Řád pro studenty bohosloví EVANGNET

ŘÁD PRO STUDENTY BOHOSLOVÍ

OBSAH:

Preambule

Čl. 1. Zápis do seznamu kandidátů služby v církvi

Čl. 2. Kandidáti služby v církvi

Čl. 3. Vyškrtnutí ze seznamu kandidátů služby v církvi

Čl. 4. Platnost řáduPreambule

Českobratrská církev evangelická si váží všech bratří a sester, kteří se studiem na Univerzitě Karlově v Praze - Evangelické teologické fakultě, případně na jiných vysokoškolských bohosloveckých učilištích, připravují ke kazatelské službě ve sboru a dalším službám, do nichž církev vysílá své kazatele. Církev provází tyto studenty přímluvnými modlitbami a pastýřskou péčí. Církev má zájem, aby během svého studia usilovali o co nejlepší vzdělání a žili odpovědně před Bohem a lidmi. Synod vydává pro tyto studenty následující řád:


Čl. 1. Zápis do seznamu kandidátů služby v církvi

 1. Synodní rada připraví nejpozději do 2 měsíců od zahájení akademického roku na UK-ETF informační rozhovor pro nově přijaté studenty.
 2. Synodní rada vede seznam kandidátů služby v církvi. Do tohoto seznamu mohou být zapsáni studenti z řad členů českobratrské církve evangelické, kteří ukončili první rok studia a rozhodli se využít svého bohosloveckého vzdělání ke službě v církvi.
 3. Do seznamu kandidátů služby v církvi může být uchazeč zapsán na základě:
  1. písemné žádosti
  2. doporučení staršovstva sboru, v němž student žije, a příslušného seniorátního výboru
 4. Splní-li uchazeč tyto podmínky, pozve ho synodní rada k osobnímu rozhovoru. Nejdéle do 30 dnů po tomto rozhovoru ho synodní rada písemně vyrozumí, zda byl do seznamu kandidátů služby v církvi zapsán. Nebude-li student do seznamu zapsán, sdělí mu synodní rada písemně důvody svého rozhodnutí.

Čl. 2. Kandidáti služby v církvi

 1. Synodní rada zve kandidáty služby v církvi nejméně dvakrát ročně k rozhovorům, zejména proto, aby s nimi promýšlela konkrétní podobu jejich budoucí služby v církvi. Podněty k rozhovoru mohou podávat i kandidáti služby v církvi.
 2. Při prvním z těchto setkání zorganizuje pověřený člen synodní rady volbu, při které kandidáti služby v církvi volí ze svého středu na dobu jednoho roku 3 poradce synodu a 3 jejich náhradníky, 2 zástupce a 1 náhradníka na celocírkevní poradu mládeže a jednoho zástupce jako poradce Poradního odboru mládeže SR (viz Řád výchovy a vzdělávání v církvi čl. 7).
 3. Pro kandidáty služby v církvi zprostředkuje synodní rada dvě třítýdenní praxe ve sborech ČCE a případně podle možnosti i v jiných oblastech služby v církvi. Tyto praxe nesmějí být vykonány ve sboru, jehož je kandidát služby v církvi členem. Synodní rada hradí náklady spojené s těmito praxemi podle dohodnutých podmínek.
 4. Synodní rada rozhoduje o podpoře písemně navržených projektů přípravy kandidátů služby v církvi (např. společné semináře, výuka hry na hudební nástroj). Kandidáti mohou synodní radě předkládat podněty k této přípravě.
 5. Synodní rada pomáhá kandidátům služby v církvi při vyhledávání a sjednávání zahraničního studia. Při výběru uchazečů o zahraniční studium se přihlíží k dosavadnímu prospěchu a k doporučení UK - ETF.
 6. Kandidát služby v církvi může požádat synodní radu o stipendium.
 7. Kandidát služby v církvi se ke své službě připravuje poctivým a usilovným studiem. Během studia se kandidát aktivně účastní života určitého farního sboru ČCE a každoročně podává synodní radě zprávu, jak ve sboru působí.
 8. Kandidát služby v církvi je povinen včas informovat synodní radu o všech změnách, které souvisejí s jeho studiem (např. přerušení, prodloužení studia) i o jiných závažných změnách v jeho osobním životě, které mají význam pro jeho budoucí práci v církvi.

Čl. 3. Vyškrtnutí ze seznamu kandidátů služby v církvi

 1. Vzdá-li se kandidát úmyslu využít své vzdělání ke službě v církvi, požádá synodní radu o vyškrtnutí ze seznamu kandidátů služby v církvi. Synodní rada pozve žadatele k osobnímu rozhovoru. Trvá-li žadatel po tomto rozhovoru na své žádosti, synodní rada ho ze seznamu vyškrtne.
 2. Porušuje-li kandidát služby v církvi povinnosti uložené tímto řádem nebo objeví-li se překážka, která vyvolává pochybnost o jeho budoucí službě v církvi, pozve ho synodní rada k osobnímu rozhovoru. Dospěje-li synodní rada na základě tohoto rozhovoru k závěru, že se jedná o závažné porušení povinností nebo o překážku, která brání službě v církvi, obrátí se na staršovstvo sboru, do něhož kandidát patří, a na seniorátní výbor příslušného seniorátu a s jejich souhlasem vyškrtne studenta ze seznamu kandidátů služby v církvi.

Čl. 4. Platnost řádu

 1. Kandidáti služby v církvi zapsaní v seznamu ke dni vyhlášení platnosti tohoto řádu jsou považováni za kandidáty služby v církvi podle čl. 2 tohoto řádu. Pravidla pro vyplácení jejich stipendií od synodní rady ČCE se po dobu jejich studia na UK ETF nemění.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento řád je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: