Pravidla vikariátu EVANGNET

PRAVIDLA VIKARIÁTU

OBSAH:

A. Základní ustanovení

B. Náplň vikariátu v místě působení

C. Náplň vikariátu ve společných seminářích

D. Písemné práce a závěr vikariátu

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi


A. Základní ustanovení

 1. Vikariát je povinnou přípravou absolventů teologické fakulty na službu faráře v ČCE (srov. CZ § 12, Řád pro kazatele čl. 10).
 2. Smyslem vikariátu je poskytnout odbornou asistenci v procesu osobnostního zrání budoucího faráře, zajistit mu dostatečný prostor pro osobní orientaci v nové roli, pro experimentální ověření vlastních dovedností a schopností a pro důkladnou reflexi zamýšlené duchovenské práce. Tuto část přípravy na službu faráře nelze zaměnit s pouhým nabýváním praktických vědomostí nebo dokonce s nouzovou výpomocí v konkrétní práci církve. Vikář není pověřen duchovní správou, nýbrž úkoly zacílenými na jeho osobní průpravu k duchovenské službě.
 3. Ze strany církve je smyslem vikariátu poznat uchazeče o duchovenskou službu a prověřit jeho profesní i osobností způsobilost.
 4. Výchova budoucích duchovních je v péči povšechného sboru. Vedení vikářů je svěřeno komisi pro vikariát a jáhenskou praxi (dále jen "komisi"), jmenované synodní radou.
 5. Vikář je zaměstnancem církve na dobu určitou. Veškeré náklady spojené s vikariátem hradí ústředí církve.
 6. Vikariát trvá 1 rok. Místo konání vikariátu určuje SR na návrh komise. Součástí vikariátu jsou společné semináře, jejichž rozsah a náplň stanoví komise.

B. Náplň vikariátu v místě působení

 1. Po dobu vikariátu spolupracuje vikář s mentorem. Mentorem má být zásadně farář zkušený ve všech oblastech sborové práce, schopný teologické reflexe, náležitě osobnostně zralý. Musí být vůči vikáři schopen otevřeného vztahu, v němž se očekává vzájemné obohacování (nikoli jednosměrné formálně autoritativní poučování).
 2. Práce mentora musí být předem jasně projednána se staršovstvem jeho sboru, neboť jde o důležitou mimosborovou práci pro církev.
 3. Komise je povinna organizovat společnou přípravu mentorů, poskytnout jim základní metodické pokyny a prostor pro společnou reflexi zkušeností.
 4. Komise navrhuje časové vytížení vikáře, jež nemá být překročeno.
 5. Průběh vikariátu konzultují mentor i vikář s komisí a podávají o něm komisi zevrubnou zprávu (hodnocení).

C. Náplň vikariátu ve společných seminářích

 1. Součástí vikariátu jsou společná soustředění všech vikářů:
  1. úvodní týden,
  2. dva týdny katechetické,
  3. dva týdny homiletické,
  4. dva týdny pastorační
 2. K náplni seminářů náleží také otázky právní, správní a hospodářské.
 3. Vedoucí seminářů jsou ustanovováni komisí. Vedoucí podají komisi svá vyjádření o způsobilosti vikářů pro duchovenskou práci v ČCE.

D. Písemné práce a závěr vikariátu

 1. V průběhu vikariátu vikáři vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje komise.
 2. Na základě zpráv mentora, vedoucích jednotlivých seminářů, písemných prací a závěrečného pohovoru předloží komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe synodní radě vyjádření o způsobilosti vikáře k duchovenské službě. Členy této komise jsou předseda volený synodem, jeden člen synodní rady a tři členové komise pro vikariát a jáhenskou praxi. Hodnotí se stupni prospěl - neprospěl.

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi

 1. Vikář, který úspěšně absolvoval vikariát, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi a volbou v některém církevním sboru se stává farářem.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: