Bible kralická - Mk 16,1-8

Mk 16,1 A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly Ježíše.
Mk 16,2 A velmi ráno vyšedše první den po sobotě, přišly k hrobu, an již slunce vzešlo.
Mk 16,3 I pravily vespolek: Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových?
Mk 16,4 (A vzhlédše, uzřely odvalený kámen.) Byl zajisté veliký velmi.
Mk 16,5 A všedše do hrobu, uzřely mládence, an sedí na pravici, oděného rouchem bílým. I ulekly se.
Mk 16,6 Kterýžto řekl jim: Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského ukřižovaného. Vstalť jest, neníť ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.
Mk 16,7 Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam jej uzříte, jakož jest pověděl vám.
Mk 16,8 A ony vyšedše rychle, utekly od hrobu; nebo přišel na ně strach a hrůza. A aniž komu co řekly, nebo se bály.