Pravidla povolávání farářů a jáhnů EVANGNET

PRAVIDLA POVOLÁVÁNÍ FARÁŘŮ A JÁHNŮ

OBSAH:

A) Postup jednání

B) Směrnice pro tvorbu povolací listiny

C) Směrnice pro tvorbu ujednání souvisejících s povolací listinou


A) Postup jednání

 1. Staršovstvo před zahájením jednání o obsazení kazatelského místa ve farním sboru podá seniorátnímu výboru žádost o stanovení výše kazatelského úvazku pro nadcházející dobu povolání kazatele. V žádosti uvede požadovanou výši kazatelského úvazku a přiloží k ní vyplněný evidenční dotazník za poslední uplynulý kalendářní rok, jehož obsah stanoví synodní rada.
 2. Seniorátní výbor ověří údaje obsažené v žádosti a evidenčním dotazníku. Při této příležitosti může provést mimořádnou vizitaci za účelem upřesnění uvedených údajů.
 3. Seniorátní výbor následně srovná údaje obsažené v ověřeném evidenčním dotazníku se standardní náplní plného kazatelského úvazku, kterou stanoví synodní rada, a na základě tohoto srovnání rozhodne o výši kazatelského úvazku v daném farním sboru pro nadcházející dobu povolání. Pokud by údaje uvedené v ověřeném evidenčním dotazníku svědčící o životě sboru nekorespondovaly s požadovanou výší kazatelského úvazku, seniorátní výbor výši úvazku přiměřeně upraví.
 4. Staršovstvo a uchazeč o kazatelské místo následně společně připravují návrh povolací listiny. Text je výsledkem vzájemného rozhovoru, v němž si obě strany vyjasní své představy, jakou práci bude farář nebo jáhen ve sboru v součinnosti se staršovstvem vykonávat. Současně proberou praktické otázky týkající se jeho bydlení, úhrady jeho cestovních nákladů aj. Jako nedílnou součást návrhu povolací listiny společně vypracují návrh písemného ujednání, které kromě jiného musí obsahovat dohodu o užívání služebního bytu, služebního telefonu, služebního auta a poskytování cestovních náhrad.
 5. Datovaný zápis o schválení návrhu povolací listiny (včetně ujednání) podepíše kurátor sboru a uchazeč o kazatelské místo, který se tím stává kandidátem. Kandidátů může být více. Návrh povolací listiny a příslušných dohod projednává staršovstvo s každým zvlášť.
 6. Kandidaturu faráře nebo jáhna projedná staršovstvo prostřednictvím seniorátního výboru se synodní radou. Přitom předloží zápis o jednání s kandidátem nebo kandidáty, jehož součástí je návrh povolací listiny (včetně ujednání). Synodní rada rozhodne o vydání pokynu k volbě.
 7. Faráře nebo jáhna volí sborové shromáždění. (Po dobu svolávání volebního shromáždění je povolací listina s příslušnými dohodami členům sboru dostupná.)
 8. Staršovstvo oznámí zvoleným i nezvoleným kandidátům výsledek volby a zvolenému faráři nebo jáhnovi zašle povolací listinu (včetně ujednání), jejíž návrh společně vypracovali.
 9. Podpisem povolací listiny a příslušných ujednání oběma představiteli sboru a zvoleným farářem nebo jáhnem a jejich potvrzením synodní radou nabývá volba platnosti.
 10. Případné změny povolací listiny a jejích příloh v průběhu povolání faráře nebo jáhna ve sboru podléhají témuž způsobu schvalování nadřízenými správními orgány jako při volbě kazatele.
 11. V případě přípravy společné povolací listiny pro službu faráře nebo jáhna ve více farních sborech platí shora uvedené zásady s tím, že společná povolací listina představuje dohodu mezi uchazečem o kazatelské místo a staršovstvy příslušných farních sborů. Kandidaturu faráře nebo jáhna v takovém případě s nadřízenými správními orgány projednají staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly. Staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly, se před projednáním kandidatury nadřízenými správními orgány dohodnou na termínech volby faráře nebo jáhna v jednotlivých farních sborech.


B) Směrnice pro tvorbu povolací listiny

Preambule

Farní sbor ČCE v … povolává podle § 12 Církevního zřízení ČCE za svého faráře/jáhna bratra …, nar. …, který byl sborovým shromážděním, konaným dne… na základě kandidatury schválené Synodní radou ČCE dne …, zvolen od … farářem/jáhnem Farního sboru ČCE v ….

[Farní sbor ČCE v … povolává podle § 12 Církevního zřízení ČCE za svou farářku/jáhenku sestru …, nar. …, která byla sborovým shromážděním, konaným dne… na základě kandidatury schválené Synodní radou ČCE dne …, zvolena od … farářkou/jáhenkou Farního sboru ČCE v …]

Náplň sborové práce

V těchto odstavcích je uvedeno, jak bude vypadat práce faráře/jáhna ve sboru v součinnosti se staršovstvem. Nejsou nabídnuty hotové formulace. Text je výsledkem důkladného rozhovoru staršovstva s farářem/jáhnem nad jednotlivými níže uvedenými oblastmi.

Bohoslužby

kde, jak často

Katecheze

 1. biblické hodiny
 2. vyučování
možnosti pro sborovou práci s jednotlivými věkovými skupinami (současný stav, touha sboru, možnosti faráře/jáhna a starších)

Pastorační péče

podíl faráře/jáhna a členů sboru, křesťanská služba

Staršovstvo

jak pracují presbyteři/presbyterky - mimo jiné i jak sbor řeší svoji ekonomickou situaci

Administrativa

závisí vše na faráři/jáhnovi nebo jsou i spolupracovníci

Možnosti - potřeby práce v okolí sboru

Diakonie, nemocnice, domov důchodců, armáda, vězení...

Ekuména

Vztahy s církvemi v místě - společné aktivity, vztahy s církvemi v cizině

Specifika sboru

Speciální pracovní zájem faráře/jáhna

Vzdělání

právo a povinnost faráře/jáhna vzdělávat se

Volný čas a odpočinek

Podpora sboru

bude-li farář/jáhen pověřen prací v seniorátním nebo povšechném sboru

Další dohody (odkaz na ně)

Nedílnou součástí této povolací listiny jsou ujednání faráře/jáhna a staršovstva sboru o užívání služebního bytu, služebního telefonu, služebního auta a poskytování cestovních náhrad. Při přípravě ujednání se doporučuje účast seniora nebo člena seniorátního výboru.

Tato povolací listina nabude účinnosti následným potvrzením Synodní radou ČCE.

C) Směrnice pro tvorbu ujednání souvisejících s povolací listinou

Ujednání faráře/jáhna a staršovstva sboru se uzavírají formou samostatné smlouvy nebo smluv. Jsou nedílnou součástí povolací listiny. Tato ujednání musejí odpovídat obecně platným právním předpisům a vnitřním směrnicím ČCE. Lze je později měnit písemnou dohodou faráře/jáhna a staršovstva sboru.
 1. UŽÍVÁNÍ BYTU

 2. Sbor a farář/jáhen uzavřou smlouvu. Při sestavování této smlouvy postupuje staršovstvo a farář/jáhen v souladu s Řádem hospodaření církve čl. 2, odst. 5 a příslušnou prováděcí směrnicí synodní rady, která upravuje i podmínky spoluúčasti faráře nebo jáhna na nákladech spojených s užíváním bytu, podmínky poskytování příspěvků na bydlení farářům a jáhnům z prostředků sborů a refundaci nákladů spojených s používáním vlastního bytu faráře nebo jáhna pro služební činnost.
 3. UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO TELEFONU

 4. Pokud mezi sborem a farářem/jáhnem nedojde k jiné dohodě, platí tato pravidla:
  Je-li služební telefon ve farním sboru užíván i k soukromým hovorům faráře/jáhna, proplácí farář/jáhen tyto hovory sboru.
  Používá-li farář/jáhen telefon při administraci jiného sboru nebo pro jiný subjekt (např. odbory SR, nebo seniorátu) účtuje sbor hovory příslušnému subjektu. Koná-li farář/jáhen služební hovory soukromým telefonem, účtuje je sboru.
 5. UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO SBOROVÉHO AUTA

 6. Je nutno uzavřít dohodu dle obecně platných právních předpisů. Dohoda určí, za jakých podmínek může farář/jáhen užívat vozidlo k služebním nebo soukromým jízdám.
 7. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

 8. Cestovní náhrady budou vypláceny dle obecně platných právních předpisů a prováděcích pokynů vydaných ÚCK.
  Užívá-li farář/jáhen ke služebním cestám vlastní motorové vozidlo, uzavře s ním sbor dohodu o poskytování cestovních náhrad. Tato dohoda určí rozsah služebních cest, k nimž farář/jáhen své vozidlo použije.
  Stejnou dohodu uzavře také administrátor se sborem administrovaným.
 9. DALŠÍ DOHODY

 10. Součástí povolací listiny mohou být i další ujednání. Např. Pro plnění úkolů, které přímo nesouvisí s povoláním faráře/jáhna k ordinované službě ve sboru, uzavře sbor s farářem/jáhnem dohodu dle ŘK čl. 2, odst. 5.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: