Minimální náplň práce administrátora EVANGNET

MINIMÁLNÍ NÁPLŇ PRÁCE ADMINISTRÁTORA SBORU

Nedohodnou-li se ustanovený administrátor a staršovstvo farního sboru, v němž není obsazeno místo faráře nebo kde je na kazatelské místo povolán jáhen, na větším rozsahu práce ve smyslu ustanovení Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1, řídí se rozsah práce administrátora sboru touto minimální náplní práce:


A) Ve sboru, kde není kazatelské místo obsazeno:


V oblasti duchovenské koná administrátor tyto práce:
 1. zajišťuje či organizuje příležitostná shromáždění (křty, svatby, pohřby aj.)
 2. vykonává nedělní bohoslužby v administrovaném sboru nejméně jednou v měsíci
 3. organizačně zajišťuje konání biblických hodin v administrovaném sboru a osobně se účastní nejméně šestkrát do roka
 4. provádí konfirmační přípravu, organizačně zajišťuje další katechetickou práci
 5. organizačně zajišťuje pastoraci v administrovaném sboru
 6. vede staršovstvo administrovaného sboru, aby ve zvýšené míře vlastními silami zajišťovalo a konalo práci ve sboru

V oblasti správní koná administrátor tyto práce:
 1. je spolu s kurátorem představitelem sboru a plní všechny povinnosti, které z tohoto postavení vyplývají podle platných církevních řádů
 2. je virilním členem staršovstva, účastní se jeho schůzí a je-li zvolen jeho předsedou, zpravidla jednou měsíčně staršovstvo svolává a řídí jeho jednání
 3. účastní se sborových shromáždění
 4. vede matriky sboru
 5. vede spisovou agendu sboru, není-li to zajištěno jiným způsobem
 6. zveřejňuje, kdy a jak je dostupný


B) Ve sboru, kde je na kazatelské místo povolán jáhen:


V oblasti duchovenské koná administrátor tyto práce:
 1. ve spolupráci s jáhnem zajišťuje činnost sboru

V oblasti správní koná administrátor tyto práce:
 1. je spolu s kurátorem představitelem sboru a plní všechny povinnosti, které z tohoto postavení vyplývají podle platných církevních řádů
 2. je virilním členem staršovstva, účastní se jeho schůzí a je-li zvolen jeho předsedou, zpravidla jednou měsíčně staršovstvo svolává a řídí jeho jednání
 3. účastní se sborových shromáždění
 4. dbá na vedení matrik sboru a kontroluje je nejméně jednou ročně
 5. dohlíží na vedení spisové agendy sboru a tuto činnost průběžně kontroluje

Zpět na seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento dokument je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: