na zasedání konventu některého z náhradníků.
 4. Nemůže-li se některý zvolený poslanec účastnit zasedání konventu, nebo stane-li se poslancem virilním podle § 25 odst. 1 písm. f) Církevního zřízení nebo podle předchozího odstavce, staršovstvo vyšle na příslušné zasedání konventu některého z náhradníků.
 5. Zanikne-li mandát poslance nebo náhradníka během volebního období konventu, zvolí staršovstvo do konce volebního období konventu poslance nebo náhradníka nového.
 6. Nedostačují-li náhradníci zvolení podle čl. 24 odst. 1 písm. k), nebo nemohou-li se zasedání konventu účastnit, zvolí staršovstvo pro příslušné zasedání konventu náhradníky další.
 7. Ostatní členové konventu podle Církevního zřízení § 25 odst. 1 písm. c), d), f) se nepovažují za poslance vysílané farním sborem a nemohou-li se účastnit zasedání konventu, na jejich místo náhradníci nenastupují.

Čl. 28. Předsednictvo konventu

 1. Konvent ve svém prvním zasedání volí ze svých členů na čtyřleté funkční období předsedu konventu, tři místopředsedy konventu a jejich náhradníky.
 2. Předsednictvo konventu tvoří dva faráři nebo jáhnové a dva starší farních sborů seniorátu.
 3. Předsednictvo konventu ve spolupráci se seniorátním výborem připravuje zasedání konventu.
 4. Předsednictvo konventu přezkoumává platnost mandátů poslanců konventu a vyslání náhradníků.
 5. Členové předsednictva konventu mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách na zasedání předsednictva a při cestách vykonávaných na základě pověření předsednictvem konventu nebo seniorátním výborem.

Čl. 29. Působnost konventu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší konventu zejména:
  1. na základě zprávy seniorátního výboru jednat o stavu, činnosti a potřebách seniorátu, farních sborů seniorátu a o činnosti seniorátního výboru
  2. předkládat synodu stanoviska ke zřízení nebo sloučení farních sborů seniorátu
  3. usnášet se o změnách sídel a změnách hranic farních sborů seniorátu
  4. navrhovat synodu změny hranic seniorátu
  5. navrhovat synodu zřízení seniorátních kazatelských míst
  6. volit seniorátní faráře nebo jáhny na místa zřízená synodem
  7. jednat a usnášet se o předlohách zaslaných synodní radou, o návrzích farních sborů, seniorátního výboru a členů konventu
  8. jednat o stížnostech na seniorátní výbor
  9. jednat a usnášet se o hospodaření seniorátu podle ŘHC
  10. volit revizory hospodaření seniorátu a jejich náhradníky
  11. volit na čtyřleté období poslance na synod
   Pro stanovení počtu poslanců platí toto pravidlo: počet sborů v seniorátu se vynásobí koeficientem 0,3 a k získané hodnotě se připočítá počet členů v tisících po zaokrouhlení vynásobený koeficientem 0,7. Je-li výsledné číslo menší nebo rovno 12, volí se dva poslanci, pohybuje-li se v rozmezí 12-16 včetně, volí se poslanci čtyři a nad 16 poslanců šest. Volí se vždy rovný počet farářů a starších a stejný počet náhradníků
  12. volit z členů farních sborů seniorátu na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty
  13. volit z členů farních sborů seniorátu na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky.


Oddíl J. Seniorátní výbor a senior (k § 26 CZ)

Čl. 30. Ustanovení seniora, seniorátního kurátora a členů seniorátního výboru

 1. Zvoleného seniora, seniorátního kurátora a další zvolené členy seniorátního výboru ustanovuje po každé volbě synodní senior nebo některý z členů synodní rady při bohoslužebném shromáždění v některém z farních sborů seniorátu. O čase a místě shromáždění rozhoduje seniorátní výbor po dohodě se synodní radou. Způsob ustanovení je upraven Agendou Českobratrské církve evangelické.

Čl. 31. Členství v seniorátním výboru a povolávání náhradníků

 1. Členové seniorátního výboru jsou voleni na šest let. Jejich funkční období začíná dnem volby, nebyl-li při volbě stanoven jiný počátek funkčního období.
 2. Uprázdní-li se místo seniora nebo seniorátního kurátora, vykonávají jejich funkce jejich náměstci. Seniorátní výbor se doplní povoláním náhradníků v pořadí určeném při volbě a pracuje v tomto složení do nejbližšího zasedání konventu, který provede volbu na uprázdněné místo.

Čl. 32. Funkcionáři seniorátu

 1. Seniorátní výbor zvolí nejprve za svého předsedu seniora nebo seniorátního kurátora, druhý z nich je bez volby místopředsedou seniorátního výboru.
 2. Usnesení seniorátního výboru vykonává jeho předseda, případně další člen, který k tomu byl výslovně pověřen.
 3. Seniorátní výbor zvolí ze svých členů a náhradníků zapisovatele a ustanoví z nich nebo z dalších členů církve v seniorátu seniorátního pokladníka a podle potřeby i další funkcionáře a jejich zástupce. Není-li ustanovený funkcionář členem seniorátního výboru, odpovídá seniorátnímu výboru za svou činnost. Funkcionáře seniorátní výbor volí a ustanovuje po každé volbě členů seniorátního výboru, případně podle potřeby.
 4. Seniorátním pokladníkem nebo účetním nemůže být ustanoven senior.

Čl. 33. Působnost seniorátního výboru

 1. V rámci úkolu stanoveného Církevním zřízením přísluší seniorátnímu výboru zejména:
  1. dohlížet na činnost farních sborů seniorátu a jejich hospodaření, konat v nich vizitace podle Řádu vizitací sborů a ukládat opatření
  2. rozhodovat o výši kazatelských úvazků ve farních sborech
  3. dohlížet na působení kazatelů, starších a jiných církevních pracovníků v seniorátě, pečovat o jejich výchovu a vzdělávání, podporovat je v jejich působení
  4. vyzývat orgány a pracovníky farních sborů seniorátu k plnění povinností uložených Církevním zřízením a řády nebo usneseními a rozhodnutími církevních orgánů a zůstane-li výzva bez výsledků, činit opatření podle čl. 13 odst. 2 tohoto řádu, případně navrhnout řízení podle Řádu pastýřské služby
  5. v naléhavých případech zastavit činnost staršovstva nebo je rozpustit a ustanovit náhradní správní orgán farního sboru podle čl. 12 tohoto řádu
  6. rozhodovat o odvoláních proti usnesením, rozhodnutím a volbám orgánů farních sborů
  7. na návrh předsednictva konventu svolávat zasedání konventu a spolu s předsednictvem konventu je připravovat
  8. předkládat konventu zprávu o stavu, činnosti a potřebách seniorátu
  9. vykonávat usnesení konventu a synodu, provádět rozhodnutí synodní rady a pokyny ÚCK, jež se týkají seniorátu
  10. starat se o hospodaření seniorátu a správu jeho majetku podle Řádu hospodaření církve
  11. starat se o archiv seniorátu
  12. posílat synodní radě na vědomí zápisy ze svých zasedání a ze zasedání konventu, protokoly o vizitacích a o předání a převzetí správy farních sborů seniorátu
  13. schvalovat sborové a kazatelské statuty a posílat je na vědomí synodní radě
  14. schvalovat návrhy staršovstev na zřízení kazatelských stanic a jejich statuty
  15. schvalovat usnesení sborových shromáždění o počtu starších a náhradníků
  16. vyjadřovat se k žádostem, návrhům a odvoláním podávaným instanční cestou synodní radě
  17. vyjadřovat se k žádostem studentů bohosloví o zápis do seznamu kandidátů služby v církvi dle ŘSB čl.2
  18. podávat synodní radě na požádání zprávu o všech záležitostech, které se týkají farních sborů a seniorátu, a dát jí nahlédnout do svých spisů
  19. na výzvu synodní rady jednat se staršovstvy farních sborů o nápravě nedostatků v hospodaření podle Pravidel hospodářské pomoci
 2. Náhradníci seniorátního výboru mohou být zváni do zasedání seniorátního výboru s hlasem poradním a v případě potřeby zastupovat nepřítomné členy seniorátního výboru. K zastupování je povolává předsedající.

Čl. 34. Seniorátní poradní odbory a komise

 1. Seniorátní výbor zřizuje seniorátní poradní odbory a komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci farních sborů v seniorátě.

Čl. 35. Působnost seniora

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší seniorovi:
  1. instalovat faráře a jáhny, uvádět je v úřad, udělovat jim dovolenou a oznamovat to synodní radě
  2. starat se o administraci uprázdněných sborů a po projednání se staršovstvem uprázdněného sboru a seniorátním výborem ustanovovat administrátory s výjimkou administrátorů ve sborech, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo
  3. starat se o řádné předání a převzetí správy farních sborů v seniorátě
  4. starat se o řádné vedení kanceláře seniorátu

Čl. 36. Náhrada výdajů členů seniorátního výboru a funkcionářů seniorátu

 1. Členům seniorátního výboru a funkcionářům seniorátu nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak.
 2. Členové seniorátního výboru, jeho náhradníci a funkcionáři seniorátu mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách vykonávaných na základě ustanovení Církevního zřízení a řádů nebo na základě pověření seniorátního výboru.


Oddíl K. Shromáždění povšechného sboru (synod) (k §§ 28 a 29 CZ)

Čl. 37. Členství v synodu

 1. Seniorát vysílá na zasedání synodu poslance zvolené konventem podle čl. 29 odst. 1 písm. k) tohoto řádu a dva poslance virilní.
 2. Virilními poslanci podle předchozího odstavce jsou senior a seniorátní kurátor. Nemůže-li se senior nebo seniorátní kurátor účastnit zasedání synodu, zastupuje ho na zasedání synodu jeden z jeho náměstků. Nemůže-li se ani jeden z příslušných náměstků účastnit zasedání synodu jako zástupce seniora nebo seniorátního kurátora, vyšle seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu na jeho místo některého z náhradníků seniorátního výboru.
 3. Nemůže-li se některý zvolený poslanec účastnit zasedání synodu, nebo stane-li se členem virilním podle § 28 odst. 1 písm. b) a c) Církevního zřízení nebo podle předchozího odstavce, vyšle za něj seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu jednoho z náhradníků poslanců synodu.
 4. Zanikne-li mandát poslance nebo náhradníka během volebního období synodu, zvolí konvent do konce volebního období synodu poslance nebo náhradníka nového.
 5. Na místo poslance synodu z řad farářů se povolává náhradník z řad farářů, na místo poslance synodu z řad starších se povolává náhradník z řad starších.
 6. Platnost mandátů poslanců synodu a vyslání náhradníků přezkoumává mandátová komise jmenovaná předsednictvem synodu.

Čl. 38. Zasedání synodu

 1. Zasedání synodu svolává synodní rada na návrh předsednictva synodu nejméně 30 kalendářních dnů před jeho zahájením dopisem zaslaným všem členům synodu. Mimořádný synod lze svolat v lhůtě 14 kalendářních dnů.
 2. Volby členů a náhradníků synodní rady připravuje mandátová komise jmenovaná předsednictvem synodu.
 3. Končí-li volební období synodního seniora nebo je-li církev bez synodního seniora, vykoná synod jeho volbu na počátku svého zasedání.

Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:
  1. na základě zprávy synodní rady a na základě dalších podkladů jednat o stavu, činnosti a potřebách církve, o činnosti jejích orgánů a zvláštních zařízení církevní služby,
  2. schvalovat agendu a církevní zpěvníky, osnovy a učebnice náboženství,
  3. usnášet se o zřízení, sloučení nebo zrušení farních sborů,
  4. usnášet se o zřízení seniorátů a o změnách jejich hranic,
  5. rozhodovat o zřízení nebo zrušení Diakonie ČCE,
  6. zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech všech stupňů a stanovovat nejvyšší počet plných pracovních úvazků pastoračních pracovníků,
  7. volit faráře nebo jáhny povšechného sboru na místa zřízená synodem,
  8. volit faráře sborů, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo,
  9. rozhodovat o stížnostech na synodní radu,
  10. jednat a usnášet se o hospodaření povšechného sboru podle ŘHC,
  11. usnášet se o celocírkevních reparticích a odvodech sborů do Personálního fondu,
  12. jednat a usnášet se o návrzích konventů, synodní rady a členů synodu,
  13. volit z členů farních sborů na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty,
  14. volit na čtyřleté období čtyři revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky,
  15. schvalovat majetkoprávní úkony Diakonie ČCE v rozsahu stanoveném ŘDP,
  16. jednat a usnášet se o všech otázkách souvisejících se životem církve, jejích orgánů a členů a s činností Diakonie ČCE,
  17. usnášet celocírkevní řády, které provádějí Církevní zřízení a jsou závazné pro celou církev. Jsou to zejména tyto řády:
   1. Řád členství v církvi (ŘČC)
   2. Řád sborového života (ŘSŽ)
   3. Řád o správě církve (ŘSC)
   4. Jednací a volební řád (JVŘ)
   5. Řád pro kazatele (ŘK)
   6. Řád pastýřské služby (ŘPS)
   7. Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)
   8. Řád diakonické práce (ŘDP)
   9. Řád hospodaření církve (ŘHC)
   10. Řád vizitací sborů (ŘVS)
   11. Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)
  18. Přijetí nových řádů a úpravy řádů dosavadních jsou v pravomoci každého synodu. Případné další synodem přijaté řády se stávají závaznou prováděcí normou k Církevnímu zřízení jejich zveřejněním v písemně formě a následným doručením do sborů.

Čl. 40. Předsednictvo synodu

 1. Synod ve svém prvním zasedání volí ze svých členů na čtyřleté funkční období předsedu synodu, pět místopředsedů synodu a jejich náhradníky.
 2. Předsednictvo synodu tvoří tři faráři a tři starší farních sborů církve.
 3. Členství v předsednictvu synodu je neslučitelné s členstvím v synodní radě.

Čl. 41. Náhrada výdajů členů předsednictva synodu

 1. Členům předsednictva synodu nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak.
 2. Členové předsednictva synodu mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách na zasedání předsednictva a při cestách vykonávaných na základě pověření předsednictvem synodu nebo synodní radou.


Oddíl L. Synodní rada a synodní senior (k §§ 30 a 31 CZ)

Čl. 42. Ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a dalších členů synodní rady

 1. Zvoleného synodního seniora, synodního kurátora a další zvolené členy synodní rady ustanovuje po každé volbě předseda nebo některý z místopředsedů synodu při bohoslužebném shromáždění, které je zvláštním zasedáním synodu. Čas a místo shromáždění usnáší synod. Způsob ustanovení je upraven Agendou Českobratrské církve evangelické.
 2. Jméno synodního seniora, synodního kurátora a všech členů synodní rady i jejich náhradníků oznámí ústřední církevní kancelář všem sborům.

Čl. 43. Členství v synodní radě a povolávání náhradníků

 1. Členové synodní rady jsou voleni na šest let. Jejich funkční období začíná dnem volby, nebyl-li při volbě stanoven jiný počátek funkčního období.
 2. Uprázdní-li se místo synodního seniora nebo synodního kurátora, vykonávají jejich funkce jejich náměstci. Synodní rada se doplní povoláním náhradníků v pořadí určeném při volbě a pracuje v tomto složení do nejbližšího zasedání synodu, který provede volbu na uprázdněné místo.
 3. Stane-li se synodní rada neschopnou usnášení, svolá předsednictvo synodu neprodleně zasedání synodu, který synodní radu doplní nebo zvolí.

Čl. 44. Funkcionáři synodní rady

 1. Synodní rada zvolí nejprve za svého předsedu synodního seniora nebo synodního kurátora, druhý z nich je bez volby místopředsedou synodní rady.
 2. Usnesení synodní rady vykonává její předseda, případně další člen, který k tomu byl výslovně pověřen.

Čl. 45. Působnost synodní rady

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodní radě zejména:
  1. jednat jménem církve a veřejně ji zastupovat
  2. dohlížet na činnost církevních sborů a jejich hospodaření, konat v nich vizitace podle Řádu vizitací sborů a ukládat opatření
  3. ve sborech, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, plnit úkoly sborového shromáždění vyjmenované v čl. 21 odst. 1, s výjimkou těch, které svým rozhodnutím uložila sborovému shromáždění příslušného sboru.
  4. dohlížet na působení kazatelů, starších a jiných církevních pracovníků, pečovat o jejich výchovu a vzdělávání, účastnit se při jejich zkouškách a podporovat je v jejich působení
  5. vyzývat orgány a pracovníky církevních sborů k plnění povinností uložených Církevním zřízením a řády nebo usneseními a rozhodnutími církevních orgánů a zůstane-li výzva bez výsledků, činit opatření podle čl.13 odst. 2 tohoto řádu, případně navrhnout řízení podle Řádu pastýřské služby
  6. jednat podle Pravidel hospodářské pomoci s církevními sbory, které při svém hospodaření porušují uložené povinnosti nebo neplní řádně a včas své závazky
  7. ustanovit náhradní správní orgán seniorátu podle čl. 12 tohoto řádu, není-li seniorátní výbor schopen jednat a rozhodovat
  8. starat se o archiv církve a její knihovnu
  9. starat se o sepisování současných dějin církve
  10. vydávat publikace potřebné pro život a práci církve
  11. vydávat kazatelům osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře, jáhna, nebo výpomocného kazatele
  12. stanovit standardní náplň plného kazatelského úvazku ve farních sborech
  13. vydávat církevním sborům pokyny k volbě farářů nebo jáhnů
  14. zkoumat a potvrzovat volby farářů nebo jáhnů a členů a náhradníků seniorátních výborů
  15. navrhovat synodu zřízení kazatelských míst v povšechném sboru a navrhovat kandidáty na tato místa
  16. přijímat rezignaci farářů nebo jáhnů ustanovených v církevních sborech a členů synodní rady
  17. ukončovat pracovní poměr farářů nebo jáhnů podle CZ § 12 odst. 9
  18. udělovat dovolenou seniorům
  19. stanovit organizační řád Ústřední církevní kanceláře a další právní předpisy upravující její činnost, přijímat a propouštět její zaměstnance
  20. uzavírat a rozvazovat zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky
  21. starat se o hospodaření církve a správu jejího majetku podle ŘHC
  22. poskytovat podle usnesení synodu mzdy farářům a jáhnům a zaměstnancům povšechného sboru
  23. vyhlašovat podle usnesení synodu a na základě vlastního rozhodnutí celocírkevní sbírky
  24. rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím a volbám
  25. na návrh předsednictva synodu svolávat zasedání synodu
  26. předkládat synodu zprávu o stavu, činnosti a potřebách církve, podklady k jednání i návrhy usnesení a vykonávat usnesení synodu
  27. volit na čtyřleté období osm členů a čtyři náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE a odvolávat je,
  28. jmenovat svého zástupce v dozorčí radě Diakonie ČCE a vykonávat činnost jí nadřízeného správního orgánu
  29. jmenovat a odvolávat ředitele Diakonie ČCE
  30. schvalovat majetkoprávní úkony Diakonie ČCE a jejích středisek v rozsahu stanoveném ŘDP

Čl. 46. Poradní odbory a komise

 1. Synodní rada zřizuje celocírkevní poradní odbory a komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci celé církve.

Čl. 47. Náhrada výdajů členů synodní rady, jejích poradních odborů a komisí.

 1. Členům poradních odborů a komisí synodní rady nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak.
 2. Členové synodní rady a členové jejích poradních odborů a komisí mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách vykonávaných na základě ustanovení Církevního zřízení a řádů nebo na základě pověření synodní rady.

Čl. 48. Sídlo a působnost synodního seniora

 1. Sídlem synodního seniora je Praha.
 2. Synodní senior má po dobu funkce nárok na byt v Praze, který mu poskytuje povšechný sbor.
 3. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodnímu seniorovi:
  1. navštěvovat sbory, seznamovat se s jejich životem a utvrzovat je povzbuzováním a napomínáním ve víře, lásce a naději
  2. dohlížet na řádné sepisování současných dějin církve


Oddíl M. Ústřední církevní kancelář (k § 32 CZ)

Čl. 49. Činnost Ústřední církevní kanceláře

 1. Ústřední církevní kancelář pracuje podle organizačního řádu Ústřední církevní kanceláře.
 2. Organizační řád Ústřední církevní kanceláře stanovuje synodní rada a informuje o něm synod.

Čl. 50. Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře

 1. Vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře ustanovuje synodní rada.
 2. Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře řídí činnost Ústřední církevní kanceláře a odpovídá za ni synodní radě.
 3. Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře se účastní všech zasedání synodní rady.


Oddíl N. Archivace písemností v církvi

Čl. 51 Archivace písemností v církvi

 1. Odborným výkonem archivní správy v církvi je pověřen Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické, který svou činnost vykonává v rámci Ústřední církevní kanceláře.
 2. Církevní sbory jsou povinny pečovat o písemnosti, které pocházejí z jejich činnosti, a uchovávat je v souladu s příslušnou směrnicí synodní rady.
 3. Předsednictvo synodu, ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty a správní rada Personálního fondu jsou povinny po skončení svého funkčního období po projednání s Ústředním archivem ČCE odevzdat v listinné podobě do jeho úschovy písemnosti, které vzešly z jejich činnosti.
 4. Předsednictva konventů a seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty jsou po skončení svého funkčního období povinny v celistvosti uchovávat v listinné podobě písemnosti, které vzešly z jejich činnosti, a to na místě určeném seniorátním výborem příslušného seniorátu. Seniorátní výbory jsou po skončení funkčního období seniora povinny v celistvosti uchovávat v listinné podobě písemnosti, které vzešly z jejich činnosti, a to na místě určeném seniorátním výborem příslušného seniorátu.


Oddíl O. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 52. Náhrada ztraceného výdělku členů synodní rady

 1. Do doby přijetí platového řádu církve náleží laickým členům synodní rady náhrada za ztracený výdělek podle usnesení 27. synodu č. 37 z roku 1991.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento řád je ve znění platném po 3. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: