Bible kralická - Ž 122,6; 8

Ž 122,6 Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
Ž 8,1 (8,1) Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. (8,2) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.
Ž 8,2 (8,3) Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
Ž 8,3 (8,4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:
Ž 8,4 (8,5) Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?
Ž 8,5 (8,6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.
Ž 8,6 (8,7) Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
Ž 8,7 (8,8) Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
Ž 8,8 (8,9) Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.
Ž 8,9 (8,10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!