Bible kralická - Mt 10,38; 16,24

Mt 10,38 A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.
Mt 16,24 Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.