Pravidla revizí hospodaření povšechného sboru EVANGNET

PRAVIDLA REVIZÍ HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU

OBSAH:

A. Provádění revizí povšechného sboru

B. Činnost revizorů

C. Zpráva o revizi hospodaření - osnovaA. Provádění revizí povšechného sboru

 1. Revizoři povšechného sboru (dále jen "revizoři") po dobu, na kterou byli zvoleni, provádějí revizi hospodaření povšechného sboru nejméně dvakrát ročně, a to před koncem účetního roku (podzimní revize) a po sestavení účetní závěrky povšechného sboru (jarní revize). Rozsah a základní pravidla revizí určuje ŘHC.
 2. Podzimní revize vyhledá největší problémy a v případě potřeby zadá externí posouzení účetnictví a dalších aspektů hospodaření povšechného sboru třetí osobě tak, aby na jeho základě bylo možné před sestavením účetní závěrky opravit případné chyby. Posudek bude vyhotoven písemnou formou a připraven k jarní revizi zároveň s účetní závěrkou. Jarní revize hospodaření za daný rok bude probíhat nejpozději v dubnu následujícího roku.
 3. Každá revize zkontroluje plnění opatření uložených synodem a ostatních opatření a doporučení obsažených ve zprávě z předchozí revize.
 4. Revizoři provádějí revizi hospodaření nezávisle a mají právo podle svého uvážení přizvat ke kontrole třetí osobu za účelem získání odborného názoru na jednotlivé oblasti hospodaření, kterých se kontrola týká. Službu třetí osoby zajistí na návrh revizorů ÚCK. Maximální cena této služby je určena příslušným oddílem rozpočtu povšechného sboru.
 5. Revizoři mají právo kontrolovat hospodaření povšechného sboru kdykoli na základě vlastního rozhodnutí po předchozím projednání se synodní radou.
 6. Na základě usnesení synodu provedou revizoři mimořádnou účelovou revizi v rozsahu stanoveném usnesením synodu. O mimořádnou účelovou revizi může revizory požádat také synodní rada.
 7. Výsledky každé revize zaznamenají revizoři ve zprávě, kterou předloží k projednání vedení ÚCK, synodní radě a posléze synodu. Případné posudky a závěry externích odborníků budou připojeny ke zprávě ve formě přílohy.
 8. Podobu zprávy o revizi závazně stanovuje oddíl C těchto pravidel. Jednotlivé části zprávy je možno rozšířit o komentář nebo s řádným odůvodněním vynechat. Zpráva musí obsahovat návrh opatření pro orgány, kterým ji revizoři předkládají, a návrh usnesení pro synod.
 9. Před zahájením revize požádají revizoři ÚCK o poskytnutí všech potřebných podkladů. ÚCK je povinna bez zbytečného prodlení poskytnout revizorům všechny požadované podklady, poskytovat jim informace a v průběhu revize s nimi spolupracovat.
 10. Pokud to bude průběh revize vyžadovat, sepíší revizoři s ÚCK protokol, v němž bude uveden seznam vyžádaných dokumentů a informací, jména osob, které odpovídají za jejich poskytnutí, datum jejich poskytnutí a datum jejich vrácení po skončení revize. Protokol podepíší revizoři a vedoucí tajemník ÚCK.

B. Činnost revizorů

 1. Na prvním setkání revizorů, které svolává synodní rada, si revizoři zvolí koordinátora, který pak koordinuje jejich činnost a komunikuje jejich jménem se synodní radou a ÚCK.
 2. Revizoři formou revizí dohlížejí, zda hospodaření církve, vedení jejího účetnictví, správa pokladny, povinné sbírky a odvody a plnění daňových povinností jsou v souladu s Církevním zřízením, s církevními řády, statuty a pravidly, s usneseními synodu a s obecně platnými právními předpisy. Dohlížejí také, zda hospodářská rozhodnutí a majetkoprávní úkony synodní rady jsou v souladu se zájmy církve a s pravidly péče dobrého hospodáře.
 3. Činí-li synodní rada významná rozhodnutí, která se týkají hospodaření povšechného sboru a nakládání s jeho majetkem, může tato rozhodnutí předem konzultovat s revizory, aby předešla jejich pozdějším výtkám. Revizoři jsou v těchto případech povinni poskytnout synodní radě písemné stanovisko k zamýšlenému rozhodnutí nebo úkonu.
 4. Po skončení revize předloží revizoři svá zjištění do 10 dnů synodní radě, aby je projednala, vyjádřila se k nim a učinila doporučená opatření.
 5. Revizoři nejsou oprávněni jednat jménem povšechného sboru se třetími osobami, a to ani s finančním úřadem ani s dalšími orgány státní správy. Mohou se však účastnit kontrol, které tyto orgány provádějí, pokud jsou k těmto kontrolám přizváni.
 6. Revizoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které se týkají církve a jejích členů, pokud tyto údaje nejsou jako předmět jejich zjištění poskytovány těm, jimž jsou revizoři povinni svá zjištění předkládat.

C. Zpráva o revizi hospodaření - osnova

- viz příloha v PDF, ODT nebo DOC

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: