Bible kralická - Nu 33,52; 2

Nu 33,52 Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte.
Nu 2,1 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:
Nu 2,2 Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou.
Nu 2,3 Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,
Nu 2,4 A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.
Nu 2,5 Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar Natanael, syn Suar,
Nu 2,6 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.
Nu 2,7 Pokolení Zabulon podlé nich, a kníže synů Zabulon Eliab, syn Helonův,
Nu 2,8 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta.
Nu 2,9 Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta, po houfích jejich. Ti napřed potáhnou.
Nu 2,10 Korouhev vojska Rubenova klásti se bude ku poledni po houfích svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův,
Nu 2,11 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.
Nu 2,12 Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai,
Nu 2,13 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta.
Nu 2,14 Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův,
Nu 2,15 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte.
Nu 2,16 Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. A ti za prvními potáhnou.
Nu 2,17 Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou.
Nu 2,18 Korouhev vojska Efraimova po houfích svých bude k západu, a kníže synů Efraimových Elisama, syn Amiudův,
Nu 2,19 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set.
Nu 2,20 Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův,
Nu 2,21 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě.
Nu 2,22 Potom položí se pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův,
Nu 2,23 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta.
Nu 2,24 Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto osob, po houfích jejich. A tito za druhými potáhnou.
Nu 2,25 Korouhev vojska Dan bude k straně půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai,
Nu 2,26 A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set.
Nu 2,27 Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův,
Nu 2,28 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.
Nu 2,29 Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův,
Nu 2,30 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta.
Nu 2,31 Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.
Nu 2,32 Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte.
Nu 2,33 Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Nu 2,34 I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.