Bible kralická - Ž 71

Ž 71,1 V tebeť, Hospodine, doufám, nechť nejsem zahanben na věky.
Ž 71,2 Vedlé spravedlnosti své vytrhni mne, a vyprosť mne; nakloň ke mně ucha svého, a spas mne.
Ž 71,3 Budiž mi skalou obydlí, na niž bych ustavičně utíkal; přikázal jsi ostříhati mne, nebo skála má i pevnost má ty jsi.
Ž 71,4 Bože můj, vytrhni mne z ruky bezbožníka, z ruky převráceného a násilníka.
Ž 71,5 Nebo ty jsi má naděje, Pane; Hospodine, v tebeť doufám od své mladosti.
Ž 71,6 Na tebe jsem zpolehl hned od života, z břicha matky mé ty jsi mne vyvedl, v tobě jest chvála má vždycky.
Ž 71,7 Jako zázrak byl jsem mnohým, a však ty jsi mé silné doufání.
Ž 71,8 Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe.
Ž 71,9 Nezamítejž mne v věku starosti; když zhyne síla má, neopouštějž mne.
Ž 71,10 Nebo mluvili nepřátelé moji proti mně, a ti, jenž střehou duše mé, radili se spolu,
Ž 71,11 Pravíce: Bůh jej opustil, hoňte a popadněte jej, nebo kdo by ho vytrhl, není žádného.
Ž 71,12 Bože, nevzdalujž se ode mne, Bože můj, přispějž mi na pomoc.
Ž 71,13 Nechť jsou zahanbeni, a zhynou protivníci duše mé; přikryti buďte lehkostí a hanbou, kteříž hledají pádu mého.
Ž 71,14 Já pak ustavičně čekati, a vždy víc a víc tě chváliti budu.
Ž 71,15 Ústa má budou vypravovati spravedlnost tvou, každého dne spasení tvé, ačkoli mu počtu nevím.
Ž 71,16 Přistoupě k všelijaké moci Panovníka Hospodina, připomínati budu tvou vlastní spravedlnost.
Ž 71,17 Bože, učinil jsi mne od mladosti mé, a až po dnes vypravuji o divných činech tvých.
Ž 71,18 Protož také i do starosti a šedin, Bože, neopouštěj mne, až v známost uvedu rámě tvé tomuto věku, a všechněm potomkům sílu tvou.
Ž 71,19 Nebo spravedlnost tvá, Bože, vyvýšená jest, provodíš zajisté věci veliké. Bože, kdo jest podobný tobě?
Ž 71,20 Kterýž ač jsi mi dal okusiti úzkostí velikých a hrozných, však zase k životu navrátíš mne, a z propastí země zase mne vyzdvihneš.
Ž 71,21 Rozmnožíš důstojnost mou, a zase utěšíš mne.
Ž 71,22 I jáť také budu tě slaviti na nástroji hudebném, i pravdu tvou, Bože můj; žalmy tobě zpívati budu na harfě, ó svatý Izraelský.
Ž 71,23 Plésati budou rtové moji, když žalmy zpívati budu tobě, i duše má, kterouž jsi vykoupil.
Ž 71,24 Nadto i jazyk můj každý den vypravovati bude spravedlnost tvou; nebo se zastyděti a zahanbiti musili ti, jenž mého pádu hledali.