Bible kralická - Ž 89,30-37

Ž 89,30 (9,31) Jestliže by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,
Ž 89,31 (9,32) Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali:
Ž 89,32 (9,33) Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,
Ž 89,33 (9,34) Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své.
Ž 89,34 (9,35) Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.
Ž 89,35 (9,36) Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi,
Ž 89,36 (9,37) Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,
Ž 89,37 (9,38) Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.