Bible kralická - L 9,51-56

L 9,51 I stalo se, když se doplnili dnové vzetí jeho vzhůru, a on se byl již na tom ustavil, aby šel do Jeruzaléma,
L 9,52 Že poslal posly před sebou. A oni jdouce, vešli do městečka Samaritánského, aby jemu zjednali hospodu.
L 9,53 I nepřijali ho, protože obličej jeho byl obrácen k jití do Jeruzaléma.
L 9,54 A viděvše to učedlníci jeho, Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň sstoupil s nebe a spálil je, jako i Eliáš učinil?
L 9,55 A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu.
L 9,56 Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil. I odešli do jiného městečka.