Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst EVANGNET

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ A RUŠENÍ KAZATELSKÝCH MÍST

OBSAH:

Čl. 1. Rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení kazatelského místa

Čl. 2. Postup podání žádosti o zřízení kazatelského místa

Čl. 3. Náležitosti žádosti o zřízení kazatelského místa

Čl. 4. Prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované

Čl. 5. Zřízení strategického kazatelského místa

Čl. 6. Zrušení kazatelského místa


Čl. 1. Rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení kazatelského místa

 1. Konvent nebo synod o zřízení kazatelského místa rozhoduje podle kriterií zdůvodňujících, že se práce v seniorátním nebo povšechném sboru prokazatelně znásobila nebo že kazatelské místo je misijně důležité.
 2. Seznam kazatelských míst v církevních sborech vede Ústřední církevní kancelář ČCE.

Čl. 2. Postup podání žádosti o zřízení kazatelského místa

 1. Návrh na zřízení kazatelského místa povšechného sboru předkládá synodu synodní rada s příslušným zdůvodněním.
 2. Návrh na zřízení kazatelského místa seniorátního sboru předkládá konventu seniorátní výbor s příslušným zdůvodněním.

Čl. 3. Náležitosti žádosti o zřízení kazatelského místa

 1. Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, rozsah a charakteristiku nové, resp. rozšířené kazatelské práce.
 2. Žádost o zřízení kazatelského místa seniorátního nebo povšechného sboru musí obsahovat časové snímky kazatelské práce.
 3. K žádosti o zřízení kazatelského místa seniorátního sboru musí být přiloženo prohlášení správního orgánu příslušného církevního sboru o závazku provádět předepsané odvody do Personálního fondu a prohlášení o materiálním zajištění nového místa.
 4. Žádost o zřízení kazatelského místa povšechného sboru musí obsahovat vyplněnou tabulku očekávaných nákladů na zřizované kazatelské místo v daném členění, včetně údajů, ze kterých církevních či mimocírkevních zdrojů budou tyto náklady financovány nebo spolufinancovány, a to na dva budoucí roky. Tabulka je přílohou těchto Pravidel.
 5. Povede-li práce na novém kazatelském místě ke zřízení nového sboru, postupuje se podle Řádu o správě církve čl. 2.

Čl. 4. Prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované

 1. Žádost o prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované se podává obdobně jako žádost o zřízení kazatelského místa podle čl. 2 těchto Pravidel. Nedílnou součást žádosti musí tvořit projekt, který formuluje cíle, postup a časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů.
 2. Misijním kazatelským místem může synod prohlásit nově zřizované kazatelské místo v oblasti, ve které se práce ČCE dosud nekonala či nekoná. Kazatelské místo může být prohlášeno za misijní na dobu 2-5 let, nejvýše na 10 let.
 3. Podporovaným kazatelským místem může synod prohlásit kazatelské místo tam, kde se (sborová) práce ČCE již konala nebo koná, kde však vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k poklesu aktivity sborového života. Synod může takové místo prohlásit za podporované v případě, že je reálná naděje na obnovení sborové práce ČCE v plném rozsahu. Kazatelské místo může být prohlášeno za podporované na dobu 2 let, nejvýše na 4 roky. V odůvodněných případech může synod tuto lhůtu prodloužit o další 2 roky.
 4. Po dobu, po kterou je kazatelské místo prohlášeno za misijní nebo podporované, je příslušný církevní sbor zproštěn povinnosti provádět za toto místo odvod do Personálního fondu podle Statutu personálního fondu čl. 6, odst. 1., pokud synod nestanoví jinak.
 5. Po dobu, po kterou je kazatelské místo ve sboru prohlášeno za misijní nebo podporované, je příslušný církevní sbor povinen každoročně předložit prostřednictvím vyššího správního orgánu synodu zprávu o životě a práci sboru. Vyšší správní orgán ke zprávě připojí své stanovisko.
 6. Doba, po kterou je kazatelské místo prohlášeno za misijní nebo podporované, se u místa obsazeného farářem nebo jáhnem počítá od data uvedeného v rozhodnutí synodu, není-li uvedeno, pak od data vyhlášení usnesení synodu. U místa neobsazeného se tato doba počítá od data povolání faráře nebo jáhna na toto místo. Pokud není na takové kazatelské místo povolán farář nebo jáhen do tří let od rozhodnutí synodu, prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované pozbývá platnosti.
 7. Skončí-li čerpání podpory před uplynutím lhůty, na níž je kazatelské místo prohlášeno za podporované či misijní, prohlášení místa za podporované či misijní zanikne. Sbor může znovu požádat o prohlášení místa za podporované či misijní. Celková doba podpory však nesmí v součtu přesáhnout 6 let.
 8. O počtu podporovaných a misijních míst na návrh synodní rady rozhodne synod.
 9. K žádosti o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní musí být přiložen projekt, který stanoví cíl, postup k jeho dosažení a časový rozvrh jednotlivých kroků. Součástí projektu musí být rozvaha za poslední dva ukončené roky, výkaz zisků a ztrát za poslední dva ukončené roky, rozpočet na aktuální rok, návrh rozpočtu na následující rok a přehled částek podpory požadované pro jednotlivé roky.
 10. Žádost o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní musí být synodní radě doručena nejpozději do 31. března.
  Žádost, která bude synodní radě doručena po uplynutí shora uvedené lhůty, synodní rada synodu nepředkládá a vrátí ji předkladateli.
 11. Žádosti o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní doručené ve lhůtě dle odst. 10 projedná a vyhodnotí Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní (dále jen „Komise“).
  „Komisi“ tvoří 4 členové a 2 náhradníci. Jednu polovinu členů a náhradníků volí ze svých členů hospodářská komise synodu, druhou polovinu volí ze svých členů právní komise synodu. Volbu členů a náhradníků „Komise“ provedou hospodářská a právní komise synodu ve svém prvním zasedání.
  Členové „Komise“ na svém prvním zasedání zvolí předsedu „Komise“.
 12. Neúplné žádosti „Komise“ odloží a nebude je dále hodnotit. Doplňování žádostí po uplynutí lhůty dle odst. 10 není možné.
  K řádně podaným a úplným žádostem přijme „Komise“ usnesení, ve kterém uvede, které žádosti, v jakém pořadí a z jakých důvodů doporučuje synodu k přijetí.

Čl. 5. Zřízení strategického kazatelského místa

 1. Strategické kazatelské místo může být synodem zřízeno ve farním sboru, kde vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k takovému poklesu aktivity sborového života, že je existence sboru ohrožena, přičemž strategickým zájmem ČCE je, aby byla sborová práce na tomto místě obnovena.
 2. Strategické kazatelské místo může být synodem dále zřízeno tam, kde se sborová práce dosud nekoná, ale strategickým zájmem ČCE je, aby se konala.
 3. Synod může zřídit jen takové strategické kazatelské místo, které odpovídá strategickému plánu ČCE.
 4. Strategický plán schvaluje synod na základě návrhu předloženého synodní radou. Synodní rada vychází při přípravě strategického plánu ze základního poslání ČCE, přičemž zohledňuje současný náboženský, demografický, sociální a kulturní charakter jednotlivých regionů. Při tvorbě návrhu strategického plánu synodní rada také přihlíží k připomínkám seniorátních výborů.
 5. Počet, rozmístění a časový výhled jednotlivých zřizovaných strategických kazatelských míst vychází ze strategického plánu a zohledňuje potřeby jednotlivých seniorátů.
 6. Strategické kazatelské místo zřizuje synod. Návrh na zřízení strategického kazatelského místa podává synodní rada po projednání s příslušným seniorátním výborem a správní radou Personálního fondu.
 7. Součástí návrhu na zřízení strategického kazatelského místa je projekt, který formuluje cíle, postup, časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů a zřetelně formulovaná kritéria, která umožní zhodnotit, zda bylo stanovených cílů dosaženo. Součástí projektu je též odhad mzdových a provozních nákladů a návrh, jak budou tyto náklady hrazeny. Z odůvodnění projektu musí být patrné, že návrh na zřízení strategického kazatelského místa odpovídá strategickému plánu ČCE.
 8. Strategické kazatelské místo se zřizuje na dobu pěti až patnácti let. Doba, na niž je strategické kazatelské místo zřízeno, začíná běžet dnem, kdy na toto místo nastoupí povolaný farář. Pokud není na takto zřízené kazatelské místo povolán farář do pěti let od rozhodnutí synodu, strategické kazatelské místo zaniká.
 9. Synod může dobu, na niž bylo strategické kazatelské místo zřízeno, na návrh synodní rady prodloužit, a to i vícekrát, přičemž však celková doba trvání strategického kazatelského místa nesmí přesáhnout patnáct let. Návrh na prodloužení musí obsahovat posouzení dosavadního plnění cílů stanovených v návrhu na zřízení strategického kazatelského místa, jakož i celkové posouzení dosavadního rozvoje sborové práce. Návrh na prodloužení strategického kazatelského místa musí být projednán s příslušným seniorátním výborem a se správní radou Personálního fondu.

Čl. 6. Zrušení kazatelského místa

 1. Kazatelské místo zaniká jeho zrušením synodem nebo sloučením sboru s jiným sborem.
 2. Návrh na zrušení kazatelského místa se podává obdobně jako žádost o zřízení kazatelského místa podle čl. 2 těchto Pravidel.
 3. Kazatelské místo zanikne, jestliže uplynula doba, na kterou bylo zřízeno.


Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: