Pravidla přípravy k diakonátu EVANGNET

PRAVIDLA PŘÍPRAVY K DIAKONÁTU

V návaznosti na Řád diakonické práce ČCE stanovuje synod tato Pravidla přípravy k diakonátu:

1. Přihláška a její náležitosti

 1. Uchazeči (uchazečky) o pověření k diakonské práci se přihlašují do diakonátu písemně. Součástí přihlášky je i životopis a doklady o vzdělání a praxi. Zásadně je požadováno minimálně středoškolské vzdělání.
 2. Přihláška musí být doložena doporučením některého sboru ČCE. Doporučení rovněž obsahuje stručné zhodnocení osobnostních předpokladů uchazeče (uchazečky).
 3. Přihláška se instanční cestou (farní sbor, seniorát) zašle na synodní radu ČCE, která povede seznam uchazečů.
 4. Synodní rada zašle přihlášku k vyjádření Diakonii ČCE.
 5. Po vyjádření Diakonie ČCE synodní rada rozhodne, zda uchazeče (uchazečku) pozve k vstupnímu rozhovoru s Komisí pro diakonát a psychologickému posouzení.

2. Komise pro diakonát

 1. Synodní rada zřizuje komisi pro diakonát. Komise má 7 členů, z toho jsou 2 zástupci Diakonie ČCE, 1 zástupce Evangelické teologické fakulty, 1 zástupce Evangelická akademie, 1 zástupce Diakonie v ČR , 1 zástupce synodní rady a 1 zástupce synodu.
 2. O své činnosti vede Komise pro diakonát protokol a zápisy. Kopie všech zápisů obdrží synodní rada a Diakonie ČCE.

3. Odborná a teologická příprava

 1. Podle dosavadního vzdělání a praxe a na základě výsledků vstupního rozhovoru stanoví Komise pro diakonát písemný plán a způsob přípravy uchazeče (uchazečky).
 2. Po splnění plánu (absolvování) přípravy se uchazeč (uchazečka) přihlásí u synodní rady ke zkoušce a závěrečnému posouzení celkové způsobilosti.

4. Diakonské zkoušky a rozhodnutí synodní rady

 1. Komise pro diakonát zhodnotí výsledky plánu přípravy a posoudí celkovou způsobilost uchazeče (uchazečky) k diakonské práci.
 2. Výsledkem práce Komise pro diakonát je jednoznačné vyjádření (doporučení, nedoporučení, příp. návrh k pokračování v přípravě) k diakonské práci uchazeče (uchazečky).
 3. Na základě vyjádření komise rozhodne synodní rada o pověření uchazeče (uchazečky) k diakonské práci.

5. Pověření k diakonské práci

 1. Podrobnosti pověření řeší čl. 4, odst. 3, 4 a 5 Řádu diakonické práce ČCE.
 2. Pověření není časově omezeno.
 3. Pověření k diakonské práci není pověřením ke službě slova a svátostí ve smyslu CZ a řádů ČCE.
 4. Pověřením k diakonské práci nevzniká nárok na uzavření pracovně-právního vztahu k ČCE, jejím sborům a zvláštním zařízením.

6. Způsob povolávání k diakonské službě

Diakony (diakonky) povolávají k službě podle své potřeby Diakonie ČCE a její střediska, církevní sbory, popř. jiná zařízení zvláštní církevní služby.

Zpět na seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 3. zasedání 35. synodu ČCE