Bible kralická - Mk 7,7-9

Mk 7,7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení, kterážto nejsou než ustanovení lidská.
Mk 7,8 Nebo opustivše přikázání Boží, držíte ustanovení lidská, totiž umývání žejdlíků a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné činíte.
Mk 7,9 I pravil jim: Čistě vy rušíte přikázání Boží, abyste ustanovení své zachovali.