Bible kralická - Mt 4,3-11

Mt 4,3 A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.
Mt 4,4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.
Mt 4,5 Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu.
Mt 4,6 A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.
Mt 4,7 I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
Mt 4,8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:
Mt 4,9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
Mt 4,10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
Mt 4,11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.