Bible kralická - Mt 13,36-40

Mt 13,36 Tedy rozpustiv zástupy, šel do domu Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Vylož nám podobenství o koukoli toho pole.
Mt 13,37 On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka.
Mt 13,38 A pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka.
Mt 13,39 A nepřítel, kterýž jej rozsívá, jestiť ďábel, ale žeň jest skonání světa, a ženci jsou andělé.
Mt 13,40 Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto.