Bible kralická - Ž 24

Ž 24,1 Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
Ž 24,2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
Ž 24,3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
Ž 24,4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
Ž 24,5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.
Ž 24,6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.
Ž 24,7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
Ž 24,8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.
Ž 24,9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
Ž 24,10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.