Pravidla celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů EVANGNET

PRAVIDLA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FARÁŘŮ A JÁHNŮ

OBSAH:

A. Základní ustanovení

B. Oblasti celoživotního vzdělávání

C. Semináře a kurzy

D. Studijní volno

E. SupervizeA. Základní ustanovení

 1. Celoživotní vzdělávání je součástí výkonu služby farářů a jáhnů. Umožňuje jim aktualizovat znalosti a zkvalitňovat práci vzhledem k vývoji společnosti, teologie, humanitních věd a měnících se podmínek výkonu kazatelské služby.
 2. Církev očekává od farářů a jáhnů, že v rámci celoživotního vzdělávání budou reflektovat svou kazatelskou praxi, její vývoj a potřeby, které vyplývají z výkonu kazatelské služby ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru.
 3. Za celoživotní vzdělávání farářů a jáhnů odpovídá povšechný sbor. Zajišťuje je komise pro celoživotní vzdělávání farářů a jáhnů (dále jen komise), která spolupracuje se synodní radou a se seniory. Členy komise jmenuje synodní rada na dobu šesti let.
 4. Úkolem komise je připravovat program celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů a zajišťovat jeho realizaci.
 5. Evidenci účastníků celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů vede ÚCK. Zpráva o účasti faráře nebo jáhna v programu celoživotního vzdělávání je součástí podkladů pro vydání pokynu k jeho volbě.
 6. Náklady celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů hradí povšechný sbor v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

B. Oblasti celoživotního vzdělávání

 1. Faráři a jáhnové jsou povinni vzdělávat se v těchto oblastech:
  1. Teologické vzdělávání - zahrnuje zejména aktualizaci bohosloveckých znalostí, popřípadě vzdělávání v jiných humanitních oborech v souvislosti s bohosloveckými aspekty výkonu služby faráře nebo jáhna.
  2. Osobnostní rozvoj - zahrnuje zejména zpracování zkušenosti práce s lidmi, působení kazatelské práce na osobní či rodinný život, řešení konfliktů, duchovní růst apod.
  3. Praktické dovednosti, které usnadňují výkon služby (zejména rozvíjení pastoračních a katechetických schopností, komunikace, rozšiřování jazykových znalostí apod.).
 2. Hlavním nástrojem vzdělávání v těchto oblastech jsou semináře a kurzy vyžadující aktivní účast v podobě vlastních příspěvků.
 3. Církev dále podporuje vzdělávání formou poskytování studijního volna a supervize. Podporuje také vzdělávání nad rámec výše vyjmenovaných oblastí, zvláště kurz nemocničního kaplanství, psychoterapeutický výcvik apod. Faráři a jáhnové mohou požádat synodní radu o příspěvek na takové vzdělávání.

C. Semináře a kurzy

 1. Komise organizuje semináře, které poskytují farářům a jáhnům vzdělávání ve stanovených oblastech, případně prostřednictvím ÚCK nabízí farářům a jáhnům účast na seminářích a kurzech organizovaných jinými subjekty, které poskytují vhodné vzdělávání v některé z oblastí.
 2. Každý farář i jáhen je povinen účastnit se jednou tři roky alespoň jednoho semináře ze seznamu stanoveného komisí. Chce-li se místo toho účastnit semináře, který není zařazen v programu celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů, je povinen požádat komisi o souhlas a o stanovení závazných podmínek.
 3. Účast na semináři podle předchozího odstavce může být nahrazena účastí na jiném semináři či kurzu za podmínek, které na základě předchozí žádosti faráře nebo jáhna stanoví komise. Minimální rozsah semináře či kurzu je 16 hodin. Na nákladech na účast faráře nebo jáhna na tomto semináři či kurzu se podílí povšechný sbor v rozsahu, který určí synodní rada.
 4. Faráři a jáhnové jsou povinni v prvních dvou letech služby absolvovat kurz pro začínající faráře a jáhny. Náklady na tento kurz hradí v plném rozsahu povšechný sbor.
 5. Do jednoho měsíce po skončení semináře nebo kurzu je farář či jáhen povinen předložit komisi zprávu, která obsahuje hodnocení semináře nebo kurzu.
 6. Nesplnění povinností dle odst. 2 a 4 je důvodem pro nezařazení faráře či jáhna do vyššího mzdového stupně.

D. Studijní volno

 1. Součástí celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů je dlouhodobé a krátkodobé studijní volno.
 2. Dlouhodobé studijní volno trvá tři měsíce. Farář i jáhen má právo požádat o ně po uplynutí každých pěti let služby. Dlouhodobé studijní volno uděluje synodní rada po kladném vyjádření příslušného staršovstva a seniorátního výboru. Součástí žádosti o udělení volna je studijní projekt a vyjádření komise k tomuto projektu. Žádost o studijní volno je třeba zaslat vytištěnou s příslušnými podpisy kurátora sboru a seniora ÚCK a elektronicky předsedovi komise alespoň dva měsíce před plánovaným nástupem na studijní volno.
 3. Studijní projekt musí obsahovat název projektu, název oboru, v němž se chce farář nebo jáhen vzdělávat, časový rozvrh projektu, místo realizace, cíl projektu, kritéria, na jejichž základě bude posouzeno naplnění cílů projektu, a návrh, jak a kde bude farář nebo jáhen výsledky studijního projektu prezentovat.
 4. Do dvou měsíců od skončení studijního volna je farář i jáhen povinen zaslat komisi závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí mít podobu stanovenou studijním projektem a musí obsahovat hodnocení, zda a jak byly naplněny cíle projektu.
 5. V době dlouhodobého studijního volna má kazatel nárok na základní mzdu v příslušné třídě a stupni.
 6. Krátkodobé studijní volno trvá dva týdny. Farář i jáhen má právo požádat o ně jednou v každém kalendářním roce, pokud v témže roce nežádá o dlouhodobé studijní volno. Krátkodobé studijní volno uděluje příslušný seniorátní výbor po kladném vyjádření příslušného staršovstva. Seniorátní výbor stanoví na základě návrhu faráře nebo jáhna náplň a podmínky krátkodobého studijního volna.
 7. V době krátkodobého studijního volna má farář i jáhen nárok na mzdu, kterou pobírá za službu ve sboru, do něhož byl povolán.

E. Supervize

 1. Profesní supervize je součástí celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů. Účast na supervizi je dobrovolná.
 2. Faráři i jáhnové se mohou účastnit supervize buď v supervizním programu ČCE, nebo ve stávající síti supervizorů v ČR.
 3. Farář nebo jáhen písemně informuje koordinátora pro supervizi o své účasti na supervizi.
 4. Každý supervidovaný farář či jáhen má možnost jednou ročně požádat o proplacení části nákladů na supervizi v rámci supervizního programu. Obdobně mohou faráři či jáhnové požádat o náhradu prokázaných nákladů na externí supervizi ve výši adekvátního příspěvku poskytovaného v rámci interní supervize. Podrobnosti stanovuje Supervizní program ČCE.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: