Bible kralická - Ž 1-3

Ž 1,1 Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
Ž 1,2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Ž 1,3 Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.
Ž 1,4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
Ž 1,5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
Ž 1,6 Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.
Ž 2,1 Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?
Ž 2,2 Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
Ž 2,3 Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.
Ž 2,4 Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.
Ž 2,5 Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka:
Ž 2,6 Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
Ž 2,7 Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
Ž 2,8 Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.
Ž 2,9 Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je.
Ž 2,10 A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.
Ž 2,11 Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
Ž 2,12 Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.
Ž 3,1 (3,1) Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3,2) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.
Ž 3,2 (3,3) Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu.
Ž 3,3 (3,4) Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé.
Ž 3,4 (3,5) Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah.
Ž 3,5 (3,6) Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.
Ž 3,6 (3,7) Nebuduť se báti mnoha tisíců lidí, kteříž se vůkol kladou proti mně.
Ž 3,7 (3,8) Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, a zuby bezbožníků zvyrážel.
Ž 3,8 (3,9) Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Sélah.