Pravidla pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů EVANGNET

PRAVIDLA PRO INVESTOVÁNÍ SBORŮ ČCE DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

 1. Jednotlivé sbory ČCE mohou investovat volné prostředky do investičních nástrojů, pokud nedojde ke zneužití vnitřních informací (insider-trading).
 2. Investování sborů ČCE do investičních nástrojů probíhá buď prováděním obchodů na vlastní účet, čímž se rozumí také učinění nabídky k prodeji či nákupu či využití práv a možnosti konverze, upisovacích práv či opce, nebo na základě správy portfolia odborně způsobilou osobou.
 3. Investičními nástroji se rozumí zejména:
  1. tuzemské nebo zahraniční akcie či obdobné cenné papíry, které představují podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě;
  2. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry vydané domácími či zahraničními společnostmi, které představují právo na splacení dlužné částky;
  3. investiční certifikáty, ETF a podobné nástroje, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu;
  4. deriváty odvozené od nástrojů uvedených pod písmeny a) až c).
 4. Jednotlivé sbory ČCE jsou oprávněny provádět obchody na vlastní účet pouze v takové míře, která je přiměřená jejich finančním zdrojům a možnostem a vhodná z hlediska jejich znalostí, zkušeností, přijatelné míry rizika (včetně rizika měnového), diverzifikace a investičního horizontu.
 5. Veškeré obchody týkající se investičních nástrojů vyžadují předchozí písemný souhlas investičního výboru synodní rady zřízeného dle Statutu Personálního fondu s výjimkou případů uvedených v odst. 6.
 6. Předchozí souhlas investičního výboru synodní rady s obchodem není vyžadován v případě:
  1. správy investičního portfolia sboru ČCE obhospodařovatelem s povolením České národní banky na základě jeho volné úvahy, kdy investování do investičních nástrojů probíhá bez předchozí komunikace se sborem ČCE (portfolio management) nebo
  2. investice do cenných papírů kolektivního investování určených k veřejné distribuci v České republice s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika (UCITS) nebo
  3. investice do českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek nebo
  4. investice do akcií a dluhopisů přijatých k obchodování na regulovaných trzích EU a USA, a to na základě investiční strategie připravené staršovstvem a schválené sborovým shromážděním, s níž vyslovil souhlas investiční výbor synodní rady, nebo
  5. když celkový objem investovaných aktiv nepřevýší 30% ročního rozpočtu sboru, maximálně však 250 000 Kč.
 7. Při výběru správce dle písm. a) se doporučuje spolupracovat s investičním výborem synodní rady.

Zpět na seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: