Bible kralická - Mt 17,12.13

Mt 17,12 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.
Mt 17,13 Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli.