Pravidla povolávání kantorů v Českobratrské církvi evangelické EVANGNET

PRAVIDLA POVOLÁVÁNÍ KANTORŮ V ČCE

OBSAH:

Čl. 1. Pověření kantora

Čl. 2. Služba kantora ve farním a seniorátním sboru

Čl. 3. Celocírkevní kantor

Čl. 4. Seminář církevní hudby Evangelické akademie


Čl. 1. Pověření kantora

 1. Kantorem se může stát člen Českobratrské církve evangelické, který získal odbornou způsobilost a byl k této službě církví pověřen.
 2. O pověření ke kantorské službě rozhoduje synodní rada.
 3. Odborně způsobilý je ten, kdo úspěšně absolvoval Seminář církevní hudby Evangelické akademie pořádaný synodní radou.
 4. Synodní rada může na základě doporučení celocírkevního kantora uznat za odborně způsobilého i toho, kdo získal jiné vzdělání v oboru církevní hudby, příp. v jiné hudební oblasti. V tomto případě může synodní rada požadovat, aby zájemce o kantorskou službu absolvoval na základě individuálního studijního plánu v Semináři církevní hudby Evangelické akademie ty kurzy z oblasti církevní hudby, které jsou pro kantorskou službu nezbytné a v nichž mu vzdělání chybí.
 5. Pověření ke službě kantora v církvi se děje v bohoslužebném shromáždění.
 6. Pověřenému kantorovi vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti ke službě kantora v církvi.
 7. Způsobilost ke službě kantora v církvi je předpokladem pro povolání kantora ke službě v některém církevním sboru.

Čl. 2. Služba kantora ve farním a seniorátním sboru

 1. Ke službě v určitém farním, příp. seniorátním sboru je kantor povolán správním orgánem tohoto sboru. Závazek této služby přijímá kantor v bohoslužebném shromáždění sboru.
 2. K úkolům kantora ve farním sboru patří zejména:
  1. podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb,
  2. doprovázet bohoslužebný zpěv,
  3. připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru,
  4. dbát o kvalitu různých forem církevní hudby pěstované ve sboru (písní, liturgických zpěvů, jiných hudebních forem),
  5. starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu ve sboru, příp. vést pěvecký sbor,
  6. vyhledávat ty členy sboru, kteří mají vhodné obdarování a mohou se aktivně podílet na pěstování hudby ve sboru (varhaníci, zpěváci apod.), a pečovat o ně,
  7. dbát o rozmanitost stylů a žánrů církevní hudby pěstované ve sboru.
 3. Více farních sborů se může dohodnout na povolání společného kantora.
 4. Úkoly kantora v seniorátním sboru určí seniorátní výbor.
 5. Konkrétní úkoly kantora ve farním, příp. seniorátním sboru obsahuje povolací listina kantora, na jejímž obsahu se dohodne kantor a správní orgán sboru.
 6. Správní orgán sboru může po dohodě s kantorem rozhodnout o tom, že kantorovi za jeho službu náleží odměna.

Čl. 3. Celocírkevní kantor

 1. Celocírkevního kantora povolává synodní rada.
 2. Podmínkou pro službu celocírkevního kantora je vysokoškolské vzdělání v oboru evangelická církevní hudba nebo obdobné vzdělání uznané synodní radou.
 3. Celocírkevní kantor je zaměstnancem povšechného sboru.
 4. K úkolům celocírkevního kantora patří zejména:
  1. návštěva a služba ve farních sborech, která zahrnuje hudebně-liturgickou spolupráci s kazateli, kantory a dalšími hudebníky doprovázejícími bohoslužebný zpěv, přednášky a besedy z oblasti církevní hudby a bohoslužebného zpěvu, účinkování při koncertech,
  2. pořádání hudebních kurzů a seminářů pro sbormistry, varhaníky a zpěváky,
  3. publikační hymnologická činnost,
  4. tvůrčí hudebně-kompoziční činnost zaměřena na různé žánry církevní hudby,
  5. organizace Semináře církevní hudby Evangelické akademie ve spolupráci se synodní radou,
  6. pořádání církevně-hudebních koncertů a projektů,
  7. účast na mezinárodních hymnologických konferencích,
  8. ekumenické hudební aktivity doma i v zahraničí.

Čl. 4. Seminář církevní hudby Evangelické akademie

 1. Seminář církevní hudby Evangelické akademie organizuje ve spolupráci s celocírkevním kantorem synodní rada.
 2. Studium v semináři církevní hudby je tříleté, dálkové a obsahuje tyto obory:
  1. hra na varhany (varhanní literatura, liturgická varhanní hra)
  2. sbormistrovství (řízení sboru, sborová praxe, sólový zpěv, liturgický zpěv)
  3. teoretické předměty (hymnologie, hudební teorie, organologie, základy varhanní improvizace)
 3. Během studia absolvuje student průběžné zkoušky, které ho opravňují k postupu do dalšího ročníku. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.
 4. O úspěšném absolvování studia semináře církevní hudby je absolventovi vydáno písemné osvědčení.
 5. Staršovstvo farního sboru může rozhodnout, že členovi sboru studujícímu v semináři církevní hudby zčásti nebo zcela přispěje na úhradu nákladů spojených se studiem.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: