Bible kralická - Ř 3,1-3

Ř 3,1 Což tedy má více Žid nežli pohan? Aneb jaký jest užitek obřízky?
Ř 3,2 Mnohý všelikterak. Přední zajisté ten, že jest jim svěřen Zákon Boží.
Ř 3,3 Nebo což jest do toho, jestliže byli někteří z nich nevěrní? Zdaliž nevěra jejich věrnost Boží vyprázdní?